Özürlüler Destek Programı 2011

ÖDES HAKKINDA

ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI

Özürlüler Destek Programı (ÖDES), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan bir destek programıdır.

ÖDES’in en önemli amacı Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde özürlülük ve özürlülüğün önlenmesi konusunda toplumsal farkındalık yaratma sürecine destek olmaktır. Bu çerçevede, valiliklerin koordinasyonunda yerel düzeyde hazırlanacak ve uygulanacak olan ÖDES projeleri ile toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının, özürlülerin sosyal yaşama bağımsız olarak katılımlarının ve evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin nitelikli bakım konusundaki bilgilerinin eğitimler aracılığıyla artırılması ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.

Kapsam ve Desteklenecek Proje Türleri

Kapsam

Özürlüler Destek Programı kapsamında öncelikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde valiliklerin sorumluluğunda, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından gerçekleştirilecek projeler desteklenecektir.

ÖDES Kapsamında Desteklenecek Proje Türleri

ÖDES kapsamında farkındalık eğitimlerine yönelik projeler, özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler desteklenir.

Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler;

Toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,

Özürlü bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine,

Özürlülerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesi ve desteklenmesine,

Evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin bakım konusunda eğitilmesine yönelik projelerdir.

Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler;

Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına; özürlü bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine; özürlüğün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına; hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Başkanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve Başkanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur.

Valilikler, proje tekliflerini proje formatına uygunluğu bakımından değerlendirerek resmi yazıyla ve elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz

Valiliklerden Başkanlığa bildirilen proje teklifleri, Başkanlık tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Bakan Onayı ile desteklenecek projeler Başkanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Başkanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Başkanlığa iletilir. Başkanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini serbest ödenek dahilinde bu hesaba aktarır.

Projenin kabul edilmesini müteakip ÖDES Finansman Sözleşmesi kapsamında proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenek, Valinin onayıyla proje yürütücülerinin Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için açtırdığı proje hesabına aktarılır.

Proje yürütücüleri tarafından proje gelişmelerine ilişkin bilgiler, ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilir ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Başkanlığa elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak gönderilir.

Proje harcamaları, Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2011 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’na göre yapılır.

ÖDES MEVZUAT

Bütçe Kanunu

Kanun no: 6091

2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

E Cetveli

Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

Md. 68:

Özürlüler İdaresi Başkanlığı bütçesinde yıl içerisinde açılacak olan 07.87.00.33-10.1.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek Özürlüler Destek Programı (ÖDES) kapsamında, özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı ve özürlülük konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan ÖDES Programının yürütülmesine ve ÖDES Programının değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. Bu Program kapsamında valilikler tarafından Özürlüler İdaresi Başkanlığına teklif edilen ve anılan Başkanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları, kalkınma ajansları ve üniversitelere Özürlüler İdaresi Başkanlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenecek esas ve usuller çerçevesinde kullandırılır.

Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2011 Yılı Uygulama Usul Ve Esasları

Birinci Bölüm

Amaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaç

Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmaya yönelik Özürlüler Destek Programının (ÖDES) uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; öncelikle Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Trabzon, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Ordu ve Rize illeri olmak üzere Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenecek illerdeki valiliklerin, il özel idarelerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, belediyelerin ve üniversitelerin Özürlüler Destek Programı kapsamında desteklenecek ve valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesini kapsar.


Dayanak

Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 571 sayılı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) ve (f) bentleri ile 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 68 inci maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;
 

a) Başkanlık: Özürlüler İdaresi Başkanlığını,

b) Ödenek: ÖDES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Başkanlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği,

c) ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli: Proje yürütücüsü tarafından proje gelişmelerine ilişkin bilginin girildiği, üçer aylık dönemler halinde valiliğe ve Özürlüler İdaresi Başkanlığına gönderilecek olan cetveli,

ç) Özürlüler Destek Programı (ÖDES): Uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının, özürlülerin sosyal yaşama bağımsız olarak katılımlarının ve evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin nitelikli bakım konusundaki bilgilerinin eğitimler aracılığıyla artırılmasını amaçlayan projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan projeleri destekleyen programı,

d) Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Başkanlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu,


ifade eder.
 

 

İkinci Bölüm

Genel EsaslarDesteklenecek proje türleri

Madde 5- (1) ÖDES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:
 

a) Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,

b) Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler.


(2) Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 

a) toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,

b) özürlü bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine,

c) özürlülerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesi ve desteklenmesine,

ç) evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin bakım konusunda eğitilmesine,


yönelik projelerdir.

(3) Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler; koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına; özürlü bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine; özürlüğün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına; hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi özürlülük nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.

(4) ÖDES ödeneğinin projelere göre dağılımı Başkanlık tarafından belirlenir. Her ilden en iyi projeler bütçe kısıtı dikkate alınarak desteklenir.


Proje başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar

Madde 6- (1) ÖDES kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar proje başvurusu yapabileceklerdir.
 

a) Kamu kurum ve kuruluşları,

b) İl özel idareleri,

c) Belediyeler,

ç) Üniversiteler,

d) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.


(2) Okul, halk eğitim merkezi, çocuk ve gençlik merkezi, bakım ve/veya rehabilitasyon merkezleri, aile danışma merkezi, toplum merkezi, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde il müdürlükleri tarafından yürütülür.


Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü

Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü ilgili valiliğe tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.

(3) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik ÖDES hesabında kalır. Hesapta kalan miktar valilik tarafından başarı ile uygulanmakta ve ödenek ihtiyacı olan diğer ÖDES projelerine aktarılır. Kullanılmayan ödenek Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına iade edilir.


Desteklenecek projelerin değerlendirilmesi

Madde 8 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
 

a) Dördüncü maddede yer alan ÖDES tanımındaki amaçlara uygunluk,

b) Sürdürülebilirlik,

c) Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,

ç) Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,

d) Projeyi öneren kurum veya kuruluşun yetkinliği,

e) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,

f) Proje hedef kitlesinin genişliği,

g) Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,


göz önünde bulundurulur.

(2) Başkanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve Başkanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

(3) Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur.

(4) Valilikler, proje tekliflerini proje formatına uygunluğu bakımından değerlendirerek resmi yazıyla ve elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

(5) Valiliklerden Başkanlığa bildirilen proje teklifleri, Başkanlık tarafından belirlenecek kriterlerçerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir. Desteklenecek projeler Başkanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve Başkanlık internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.


Projelere ödeneklerin aktarılması

Madde 9- (1) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Başkanlığa iletilir. Başkanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini serbest ödenek dahilinde bu hesaba aktarır.

(2) Projenin kabul edilmesini müteakip Ek-I’de yer alan ÖDES Finansman Sözleşmesi kapsamında proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde ödenek Valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.

(3) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.

 

 

Üçüncü Bölüm

Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Valilerin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 10- (1) Vali ÖDES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
 

a) Valiliklere iletilen proje başvurularının ön değerlendirmesini yaparak Başkanlığa göndermek,

b) Proje yürütücüleriyle Ek-I’deki ÖDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,

c) Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,

ç) Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,

d) Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekreterya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak,

e) ÖDES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,

f) İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,

g) ÖDES’in tanıtımını yapmak,

ğ) Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından Ek-IV’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Başkanlığa bildirmek,

h) Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.


(2) Yukarıda sıralanan iş ve işlemler valinin ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri tarafından yürütülür.

Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 11- (1)Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 

a) Valilikle Ek-I’deki ÖDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak,

b) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtırmak,

c) Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,

ç) Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kurum veya kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,

d) Projede sorun yaşanması halinde durumu Valiliğe derhal bildirmek,

e) Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,

f) Projenin izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,

g) Proje gelişmelerine ilişkin bilgileri Ek-IV’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girmek ve sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Başkanlığa elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak göndermek,

ğ) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,

h) Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,

ı) Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin söz konusu eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi finansman sözleşmesine ekleyerek Valiliğe sunmak,

i) Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,

j) Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projelerde öncelikle il sağlık müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

k) Evde bakım eğitimi ile ilgili projelerde öncelikle il sosyal hizmetler müdürlükleri ile işbirliği yapmak,

l) Farkındalık eğitimleri ile ilgili projelerde öncelikle sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.


(2) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.

(3) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Başkanlığı ve ilgili valiliği her türlü sorumluluğun dışında tutar.

 

 

Dördüncü Bölüm

Proje Harcamaları, Projelerin İzlenmesi ve DenetlenmesiProje harcamaları

Madde 12- (1) ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır:
 

a) Personel giderleri, (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

b) Yolculuk ve konaklama giderleri,

c) Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl için belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel” de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır).

ç) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının il içi ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,

d) Sarf malzemeleri maliyetleri,

e) Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),

f) Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, sadece özürlülerin bağımsız yaşamalarını kolaylaştıracak makûl düzenlemeler için proje bütçesinin %15’ini aşmamak üzere tadilat giderleri,

g) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.),

ğ) Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri.Proje harcamalarına ilişkin özel hükümler

Madde 13- (1) Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak personele ödenecek aylık ücret brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez.

(2) Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su, telefon, internet erişimi dahil hiç bir gideri ÖDES kapsamında ödenmez.

(3) Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

(4) Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek-II’de yer alan hükümlere uyulur. Ek-II’de yer alan hükümlere, denetimin sağlanması ve uygulamanın aksatılmadan yürütülmesi için Başkanlığa bildirilmek kaydıyla valilik tarafından ekleme yapılabilir.


Proje harcamalarının muhasebeleştirilmesi

Madde 14- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

(2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.

(3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
 

a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,

b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,

c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,

ç) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,

d) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,

e) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,

f) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.


(4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.


Projelerde yıl içinde yapılacak değişiklikler

Madde 15 - (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir.

(2) Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

(3) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.

(4) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik tarafından başarıyla uygulanmakta ve ödenek ihtiyacı olan diğer ÖDES projelerine aktarılır. Kullanılmayan ödenek Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına iade edilir.

(5) Proje yürütücüsü; ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişikliklerini, proje koordinatörü ile uzman veya eğitici değişikliklerini, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişikliklerini valilikten izin almadan gerçekleştirebilir. Ancak yapılan değişiklik en geç 10 gün içinde valiliğe bildirilir.


Projelerin izlenmesi ve denetlenmesi

Madde 16- (1) Valilikler projeleri yerinde inceler ve sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.

(2) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje başladıktan sonra proje yürütücüleri tarafından Ek-IV’deki ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline yazılarak üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Başkanlığa iletilir. Projelerle ilgili gönderilen bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenir. Söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir. Proje bilgilerinin gönderilmesine ilişkin formlar ve iletişim yöntemleri Başkanlık tarafından belirlenir ve yıl içinde değişiklik yapılabilir.

(3) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygular, durdurulan ve iptal edilen projeleri Başkanlığa bildirir.

(4) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. Ayrıca, ilgili valilik, sözleşmede; proje yürütücüsü tarafından proje ödeneğinin amacı dışında kullanılması, projenin süresinde bitirilememesi gibi durumlarda cezai şart öngörebilir.

 

 

Beşinci Bölüm

Çeşitli ve Son HükümlerGörünürlük kuralları

Madde 17- (1) Projelerde Ek-III’te belirtilen ÖDES Görünürlük Kuralları uygulanır.


Proje sonuçlarının kullanımı

Madde 18- (1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir.

(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.


Proje uygulamalarına ilişkin özel esaslar

Madde 19 - (1) Proje yürütücüleri, koordinatörler dışında varsa proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı olan kişiler arasından belirler.

(2) Özürlülere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan eş finansmanlı projelere öncelik verilir.

(3) Proje ortağı sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir.


Yürürlük

Madde 20 - (1) Bu Usul ve Esaslar Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Özürlüler İdaresi Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

DUYURULAR

Teklif Duyuruları

T.C.

BAŞBAKANLIK

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

 

Sayı : B .02.1.ÖZİ.0.09.00.100.00/195-0801               30/03/2011
Konu: Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 


 

D O S Y A

 

Bilindiği gibi, Bakanlığıma bağlı Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından özürlülüğün önlenmesi ve özürlü bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulmaktadır. Bu amaçla, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla Özürlüler Destek Programı (ÖDES) hazırlanmış olup 2011 yılında ilk uygulaması gerçekleştirilecektir.
 

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde özürlülerle ilgili duyarlılık ve farkındalığın geliştirilmesine ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan ÖDES’in 2011 yılında uygulanması için 31 Aralık 2010 tarih ve 27802 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede; projeler ile yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının, özürlülerin sosyal yaşama bağımsız olarak katılımlarının ve evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin nitelikli bakım konusundaki bilgilerinin eğitimler aracılığıyla artırılması ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan faaliyetlerin desteklenmesi öngörülmektedir.
 

2011 yılı ÖDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek-1’de yer alan ÖDES 2011 Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar, ÖDES’in amaç, kapsam ve dayanağını, ÖDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin süreç ve usulleri, ilgili kuruluşların ÖDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir. Bahse konu esaslarda belirtildiği şekilde, ÖDES kapsamında hazırlanacak proje tekliflerinizin ekteki başvuru formuyla en geç 16 Mayıs 2011 tarihinde Özürlüler İdaresi Başkanlığında olacak şekilde elektronik ve yazılı ortamda gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin ÖDES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir.
 

Projelerin uygulamaya konulmasında sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını yazımız ekinde sunulan ÖDES 2011 Yılı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, V alinin ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri aracılığıyla yerine getirecektir. 2011 yılı için Valiliklerin gönderecekleri p rojelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır. ÖDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Valiliklerin proje tekliflerinin bir listesini Ek-2’deki formata uygun bir biçimde elektronik ve yazılı ortamda Özürlüler İdaresi Başkanlığına iletmeleri gerekmektedir.
 

ÖDES projelerinin izlenip değerlendirilebilmesi için Valiliklerin il düzeyinde gerekli tedbirleri almaları ve Özürlüler İdaresi Başkanlığınca yapılacak izleme faaliyetlerine destek olmaları beklenmektedir. Bu çerçevede, Valiliklerin izleme raporlarını zamanında elektronik ve yazılı ortamda göndermeleri gerekmektedir. Valiliklerin söz konusu raporları, projelerdeki gelişmeleri ortaya koyan mümkün olduğu kadar çok sayıda görsel malzemelerle desteklemeleri yararlı olacaktır.
 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

 

Selma Aliye KAVAF

Devlet Bakanı

 

 

 

 

 

EK 1: ÖDES 2011 YILI UYGULAMA USUL VE ESASLARI İLE EKLERİ

EK 2: ÖDES 2011 PROJE TEKLİFLERİ LİSTESİ FORMATI

 

 

DAĞITIM:
 

Gereği:Bilgi:
Samsun, Amasya, Çorum,Başbakanlığa
Tokat, Trabzon, Artvin,İçişleri Bakanlığına
Giresun, Gümüşhane, Bayburt, 
Ordu ve Rize İlleri Valiliklerine 

Diğer Duyurular

Bilindiği gibi “Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2011 Yılı Uygulama Usul ve Esasları”nın 10, 11 ve 16. maddeleri gereğince;

Proje yürütücülerinin proje gelişmelerine ilişkin bilgileri “ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli”ne girerek sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Bakanlığa elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak göndermesi gerekmektedir.

Projelerle ilgili gönderilen bu bilgiler, fotoğraf, video kaydı vb. görsel ve sesli materyallerle desteklenecek ve söz konusu bilgiler ve materyallerin asılları elektronik ortamda arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilecektir.

Valilikler, projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından “ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli”ne girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek Bakanlığa bildirecektir.

Bu nedenle, ilk 3 aylık cetvellerin en geç 11 Mayıs 2012 tarihine kadar Bakanlığımıza elektronik ortamda odes@ozida.gov.tr adresine ve yazılı olarak yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak gönderilmesi gerekmektedir.

Ödeneklerin Aktarımı

Valiliklerin ÖDES için açtıkları özel hesap numaralarına proje ödeneklerinin aktarılmasına ilişkin işlemler yürütülmektedir. 

ÖDES Uygulama Usul ve Esasları ekinde Valiliğinize  gönderilen ve Valilik ile Proje Yürütücüsü arasında imzalanması gereken Finansman Sözleşmesinin 5.2 ve 5.3 ncü maddelerine  ilişkin ödeme planı mevcut duruma uygun olarak revize edilmiş olup yeniden düzenlenmiştir. (Yeni finansman sözleşmesi için tıklayınız)

Valilik ile Proje Yürütücüsü arasında ÖDES Finansman Sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşme imzalayan Proje Yürütücüleri Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde ÖDES için ayrı bir hesap açtıracaktır. 

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde proje ödeneğinin % 50’si Valinin onayıyla, valilik tarafından Proje Yürütücüsünün açtığı ÖDES hesabına aktarılacaktır. 

Projenin kalan ödeneğinin aktarılması, projenin gerçekleşme durumunun ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline kaydedilmesi ve valiliğin girilen bilgileri onaylamasından sonra Valilik tarafından belirlenecektir.

Finansmanı Uygun Bulunan Projeler

ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI (ÖDES) 2011 YILI İÇİN FİNANSMANI UYGUN BULUNAN PROJELER

Projelerin uygulamaya konulmasında sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını ilgi yazı ekinde gönderilen “Özürlüler Destek Programı (ÖDES) 2011 Yılı Uygulama Usul ve Esasları” çerçevesinde yerine getireceklerdir. Söz konusu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için valiliklerin bünyelerinde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimlerini bu amaçla görevlendirmeleri gerekmektedir. Söz konusu birimler vali tarafından görevlendirilecek bir vali yardımcısının gözetiminde faaliyet gösterecek ve bu birimlerde görevli personel herhangi bir ÖDES projesinin yürütülmesinde görev almayacaktır.

Valilikler, projenin genel kurgusunda ve amaçlarında bir değişikliğe gitmeden, projenin etkin ve verimli uygulanmasına dönük gerekli düzenlemeler yapmaya yetkilidirler. Valilikler, projelerin gereğince uygulanabilmesi ve izlenip değerlendirilebilmesi bakımından, proje sahipleri ile sözleşme yapılması, proje öncesi ve sırasında uygulama sahasının ziyaret edilmesi, proje faaliyetlerinin alternatif şekillerde yerine getirilmesinde proje yürütücüleriyle ortak kararlara varılması ve proje faaliyetlerinin kontrol edilmesi gibi uygun gördükleri tedbirleri almaya da yetkilidirler.

Valilikler 2011 yılında uygulamaya konulan projelerin gelişimiyle ilgili bilgileri “ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli”ne yazarak üçer aylık dönemler halinde Bakanlığımıza göndereceklerdir.

ÖDES projelerinin daha etkin bir şekilde yürütülmesi için projelere tahsisli olarak dağıtılan ödeneklerin mevcut durum göz önünde bulundurularak tek seferde aktarılması uygun görülmüştür. Söz konusu ödenek 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 68. maddesine uygun olarak, valiliklerin ÖDES için açacakları özel bir banka hesabına tahakkuk ettirilecektir. Bu itibarla, açılacak banka hesap numaralarının bir an önce Bakanlığımıza bildirilmesi gerekmektedir.

ÖDES GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI PANOSU'nu görmek için tıklayınız  

Amasya

Proje AdıYürütücüsü
Trafik Güvenliği Can Güvenliğiİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Bilinçli Eller, Mutlu YüzlerTaşova Kaymakamlığı SYDV

Artvin

Proje AdıYürütücüsü
Akraba Evliliklerini Engelleyelim Çocuklarımız Sağlıklı Olsunİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Doğum sonrası Özürlülüğe Neden Olan Durumlarla İlgili Üniversite Öğrencilerine Farkındalık EğitimiArtvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu
Engelliliğin Engellenmesine Duyarlı Bir Nesilİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Engellilerle El EleAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Bayburt

Proje AdıYürütücüsü
Engelliler Kendini Anlatıyorİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özel Kardeşlerimizle Hayatı Beraber YaşayalımBayburt Polis Meslek YO

Çorum

Proje AdıYürütücüsü
Neden Özürlü Doğsunlarİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Engelsiz Eğlenerek Yarışıyorumİl Milli Eğitim Müdürlüğü

Giresun

Proje AdıYürütücüsü
Sığ Sulara Balıklama Atlamadan Kaynaklanan Omurilik Felcinin ÖnlenmesiGörele Kaymakamlığı SYDV
Giresun İli Özürlü ve Kronik Hasta Haritasının Çıkarılmasıİl Sağlık Müdürlüğü
Özürlülüğün Önlenmesi için Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Elemanı Eğitimiİl Sağlık Müdürlüğü
Hep Birlikte!İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Ordu

Proje AdıYürütücüsü
Anneleri Eğitiyoruz, Engelleri KaldırıyoruzÇamaş Kaymakamlığı SYDV
Evde Bakım Hizmeti Sunan Bakıcılara Yönelik Eğitim Bilinçlendirme ve Yeniden Değerlendirme Projesi 1Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Lütfen Özür Dilemeyin!İl Özel İdaresi

Rize

Proje AdıYürütücüsü
Rize İlinde Engelliliğin Önlenmesiİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Engelsiz EngellilerAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
Özürlü Vatandaşların Sınıflandırılması ve Sorunların Teşhisiİl Sağlık Müdürlüğü

Samsun

Proje AdıYürütücüsü
Samsun Engelli Tespit ve Destek İzleme Sisteminin Kurulması-SEDİSİl Sağlık Müdürlüğü

Tokat

Proje AdıYürütücüsü
Perdeler Açılsın Engeller Kalksınİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Özürlü Bakıcılarını, Özürlü Evde Bakımı Konusunda Bilgilendirme BilinçlendirmeAile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Trabzon

Proje AdıYürütücüsü
Sağlıklı Gözler Gülen Yüzlerİl Sağlık Müdürlüğü
Annem ve Ben Aynı Okula GidiyoruzBeşikdüzü Kaymakamlığı SYDV
Özürlülerle Daha İyi Bakım İçin El EleVakfıkebir Kaymakamlığı SYDV
Engeller Bilinç İle AşılacakTicaret Borsası Başkanlığı
Bize de Yer Açar mısınız?İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Engelsiz Yaşama Engelsiz Destekİl Milli Eğitim Müdürlüğü
Hatırlanmak Bir Gün Değil Her GünOf Kaymakamlığı SYDV

Özürlüler Destek Programı (Ödes 2011) Tanıtım Ve Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF, 7 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen Özürlüler Destek Programı (ÖDES 2011) Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı ile söz konusu projenin tanıtımını yaptı. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı Sayın Bekir KÖKSAL ile Başkan Yardımcısı Ayhan METİN’in de hazır bulunduğu toplantıya proje kapsamındaki illerin valilik temsilcileri* katıldılar.

Açılış Konuşmasını Sayın Selma Aliye KAVAF yaptı Toplantı çerçevesinde Devlet Bakanı Sayın Selma Aliye KAVAF açılış konuşmasını yaparak, ÖDES 2011 hakkında bilgi verdi. Valiliklerin özürlülere yönelik faaliyetlerine destek vermek amacıyla ÖDES’in hayata geçirildiğini ifade eden Sayın Bakan, ÖDES’in özürlülük alanında şu ana kadar ortaya konulacak en büyük mali desteği içereceğini belirtti. Projenin temel amaçlarının özürlülerin sosyal yaşama katkılarının sağlanması, farkındalıklarının oluşturulması, özürlülerin bakımını üstlenen kişilerin eğitilmesi, ailelerin ve özürlülerin bilgilendirilmesi, özürlülük nedenlerinin tespiti ve bunların giderilmesi yollarının araştırılması temelindeki projelerin desteklenmesi olduğunu ifade eden Sayın Bakan, projelerin desteklenmesiyle yerel unsurların bölgelerindeki özürlülere daha çok sahip çıkmasının sağlanacağına dikkat çekti. Sayın Kavaf, projenin pilot uygulama olarak Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde ve sınırlı bir bütçeyle başlamasının vurgulanması üzerine, özürlülerin sosyal yaşama katkısının sağlanması ve geliştirilmesine yönelik projelerin ne kadar başarılı olursa, bunlara aktarılacak bütçelerin de o oranda daha fazla olacağını ifade etti.

ODES 2011 sunumu yapıldı Açılış konuşmasının ardından, Özürlüler İdaresi Başkanlığı Proje ve Koordinasyon Dairesi Başkanı E. Nesrin BEZİRCİOĞLU tarafından ODES 2011’in tanıtım sunumu yapıldı. Sunum kapsamında, ÖDES 2011 projesinin tanım ve kapsamı ile öngörülen mali destek ve süreler hakkında detaylı bilgi sunuldu. Sunum sonrasında, Sayın Bakanımız tarafından katılımcıların proje hakkındaki görüş ve önerileri alındı. Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve DPT yetkilileri ile Valilik temsilcilerinin toplantı kapsamındaki karşılıklı görüş alışverişlerinin sonunda toplantıya son verildi.

ÖDES 2011 nedir? Özürlüler Destek Programı 2011 (ÖDES 2011) Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatının denetiminde ilk etapta bir yıllık bir süre için seçilen bölgelerin Valiliklerinin yetki ve sorumluluğunda yerel dinamikleri harekete geçirmeyi amaçlamaktadır. ÖDES kapsamında özellikle Farkındalık eğitimleri ile özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi konusundaki proje türlerinin desteklenmesi planlanmaktadır.

Katılımcılar

Selma Aliye KAVAF Devlet Bakanı

Bekir KÖKSAL Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanı

Ayhan METİN Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkan Yardımcısı

Hasan ÇOBAN Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Uzmanı

Gökhan GÜDER Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Daire Başkanı

Haluk ŞİMŞEK Samsun Vali Yardımcısı

Mahmut HALAL Trabzon Vali Yardımcısı

Mehmet TÜRK Rize Vali Yardımcısı

Hakan KUBALI Amasya Vali Yardımcısı

Bülent GÜVEN Dodurga Kaymakamı, Çorum Vali Yrd. V.

Armağan ÖNAL Gümüşhane Vali Yardımcısı

Osman ALTIN Artvin Vali Yardımcısı

Hacı Mehmet KARA Tokat Vali Yardımcısı

Günay ÖZTÜRK Giresun Vali Yardımcısı

Hakan HAKYEMEZ Bayburt Vali Yardımcısı

Salih YÜCE Ordu Vali Yardımcısı

Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı

07 Nisan 2011 tarihinde Başbakanlık Merkez Bina’da 2 No’lu toplantı salonunda Sayın Bakanımız Selma Aliye Kavaf’ın katılım sağlayacağı ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirilen vali yardımcıları ile tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilecektir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. ÖDES nedir?

Özürlüler Destek Programı (ÖDES), Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan destek programıdır.

2. ÖDES’in amaçları nelerdir?

ÖDES, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun özürlülük ve özürlüler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının, özürlülerin sosyal yaşama bağımsız olarak katılımlarının ve evde özürlü bireyin bakımını üstlenen kişilerin nitelikli bakım konusundaki bilgilerinin eğitimler aracılığıyla artırılmasını amaçlayan projeler ile özürlülük nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, özürlülük oranının azaltılmasını ve özürlülüğün etkilerinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

3. ÖDES’e kimler başvurabilir?

Kamu kurum ve kuruluşları,

İl özel idareleri, 

Belediyeler,

Üniversiteler,

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları.


4. ÖDES’e STK’lar başvuru yapabilir mi?

ÖDES’e STK’lar başvuru yapamaz ancak STK’ların ortak olduğu projelere öncelik verilir.

5. ÖDES başvuruları nereye yapılır?

Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini proje formatına uygunluğu bakımından değerlendirerek resmi yazıyla ve elektronik ortamda Başkanlığa bildirir.


6. ÖDES hangi illerde uygulanıyor?

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde uygulanacaktır.


7. ÖDES başvurularını hangi tarihe kadar yapabiliriz?

ÖDES kapsamında hazırlanacak proje başvuruları 16 Mayıs 2011 tarihine kadar yapılabilir.

8. Birden fazla ilde proje yürütülebilir mi?

ÖDES kapsamındaki iller olması ve valiliğin uygun görmesi halinde yürütülebilir.

9. ÖDES kapsamında desteklenen proje türleri nelerdir?

Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler ve özürlülüğün nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler ÖDES kapsamında desteklenmektedir.


10. ÖDES’in hedef kitlesi kimlerdir?

ÖDES’in hedef kitlesi, özürlüler, özürlülerin aileleri ve toplumun tüm kesimleridir.

11. Projelerin süresi ne kadar olmalıdır?

Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.

12. Proje bütçeleri için alt/ üst limit var mıdır?

Teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.

13. Desteklenecek projelerin seçimindeki kriterler nelerdir?

Desteklenecek projelerin seçiminde;

ÖDES’in amaçlarına uygunluk, 

Sürdürülebilirlik,

Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,

Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi, 

Projeyi öneren kurum veya kuruluşun yetkinliği,

Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,

Proje hedef kitlesinin genişliği,

Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı 

göz önünde bulundurulur.

14. Projelerde koordinatörlerin ücret alması mümkün mü? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele aylık en fazla 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. ÖDES proje fişi doldurulurken proje bütçesi bölümünde 400 TL'lik net tutarın sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak brüt tutarı yazılacaktır. 

Proje koordinatörünün kamu görevlisi olması halinde, kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 5944 sayılı 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ek ücret (fazla mesai, ek ders ücreti gibi) alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir. (Valiliklerin proje tekliflerini değerlendirirken, proje koordinatörünün görevini dikkate almak suretiyle bu kalemdeki ödeneğin doğruluğunu sağlayarak Başkanlığımıza göndermesi, zaman kaybını önleyecek ve proje seçiminin doğru yapılmasını sağlayacaktır.)

15. Projelerde istihdam edilen kamu görevlileri ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ek ücret (fazla mesai, ek ders ücreti gibi) alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir. (Valiliklerin proje tekliflerini değerlendirirken, projedeki istihdam edilen personelin görevini dikkate almak suretiyle bu kalemdeki ödeneğin doğruluğunu sağlayarak Başkanlığımıza göndermesi, zaman kaybını önleyecek ve proje seçiminin doğru yapılmasını sağlayacaktır.)

16. Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret, brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. ÖDES proje fişi doldurulurken proje bütçesi bölümünde, asgari ücret üzerinden ödenecek sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak belirlenecek tutar yazılacaktır.

17. ÖDES kapsamında desteklenecek projelerde eğitim verecek kişilere bir ödeme yapılıyor mu?

Proje bütçesinde gerekçeli olarak yer alması halinde yapılabilir. Ancak, eğitim verecek kişinin kamu görevlisi olması halinde, kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve eğitimi verecek personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Örneğin; öğretmenler 657 sayılı Kanunun 89. maddesi, 439 sayılı Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun ve bu Kanun çerçevesinde hazırlanan Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde ek ders ücreti alabilmektedir. Kamu görevlilerinin görev alıp bunun karşılığında ücret alması öngörülen projelerde söz konusu kamu görevlilerinin ek ücret (fazla mesai, ek ders ücreti gibi) alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir. (Valiliklerin proje tekliflerini değerlendirirken, projede eğitim verecek kişilerin görevini dikkate almak suretiyle bu kalemdeki ödeneğin doğruluğunu sağlayarak Başkanlığımıza göndermesi, zaman kaybını önleyecek ve proje seçiminin doğru yapılmasını sağlayacaktır.)

18. ÖDES kapsamında bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılabilir mi, merkez açılabilir mi?

ÖDES kapsamında yeni bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılamaz. İnşaatı devam eden binalar, kaldırımlar, yollar tamamlanamaz. Sadece özürlülerin bağımsız yaşamalarını kolaylaştıracak makûl düzenlemeler için proje bütçesinin %15’ini aşmamak üzere tadilat giderleri karşılanabilir.

19. ÖDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçler karşılanıyor mu?

ÖDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçlerin bedelleri karşılanmaz. Ancak, kişi veya kurum ve kuruluşların bu malzemeleri karşılayarak proje ortağı olduğu projelere öncelik verilecektir.

20. Projelerde araç alımı yapılabilir mi?

ÖDES kapsamında araç alımı yapılamamaktadır.

21. Proje yürütücüsü olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları proje kapsamındaki mal/ hizmet satın alımlarında herhangi bir usule tabi midir?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve “ÖDES Uygulama Usul ve Esasları”nın ekinde yer alan “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci”nde yer alan hükümlere uyulur.

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci için tıklayınız…

22. Projelerde yıl içinde değişiklikler yapılabilir mi?

Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.

23. Projenin bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir mi?

Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.

24. Proje yürütücüsü proje hesabında oluşacak faiz giderlerini kullanabilir mi?

Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

25. Proje için aktarılan ödeneğin fazla gelmesi durumunda, proje yürütücüsü söz konusu ödenek fazlasını kullanabilir mi?

Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek valilik tarafından başarıyla uygulanmakta ve ödenek ihtiyacı olan diğer ÖDES projelerine aktarılır. Kullanılmayan ödenek Başbakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğünün ilgili hesabına iade edilir.

26. Bir koordinatörün yürütebileceği proje sınırı var mı? Bir koordinatör birden fazla proje yürütebilir mi?

Birden fazla proje teklifi bulunan proje yürütücüsünün en fazla iki adet projesi desteklenebilir ancak proje yürütücüsüne sadece bir projesi için ödeme yapılır

27. ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler nelerdir?

ÖDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar (Usul ve Esaslar Madde 12):

a) Personel giderleri, (Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)

b) Yolculuk ve konaklama giderleri,

c) Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı'nın her yıl için belirlediği "harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel" de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, "aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar" için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri 6091 sayılı 2011 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır).

ç) Ekipman ve hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının il içi ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,

d) Sarf malzemeleri maliyetleri,

e) Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),

f) Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, sadece özürlülerin bağımsız yaşamalarını kolaylaştıracak makûl düzenlemeler için proje bütçesinin %15'ini aşmamak üzere tadilat giderleri,

g) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri vb.)*,

ğ) Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri.

* İşveren ve SGK payı ödemeleri bu kapsamdadır.

28. Temel proje faaliyetleri doldurulurken başlangıç tarihi hangi kıstasa göre doldurulmalıdır? Değerlendirme sonuçları hangi tarihte tamamlanacak?

Proje değerlendirmesi yaklaşık olarak Haziran ayında tamamlanacak ve uygulama Temmuz ayında başlayacaktır. Bu nedenle, faaliyetlerin en erken başlangıç tarihi için Temmuz 2011 tarihi düşünülebilecektir.