Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı

1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Koordinasyon Birimi

2) Mali İşler Koordinasyon Birimi

3) Destek Hizmetleri Koordinasyon Birimi

4) Tanıtım ve Organizasyon Birimi

  

Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 45- (1)Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün insan gücü politikasının belirlenmesi ve planlaması, personel ihtiyacı ile eğitim planlaması ilgili çalışmaları Bakanlığın ilgili birimleri ile koordinasyon halinde yürütmek.

b) Genel Müdürlük personelinin atama, nakil, sicil, kadro, izin, terfi, ücret, emeklilik sosyal güvenlik ve benzeri işlemleri Bakanlık Personel Dairesi Başkanlığı ile koordineli şekilde yürütmek.

c) Genel Müdürlük personelinin eğitim ihtiyacının belirlenmesi ve Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak hizmet içi eğitim programları hazırlamak ve yürütmek.

ç) Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirilmeleri ile ilgili gerekli yazışmaların yapılmasını, onayların alınmasını ve yolluklarının yapılmasını sağlamak.

d) Genel Müdürlük personeli ile ilgili verilerin güncellenme işlemlerini yürütmek ve ilgili birimlere ve Personel Dairesi Başkanlığına bildirilmesini sağlamak

e) Genel Müdürlük tarafından hazırlanan yayınların basımına ve dağıtılmasına ilişkin iş ve işlemleri yapmak veya yaptırmak.

f) Genel Müdürlük faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü alım, satım, yapım, kiralama, kiraya verme, bakım ve onarım, sağlık ve benzeri idari ve mali hizmetleri gerektiğinde Bakanlığın Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek.

g) Taşınır ve taşınmaz mallarla ilgili iş ve işlemleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek.

ğ) Genelgelerin duyurulmasını sağlamak.

h) Genel Müdürlüğün evrak yönetimi, dokümantasyon, arşiv ve kütüphaneye ilişkin hizmet ve faaliyetlerini Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde yürütmek.

ı) Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ve Bilgi Edinme Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlüğe iletilen şikâyet ve dilekçeler ile bilgi edinme taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırmak, BİMER ve Bilgi Edinme Kanunu kapsamındaki işleri koordine etmek.

i) Genel Müdürlüğün temsil ve protokol hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

j) Genel Müdürlüğün bütçesini diğer birimler ile koordinasyon halinde hazırlamak, kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri hazırlamak, bütçe kesin hesabını çıkarmak ve bütçe ile ilgili diğer işleri yürütmek.

k) Genel Müdürlüğün sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini Destek Hizmetleri Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek.

l) Engelliler için kimlik kartlarının basım ve dağıtım iş ve işlemleri yürütmek.

m) Genel Müdürlüğün halkla ilişkiler, tanıtım ve organizasyon işlemlerine ilişkin mali işlemleri yürütmek.

n) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.