Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1)        Sağlık ve Rehabilitasyon Birimi

2)        Aktif Yaşlanma Birimi

3)        Sosyal Destekler Birimi

4)        Hizmet Modelleri Analiz ve Geliştirme Birimi

      

Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 43- (1) Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Yaşlıların refahına ve yaşlılara sunulacak sosyal hizmetlere yönelik ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesini koordine etmek, eylem planı ve uygulama programları oluşturmak, belirlenen politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek ve rapor hazırlamak.

b) Yaşlıların her türlü engel, ihmal ve dışlanmaya karşı, toplumsal hayata ayrımcılığa uğramadan ve etkin biçimde katılımlarını sağlayıcı tedbirler almak,

c) Aktif yaşlanma, yaşlı refahı ve kuşaklar arası dayanışma konularında kamuoyunu bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak.

ç) Bakım güvence sisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonunu sağlamak.

d) Eylem planları, teklifler, projeler hazırlamak ve hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak ve inceleme ve araştırmalar yapmak.

e) Yaşlıların sosyal yardımlardan faydalandırılmaları, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi için ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, oluşan politika ve stratejilerin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

f) Yaşlı hizmetleri alanındaki ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak, geliştirmek ve düzenlemek ve yeni hizmet modellerinin geliştirilmesi için gerekli çalışmalarda bulunmak, bu çalışmaları izlemek, değerlendirmek ve koordine etmek

g) Yaşlıların hayatını kolaylaştırmak için kullandığı her türlü araç, gereç, cihaz ve destek teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, toplumu bilgilendirmeye yönelik eğitsel faaliyetler, kongre, seminer, şûra ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

h)Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları hazırlamak, çalışmalar yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak.

ı) Bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti alan yaşlı bireylerin sosyal hayata katılımlarının arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,

i) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.