Özürlüler Destek Programı 2012

ÖDES HAKKINDA

Kapsam ve Desteklenecek Proje Türleri

Kapsam

Özürlüler Destek Programı kapsamında öncelikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde valiliklerin sorumluluğunda, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek projeler desteklenecektir.

ÖDES Kapsamında Desteklenecek Proje Türleri

Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,

Toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,

Özürlü bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik projelerdir.

Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler;

Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına,

Özürlü bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine,

Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına,

Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.

Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler;

Özürlü bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesine, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulmasına,

Uygulama alanlarında özür gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesine,

Özürlü bireylere kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesine,

Özürlülerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesine,

Özürlülerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı özür gruplarının (otizm, serebral palsi, ruhsal ve duygusal özürlülük, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı özürlülük gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanmasına,

Toplumun özürlü bireylerle buluşturulması ve psikososyal rehabilitasyonu için il sınırları içerisinde yapılacak kaynaştırma etkinliklerine yönelik projelerdir.

Başvuru Değerlendirme Süreci

Bakanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak ilgili valiliğe sunulur.

Valilikler proje tekliflerini;

ÖDES’in amaçlarına uygunluğu,

ÖDES Proje Teklif Formu’ndaki proje formatına uygunluğu,

Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,

Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,

İldeki özürlü bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek ÖDES Proje Teklif Listesi’ndeki listeyle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa bildirir.

Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Bakan Onayı ile desteklenecek projeler Bakanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini serbest ödenek dahilinde bu hesaba aktarır.

Projenin kabul edilmesini müteakip ÖDES Finansman Sözleşmesi kapsamında proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenek, Valinin onayıyla proje yürütücülerinin Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için açtırdığı proje hesabına aktarılır.

Proje yürütücüleri tarafından proje gelişmelerine ilişkin bilgiler, ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilir ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gönderilir.

Proje harcamaları, Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’na göre yapılır.

ÖDES MEVZUAT

Bütçe Kanunu

Kanun no: 6260

2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun

E Cetveli

Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

Madde 66:

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.33.00-10.1.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek; özürlülerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamayı, koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmeyi ve özürlülük konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık yaratmayı amaçlayan Özürlüler Destek (ÖDES) Programının …. yürütülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. ÖDES Programı … kapsamında valilikler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversitelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.

Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2012 Yılı Uygulama Usul Ve Esasları

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç


Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esasların amacı; toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmaya yönelik Özürlüler Destek Programının (ÖDES) 2012 yılında uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Kapsam
 

Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerindeki valiliklerin; il özel idarelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin ve üniversitelerin Özürlüler Destek Programı (ÖDES) kapsamında desteklenecek ve valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.


Dayanak

 

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (b) ve (ç) bentleri ile 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 66 ıncı maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 1. Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
 2. Genel Müdürlük: Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 3. Ödenek: ÖDES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği,
 4. ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli: Proje yürütücüsü tarafından proje gelişmelerine ilişkin bilginin girildiği, üçer aylık dönemler halinde valiliğe ve valilik tarafından onaylanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilecek olan cetveli,
 5. Özürlüler Destek Programı (ÖDES): Uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, özürlülerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan projeleri destekleyen programı,
 6. Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Bakanlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu,

ifade eder.

 

İkinci Bölüm

Genel Esaslar

 

Desteklenecek proje türleri

Madde 5 - (1) ÖDES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:
 
 1. Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 2. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler,
 3. Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler.

(2) Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 
 1. toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,
 2. özürlü bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik projelerdir.

(3) Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler;
 
 1. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına,
 2. Özürlü bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine,
 3. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına,
 4. Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.

(4) Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler;
 
 1. Özürlü bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesine, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulmasına,
 2. Uygulama alanlarında özür gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesine,
 3. Özürlü bireylere kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesine,
 4. Özürlülerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesine,
 5. Özürlülerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı özür gruplarının (otizm, serebral palsi, ruhsal ve duygusal özürlülük, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı özürlülük gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanmasına,
 6. Toplumun özürlü bireylerle buluşturulması ve psikososyal rehabilitasyonu için il sınırları içerisinde yapılacak kaynaştırma etkinliklerine yönelik projelerdir.

(5) ÖDES ödeneğinin projelere göre dağılımı Bakanlık tarafından belirlenir. Her ilden en iyi projeler bütçe kısıtı dikkate alınarak desteklenir.

 


Proje başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar

Madde 6 - (1) ÖDES kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar Ek-II’deki Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapabileceklerdir.
 1. Kamu kurum ve kuruluşları,
 2. İl özel idareleri,
 3. Belediyeler,
 4. Meslek odaları,
 5. Üniversiteler.

(2) Okul, halk eğitim merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, bakım ve/veya rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezi, toplum merkezi, sevgi evleri, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde il müdürlükleri tarafından yürütülür.Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü

Madde 7 – (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü ilgili valiliğe tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre, valiliğin uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.

(3) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik ÖDES hesabında kalır. Valilik ÖDES hesabında kalan miktar, valilik tarafından başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer ÖDES projelerine aktarılır.

(4) ÖDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanamaz.

 

Desteklenecek projelerin seçimi
 

Madde 8 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
 1. Dördüncü maddede yer alan ÖDES tanımındaki amaçlara uygunluk,
 2. Sürdürülebilirlik,
 3. Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,
 4. Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,
 5. Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 6. Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,
 7. Proje hedef kitlesinin genişliği,
 8. Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,
 9. İldeki özürlü bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri,

göz önünde bulundurulur.

(2) Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler kapsamında 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bendlerinde yer alan projelerde; özürlülerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklığı olmayan projeler değerlendirmeye alınmaz. Bu projelerin yararlanıcılarda kalıcı etkiler bırakması ve uygulanan projenin etkinliğinin ölçülmesi için tüm katılımcılara ön test ve son test yapılması zorunludur.

(3) Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerin değerlendirilmesinde, farklı özür gruplarının katılımını sağlayan, hedef kitlesi geniş olan ve hedef kitle içerisinde özürlü katılımının daha yüksek olduğu projelere öncelik verilir.

(4) ÖDES kapsamında daha önce proje uygulamayan kurum ve kuruluşlara öncelik verilir.

(5) Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri ÖDES’e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler ÖDES’ten desteklenemez. Bu durumdaki projeler valilik tarafından kontrol edilerek değerlendirmeye alınmaz.

Bakanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

(7) Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak ilgili valiliğe sunulur.

(8) Valilikler proje tekliflerini;
 
 1. ÖDES’in amaçlarına uygunluğu,
 2. Ek-II’deki proje formatına uygunluğu,
 3. Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,
 4. Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,
 5. İldeki özürlü bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek-I’deki listeyle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(9) Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilerek Bakan onayına sunulur. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.


Projelere ödeneklerin aktarılması

Madde 9 - (1) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini serbest ödenek dahilinde bu hesaba aktarır.

(2) Projenin kabul edilmesini müteakip Ek-III’de yer alan ÖDES Finansman Sözleşmesi kapsamında proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde proje için tahsis edilen ödenek Valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.

(3) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.

(4) Valilik ÖDES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Valilikler tarafından Ağustos ve Aralık ayları sonunda ve/veya her bir projenin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.

(5) Valilik ÖDES hesabında kalan miktar valilik tarafından başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer ÖDES projelerine aktarılır.


 

Üçüncü Bölüm

Görev, Yetki ve Sorumluluklar

 

Valilerin görev, yetki ve sorumlulukları
 

Madde 10 - (1) Vali ÖDES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
 
 1. Valiliklere iletilen proje başvurularının bu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasındaki kriterlere göre değerlendirmesini yaparak Bakanlığa göndermek,
 2. Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES Programı için ayrı bir hesap açtırmak,
 3. Projelerin kabul edilmesini müteakip 15 gün içerisinde proje yürütücüleriyle Ek-III’deki ÖDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, imzalanan sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermek,
 4. Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,
 5. Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 6. Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekreterya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 7. ÖDES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
 8. İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,
 9. İldeki özürlülerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve ÖDES’in tanıtımını yapmak,
 10. Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından Ek-V’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edip onaylayarak, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa göndermek,
 11. Proje bitiminde proje yürütücüleri tarafından hazırlanarak Valiliğe verilen nihai raporu onaylayarak 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa göndermek,
 12. Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödeneklerinin, gerçekleşen proje maliyetlerin proje bütçesinin altında kalması durumunda kalan ödeneğin ve projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısmının Valilik ÖDES hesabına aktarılmasını sağlamak ve bu ödenekleri başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer ÖDES projelerine aktarmak,
 13. ÖDES hesap bakiyesini Ağustos ve Aralık ayları sonunda ve/veya her bir projenin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa bildirmek,
 14. Bakanlık tarafından istenen bilgi ve belgeleri temin etmek,
 15. Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.

(2) Yukarıda sıralanan iş ve işlemler, valinin ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri tarafından yürütülür.

 

Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları
 

Madde 11 - (1)Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 
 1. Projelerin kabul edilmesini müteakip 15 gün içerisinde Ek-III’deki ÖDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde Valilikle sözleşme imzalamak,
 2. Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde her ÖDES projesi için ayrı bir hesap açtırmak,
 3. Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
 4. Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kurum veya kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
 5. Projede sorun yaşanması halinde durumu hemen Valiliğe bildirmek,
 6. Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,
 7. Projenin izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,
 8. Proje gelişmelerine ilişkin bilgileri Ek-V’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girerek imzalamak ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında Valiliğe elektronik ortamda ve yazılı olarak göndermek,
 9. Proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde nihai rapor hazırlayarak basılı ve görsel tüm materyallerle birlikte Valiliğe vermek,
 10. Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
 11. Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,
 12. Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini ilgili kuruma ve valiliğe bildirmek, bu kişilerin aylık hizmet ve prim belgelerini ilgili kuruma vermek ve primlerini zamanında yatırmak,
 13. Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin, eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi finansman sözleşmesine ekleyerek Valiliğe sunmak,
 14. Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
 15. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projelerde öncelikle il sağlık müdürlükleri ile işbirliği yapmak,
 16. Farkındalık eğitimleri ve özürlülerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.

(2) Proje kapsamındaki basılı ve görsel materyallerde yer alan bilgilerin içeriğinden proje yürütücüsü sorumludur.

(3) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

(4) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Bakanlığı ve ilgili valiliği her türlü sorumluluğun dışında tutar.
 

 

Dördüncü Bölüm

Proje Harcamaları, Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi


 

Proje harcamaları
 

Madde 12 - (1) ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır:
 
 1. Proje yürütücüsünün proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretleri, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer maliyetler,
 2. Projede koordinatör veya idari personel olarak çalışan ve kamu görevlisi olan personele, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevlisi personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler,
 3. Yolculuk ve konaklama giderleri,
 4. Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel”de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri ise 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)
 5. Piyasa fiyatlarına uygun olması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması ve daha önce ÖDES kapsamında alınmamış olması koşulu ile yeni ekipman ile hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının il içi ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,
 6. Sarf malzemeleri maliyetleri,
 7. Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 8. Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında kullanılacak alanların özürlülere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak ve toplam proje bütçesinin % 10’unu aşmayan tadilat giderleri,
 9. Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
 10. Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri,
 11. Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan görünürlük giderleri.Proje harcamalarına ilişkin özel hükümler
 

Madde 13 - (1) Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörüne ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak ve kamu görevlisi olmayan en fazla bir personele aylık net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Bu ücret, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir.

(2) Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret, brüt asgari ücretin iki katını; yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Bu ücretler, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir.

Projede çalışan ve kamu görevlisi olan personele ödenecek ücretler, ilgili personelin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde belirlenir.

(3) Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun yetkilileri projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.

(4) Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su, telefon, internet erişimi dahil hiç bir gideri ÖDES kapsamında ödenmez.

(5) Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

(6) Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

(7) Proje yürütücüsünün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması halinde, projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek-VI’da yer alan hükümlere uyulur. Ek-VI’da yer alan hükümlere, denetimin sağlanması ve uygulamanın aksatılmadan yürütülmesi için Bakanlığa bildirilmek kaydıyla valilik tarafından ekleme yapılabilir.

(8) Belgelenebilmesi amacıyla Proje kapsamındaki harcamalar, oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.

(9) Bakanlık tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler, gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.

 

Proje harcamalarının muhasebeleştirilmesi
 

Madde 14- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

(2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.

(3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
 
 1. Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
 2. Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
 3. Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
 4. Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
 5. Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
 6. Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
 7. İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar

(4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.


Kapsam
 

Madde 15 - (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına ve ÖDES 2012 kapsamına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.

(2) Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

(3) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemi içerisinde ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını etkilemeyen değişiklikler valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.

(4) Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin ÖDES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir.

(5) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek, valilik ÖDES hesabına aktarılır ve valilik tarafından başarıyla uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer ÖDES projelerine aktarılır. Diğer projelere aktarılan ödeneklere ilişkin bilgiler gerekçesiyle birlikte aktarma işlemini takiben 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

(6) Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.

(7) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik ÖDES hesabına aktarılır.

(8) Projelerde yapılan tüm değişiklikler valiliğe ve Bakanlığa 10 gün içerisinde bildirilir.

(9) Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.
 

Projelerin izlenmesi ve denetlenmesi ve raporlama

Madde 16 - (1) Valilikler, projelerin durumuna göre belirleyecekleri dönemlerde, projeleri yerinde inceler ve projelerin;
 1. İhale kurallarına uygunluğu,
 2. Maliyetlerin uygunluğu,
 3. Ödemelerin usule uygunluğu,
 4. Amaca, faaliyet planına ve takvime uygunluğu,
 5. Görünürlük kurallarına uygunluğu,
 6. Dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin uygunluğu,
 7. Muhasebe işlemlerinin uygunluğu,
 8. Proje ve sözleşme değişikliklerinin uygunluğunu ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.

(2) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygular, durdurulan ve iptal edilen projeleri Bakanlığa bildirir.

(3) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje başladıktan sonra proje yürütücüleri tarafından Ek-V’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline yazılarak üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Valiliğe iletilir. Valilikler, İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra söz konusu cetvelleri elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderir. İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgiler; ilgili döneme ait basılı ve görsel materyallerle desteklenir.

(4) Proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak nihai raporda; projenin mali ve fizikî gerçekleşme durumunun ayrıntılı olarak yazılmasının yanısıra projenin tüm faaliyetlerinin katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklaması, faaliyet değişikliğinin nedenleri, faaliyetin sonuçları, ulaşılan hedef grupların performans göstergelerine göre sayıları, görünürlüğün nasıl sağlandığı, proje kapsamında gerçekleştirilmiş iyi uygulama örnekleri, projenin sağladığı faydalar, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar gibi projenin değerlendirilmesine ilişkin bilgilere yer verilir.

(5) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(6) Proje bilgilerinin gönderilmesine ilişkin formlar, çalışma, izleme ve değerlendirme esasları, iletişim yöntemleri ve bu Usul ve Esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalar Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve yıl içinde değişiklik yapılabilir.

(7) Valilikler ÖDES projelerinin izlenmesi ve denetlenmesi için görevlendirecekleri personeline gerekli araç vb. ekipmanları sağlar.

 
 

Beşinci Bölüm

Çeşitli ve Son Hükümler
 

Görünürlük kuralları
 

Madde 17 - (1) Projelerde Ek-IV’de belirtilen ÖDES Görünürlük Kuralları uygulanır. Proje bütçesindeki görünürlük ödeneği, projenin toplam bütçesinin % 10’unu geçemez.

 

Dokümantasyon ve arşivleme


Madde 18 - (1) Bu Usul ve Esasların 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler saklı kalmak kaydıyla, proje kapsamında yapılan her türlü yazışmalar ve onaylar, uygulamada kullanılan eğitim materyalleri, uygulama ve/veya faaliyet raporları, ara ve nihai raporlar, izleme cetvelleri, kitaplar, davetiyeler, broşürler, anket, görüşme ve ziyaret formları, sunumlar gibi tüm dokümanlar ile tanıtım ve görünürlük malzemeleri örnekleri, sınıflandırılarak arşivlenir. Fotoğraf ve kamera kayıtlarının arşivlenmesi, Ek-IV’deki Görünürlük Kuralları’nda belirtildiği şekilde yapılır.

(2) Proje bitiminde, tüm basılı, görsel ve sesli materyallerin bir kopyası arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.Proje sonuçlarının kullanımı

Madde 19 - (1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir.

(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin, proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.

 

Proje uygulamalarına ilişkin özel esaslar
 

Madde 20 - (1) Proje yürütücüleri, koordinatörler dışında varsa proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı ve öncelikle özürlü olan kişiler arasından belirler.

(2) Özürlülere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir.

(3) Proje ortağı sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir.Yürürlük


Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.Yürütme
 

Madde 22 - (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.


Ekler:


Ek 1: ÖDES Proje Teklifleri Listesini indirmek için tıklayınız... (doc, 43 KB)


EK 2: ÖDES Proje Teklif Formunu indirmek için tıklayınız... (doc, 671 KB)


Ek 3: ÖDES Finansman Sözleşmesini indirmek için tıklayınız... (doc, 432 KB)


Ek 4: ÖDES Görünürlük Kurallarını indirmek için tıklayınız... (doc, 440 KB)


Ek 5: ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetvelini indirmek için tıklayınız... (doc, 143 KB)


Ek 6: Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Sürecini indirmek için tıklayınız... (doc, 34 KB)

DUYURULAR

Valiliklerin Dikkatine

Proje Teklifleri Gnderilmeden Önce

Projelerin değerlendirmesinde ve seçiminde, zaman kaybını ve proje teklifinin belirlenen koşulları taşımadığı için değerlendirme dışı kalmasını önlemek için proje tekliflerini lütfen aşağıdaki kontrolleri yaptıktan sonra değerlendirerek gönderiniz.

Proje tekliflerinin aşağıdaki koşullara uygun olup olmadığını kontrol ediniz:

ÖDES kapsamında olmalıdır.

ÖDES’in amaçlarına uygun olmalıdır.

EK-II’deki proje formatına uygun olarak doldurulmuş olmalıdır.

Tüm başvurular içinde aynı hedef kitlesine yönelik benzer projeler olmamalıdır.

Başka bir finansman kaynağına sunulmuş ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmamalıdır.

İldeki özürlü bireylerin ihtiyaç ve önceliklerine uygun olmalıdır.

Proje tekliflerinin EK-II’deki proje formatına uygunluğunun değerlendirilmesinde genel hususlarla birlikte aşağıdaki hususları da kontrol ediniz:

Proje Teklif Formunun 1.4 Bölümündeki Temel Faaliyetler, Formun diğer bölümlerinde yer alan numaralanmış faaliyetler ile aynı sırada ve kapsamda olmalıdır.

Proje Teklif Formunun 1.6 Bölümündeki faaliyetler, 1.7 Bölümündeki faaliyet planını tekrarlamamalıdır.

Proje Teklif Formunun 1.7 Bölümündeki süre ve faaliyet planı ile 1.4, 1.6 ve 3. Bölümdeki faaliyetler örtüşmelidir. 1.7 Bölümünde yer alan faaliyet planı formatındaki ifadeler örnek olarak verilmiş olup her faaliyet, başlığıyla birlikte ayrı yazılmalıdır.

3. Bölümdeki Bütçe tablosunun 1.1 sırasında yer alan ifade örnek olarak yazılmış olup tüm kalemlerdeki harcamalar genel ifadelerle değil ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.

3. Bölümdeki Bütçe tablosunda proje koordinatörü, projede çalışacak kişiler ve eğitimciler için yazılan ücretler brüt ve ilgili kişinin tabi olduğu mevzuata uygun olmalıdır.

2011 yılında ÖDES kapsamında proje uygulayan kurum ve kuruluşların almış oldukları demirbaş malzemeler (bilgisayar, yazıcı, projeksiyon cihazı, fotoğraf makinesi, video, masa, koltuk gibi), aynı proje yürütücüsüne ait 2012 ÖDES Proje Teklifi bütçesinde yer almamalıdır.

2011 yılında alınmış olan demirbaş malzemelerin, valilik tarafından proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılmasının sağlanacağını, bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanacağını unutmayınız.

Usul ve Esaslarda oran belirterek yer alan harcama sınırlarının (Madde 12/d, 12/f) aşılmadığına dikkat ediniz.

Başvuru sahibi ve varsa ortaklar tarafından doldurulup imzalanması gereken kısımlar doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.

Proje teklifi yukarıdaki koşullara göre değerlendirildikten sonra uygun görülen her bir projeye kayıt numarası vererek bu numarayı Proje Teklif Formunun ilk sayfasındaki “Başvuru Kodu” alanına Valilik koduyla birlikte yazınız.

Proje Kayıt Numarası alan proje başvuruları için EK-1’deki “Proje Teklif Listesi”ni doldurup imzalayarak, 

odes@aile.gov.tr adresine elektronik posta ile

İmzalı Proje Teklif Listesi ile Proje Teklif Formlarının aslını veya valilik tasdikli fotokopisini posta veya kargo ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sok. No:10/A Kat: 16, 06510 Çankaya/ANKARA) gönderiniz.

ÖDES Başvuru Süresi Uzatılmıştır

ÖDES başvuru süresi 31 ekim 2012 tarihine kadar uzatılmıştır.

Proje tekliflerinin imzalı asıllarının 31 ekim 2012 tarihinde bakanlığımızda olacak şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

2012 Yılı ÖDES Projeleri Teklif Çağrısı Başlamıştır

2012 Yılı ÖDES Proje Teklif Çağrısı Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde başlamıştır.

Son başvuru tarihi  5 EKİM 2012’dir.

Başvuru süreci için tıklayınız.

Sayı : B.17.0.ÖYH.0.10.00.00-604/1784-9129 06/09//2012

Konu: 2012 Özürlüler Destek Programı (ÖDES)    

Bilindiği gibi, Bakanlığımız tarafından özürlülüğün önlenmesi ve özürlü bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulduğundan, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlanan Özürlüler Destek Programı’nın (ÖDES) ilk uygulaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir. 


Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde özürlülerle ilgili duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesine ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ÖDES’in 2012 yılında da uygulanması için 29 Aralık 2011 tarih ve 28157 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede; projeler ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, özürlülerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir. 


2012 yılı ÖDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek1’de yer alan ÖDES 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar, ÖDES’in amaç, kapsam ve dayanağını, ÖDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili kurumların ÖDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir. Projelerin uygulamaya konulmasında sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını ÖDES 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, Valinin ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri aracılığıyla yerine getirecektir. 2012 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır. ÖDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir. 


Ayrıca ÖDES projelerinin izlenip değerlendirilebilmesi için Valiliklerin il düzeyinde gerekli tedbirleri almaları ve Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak izleme faaliyetlerine destek olmaları beklenmektedir. Bu çerçevede, Valiliklerin üç aylık izleme raporlarını onaylayarak zamanında, elektronik ortamda ve yazılı olarak göndermeleri gerekmektedir. Valiliklerin söz konusu raporları, projelerdeki gelişmeleri ortaya koyan mümkün olduğu kadar çok sayıda görsel malzemelerle desteklemeleri yararlı olacaktır. 


ÖDES 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtildiği şekilde, ÖDES kapsamında Ek 3’teki Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje tekliflerinin ÖDES’in amaçlarına uygunluğu, proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması ve ildeki özürlü bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördüğünüz proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek 2’deki Valilik Proje Teklifleri Listesiyle birlikte en geç 15 Ekim 2012 tarihinde Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde olacak şekilde elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin ÖDES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.  

Fatma ŞAHİN

BakanEKLER:


EK 1- ÖDES 2012 Yılı Uygulama Usul ve Esasları (12 sayfa)

EK 2- Valilik Proje Teklifleri Listesi (1 sayfa)

EK 3- ÖDES Proje Teklif Formu (10 sayfa)

EK 4- ÖDES Finansman Sözleşmesi (3 sayfa)

EK 5- ÖDES Görünürlük Kuralları (6 sayfa)

EK 6- ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli (2 sayfa)

EK 7- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci (1 sayfa)DAĞITIM:

Gereği: Bilgi:

Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, İçişleri Bakanlığına

Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize,  

Samsun, Tokat ve Trabzon İlleri Valiliklerine  

SIKÇA SORULAN SORULAR

1.ÖDES nedir?

Özürlüler Destek Programı (ÖDES), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan destek programıdır.

2. ÖDES’in amaçları nelerdir?

ÖDES, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, özürlülerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

3. ÖDES’e kimler başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları,

İl özel idareleri,

Belediyeler,

Meslek odaları,

Üniversiteler.

 

Okul, halk eğitim merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, bakım ve/veya rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezi, toplum merkezi, sevgi evleri, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde il müdürlükleri tarafından yürütülür.

4. ÖDES’e STK’lar başvuru yapabilir mi?

ÖDES’e STK’lar başvuru yapamaz ancak STK’ların ortak olduğu projelere öncelik verilir.

5. ÖDES başvuruları nereye yapılır?

Proje teklifleri ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini; ÖDES’in amaçlarına uygunluğu, Ek-II’deki proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması, ildeki özürlü bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa bildirir.

6. ÖDES hangi illerde uygulanıyor?

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanacaktır.

7. ÖDES başvurularını hangi tarihe kadar yapabiliriz?

ÖDES kapsamında hazırlanacak proje başvuruları 31 Ekim 2012 tarihine kadar yapılabilir.

8. Birden fazla ilde proje yürütülebilir mi?

ÖDES kapsamındaki iller olması ve valiliğin uygun görmesi halinde yürütülebilir.

9. ÖDES 2012 kapsamında desteklenen proje türleri nelerdir?

Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,

Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler,

Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler ÖDES kapsamında desteklenecektir.

10. ÖDES’in hedef kitlesi kimlerdir?

ÖDES’in hedef kitlesi özürlüler, özürlülerin aileleri ve toplumun tüm kesimleridir.


11. Projelerin süresi ne kadar olmalıdır?

Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.

12. Proje bütçeleri için alt/ üst limit var mıdır?

Teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.

13. Desteklenecek projelerin seçimindeki kriterler nelerdir?

Desteklenecek projelerin seçiminde;

ÖDES’in amaçlarına uygunluk,

Sürdürülebilirlik,

Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,

Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,

Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi,

Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,

Proje hedef kitlesinin genişliği,

Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,

İldeki özürlü bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri,

göz önünde bulundurulur.

14. Projelerde koordinatörlerin ücret alması mümkün mü? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak ve kamu görevlisi olmayan en fazla bir personele aylık en fazla net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje bütçesinde bu tutar brüt olarak yazılır.

15. Projelerde istihdam edilen kamu görevlileri ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Kamu görevlilerinin aldığı görev karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ek ücret (fazla mesai, ek ders ücreti gibi) alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir.

16. Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret, brüt asgari ücretin iki katını; yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. ÖDES proje teklif formu doldurulurken proje bütçesi bölümünde, asgari ücret üzerinden ödenecek sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak belirlenecek brüt tutar yazılacaktır.

17. ÖDES kapsamında desteklenecek projelerde eğitim verecek kişilere bir ödeme yapılıyor mu?

Proje bütçesinde gerekçeli olarak yer alması ve eğitim verecek kişinin tabi olduğu mevzuata uygun olması halinde ödeme yapılır.

18. ÖDES kapsamında bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılabilir mi, merkez açılabilir mi?

ÖDES kapsamında yeni bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılamaz. İnşaatı devam eden binalar, kaldırımlar, yollar tamamlanamaz. Merkez açılamaz. Sadece psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında, bağımsız yaşam ve destek teknolojileri eğitimi projeleri için kullanılacak uygulama alanlarının özürlülere uygun olarak düzenlenmesi halinde proje bütçesinin % 10’unu aşmamak üzere tadilat giderleri karşılanabilir.

19. ÖDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçler karşılanıyor mu?

ÖDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçlerin bedelleri karşılanmaz. Ancak, kişi veya kurum ve kuruluşların bu malzemeleri karşılayarak proje ortağı olduğu projelere öncelik verilir.

20. Projelerde araç alımı yapılabilir mi?

ÖDES kapsamında araç alımı yapılamamaktadır.

21. Proje faaliyetlerindeki satın alma işlemleri hangi usulle yapılacak?

Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

22. Proje yürütücüsü olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları proje kapsamındaki mal/ hizmet satın alımlarında herhangi bir usule tabi midir?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve “ÖDES Uygulama Usul ve Esasları”nın ekinde yer alan “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci”nde yer alan hükümlere uyulur.

23. Projelerde yıl içinde değişiklikler yapılabilir mi?

Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.

24. Projenin bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir mi?

Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.

25. Proje yürütücüsü proje hesabında oluşacak faiz giderlerini kullanabilir mi?

Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

26. Proje için aktarılan ödeneğin fazla gelmesi durumunda, proje yürütücüsü söz konusu ödenek fazlasını kullanabilir mi?

Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek, valilik ÖDES hesabına aktarılır ve valilik tarafından başarıyla uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer ÖDES projelerine aktarılır.

27. Bir koordinatörün yürütebileceği proje sınırı var mı? Bir koordinatör birden fazla proje yürütebilir mi?

Birden fazla proje teklifi bulunan proje yürütücüsünün en fazla iki adet projesi desteklenebilir ancak proje yürütücüsüne sadece bir projesi için ödeme yapılır.

28. Bütçede yapmak istediğimiz harcama gözükmüyor, olmayan kalemler için yeni bir satır açılıp ihtiyaç olan gider yazılabilir mi? Yoksa olmayan kalemlere ödenek verilmeyecek mi?

Proje Teklifindeki bütçe tablosundaki kalemler örnek olarak verilmiştir, faaliyetlerinize göre yeni satırlar açarak bütçelemenizi yapabilirsiniz.

29. ÖDES Proje Başvuru Formu’nda temel proje faaliyetler doldurulurken başlangıç ve bitiş tarihleri hangi kıstasa göre doldurulacak? Projelerin değerlendirilmesi ne zaman bitecek ve uygulama hangi tarihte başlayacak?

Proje teklifinde başlangıç tarihi olarak Aralık ayı yazılabilir. Projenin başlangıç tarihi, projenin kabulünden sonra ve valilikle sözleşme imzalanırken projede planlanan süreyi değiştirmeyecek şekilde değiştirilebilir. Projelerin uygulamaya başlayacağı tarihin Aralık ayı olması planlanmaktadır.

30. ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler nelerdir?

ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar:

Proje yürütücüsünün proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretleri, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer maliyetler,

Projede koordinatör veya idari personel olarak çalışan ve kamu görevlisi olan personele, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevlisi personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler,

Yolculuk ve konaklama giderleri,

Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel”de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri ise 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

Piyasa fiyatlarına uygun olması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması ve daha önce ÖDES kapsamında alınmamış olması koşulu ile yeni ekipman ile hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının il içi ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,

Sarf malzemeleri maliyetleri,

Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),

Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında kullanılacak alanların özürlülere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak ve toplam proje bütçesinin % 10’unu aşmayan tadilat giderleri,

Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),

Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri,

Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan görünürlük giderleri.

31. 2011 ÖDES Programı kapsamında uygulanan proje bütçesinden alınan bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi, fotoğraf makinesi, video, ofis masası ve sandalyesi gibi malzemeler 2012 ÖDES Programı kapsamında sunulacak proje için tekrar alınabilir mi?

2011 ÖDES Usul ve Esaslarının 18. maddesine göre Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin, proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması Valilik tarafından sağlanacaktır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanacaktır. Bu nedenle, daha önce ÖDES kapsamında bilgisayar, projeksiyon cihazı, fotoğraf ve video kamerası, büro eşyaları gibi malzemeleri almış olan proje yürütücüsü bu malzemeleri kullanabilmek için Valilikle Protokol imzalayacaktır. Proje yürütücüsüne yeni uygulayacağı projede aynı malzemeler için ödeme yapılmaz, buna ilişkin harcamalar öngörülmüşse değerlendirme sırasında bütçe teklifinden düşülür. Ancak, yeni sunulan projenin kapsamı ve hedef kitlesi bu malzemeleri gerektirecek nitelikte ise makûl sayıda yeni ekipman ödenebilir.

32. Valilikler projeleri hangi sıklıkla incelemeli ve hangi hususları denetlemelidir?

Valilikler, projelerin durumuna göre belirleyecekleri dönemlerde, projeleri yerinde inceler ve projelerin;

İhale kurallarına uygunluğu,

Maliyetlerin uygunluğu,

Ödemelerin usule uygunluğu,

Amaca, faaliyet planına ve takvime uygunluğu,

Görünürlük kurallarına uygunluğu,

Dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin uygunluğu,

Muhasebe işlemlerinin uygunluğu,

Proje ve sözleşme değişikliklerinin uygunluğunu ve Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler.

Bu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır

Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygulamaya yetkilidir.

33. İzleme ve Değerlendirme Cetvelinin “Öngörülen” sütununa ilgili 3 aylık bilgiler mi yazılacak?

İzleme ve Değerlendirme Cetvelinin “Öngörülen” sütununa, projenin tümü için Proje bütçesinde öngörülen miktar ve tutarlar aynen yazılacak (revize edilmişse yeni haliyle aynen yazılacak), “Gerçekleşen” sütununa ise ilk cetvelde 3, ikinci cetvelde 6, üçüncü cetvelde 9 ve son cetvelde 12 aylık (projenin süresine göre) harcama yapılan (harcama belgelerindeki) miktar ve tutarlar yazılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Cetvelinde her bir faaliyetin alt açıklamaları ve bunların süre/adet, birim ve toplam bedeli yazılacak, malzeme alımı veya eğitim malzemesi gibi genel ifadeler ve toplam tutar yazılmayacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Cetveli Proje Yürütücüsü tarafından ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında elektronik ortamda ve yazılı olarak Valiliğe gönderilir. Valilik İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edip onaylayarak, aynı hafta içerisinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderir.

34. Proje bitiminde hazırlanacak nihai rapor ne zaman gönderilecek ve raporda hangi hususlara yer verilecektir?

Nihai rapor proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde proje yürütücüsü tarafından hazırlanarak basılı ve görsel tüm materyallerle birlikte Valiliğe gönderilecektir. Valilik nihai raporu onaylayarak 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderecektir.

Nihai raporda;

Ayrıntılı ve projenin bütününü gösterecek şekilde projenin mali ve fizikî gerçekleşme durumu (izleme ve değerlendirme cetvelindeki format kullanılabilir),

Projenin tüm faaliyetlerinin, faaliyet başlıkları altında genel durumu, uygulanması ve katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklaması,

Varsa faaliyet değişikliğinin nedenleri,

Ulaşılan hedef grupların performans göstergelerine göre sayıları,

Görünürlüğün nasıl sağlandığı,

Proje kapsamında gerçekleştirilmiş iyi uygulama örnekleri (varsa),

Projenin sonuçları, sağladığı faydalar (yarattığı farkındalık ve çarpan etkiler) ve somut çıktıları,

Karşılaşılan farklı durumlar, sorunlar ve ihtiyaçlar,

gibi projenin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler yer almalıdır.

35. Görünürlük Kurallarına ilişkin olarak küçük materyallere logo ve yazılar birlikte sığmıyor, değişiklik yapılabilir mi?

Görünürlük Kuralları Usul ve Esaslar ekinde yer almaktadır. Bu Kurallarda logolar ve destek ifadelerinin kullanım koşulları ve istisnalara yer verilmiştir.

Görünürlük giderleri toplam bütçenin % 10’unu aşamaz.