Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı

1)        Stratejik planlama, İç Kontrol, Risk Takip ve İzleme Birimi

2)        Performans ve Kalite Koordinatörlüğü, Kalite Yönetim Birimi

3)        Koordinasyon ve Hizmet Standartları Birimi

   

Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 44- (1) Kalite Geliştirme Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel Müdürlüğün vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerini belirleme çalışmalarını koordine etmek, politika ve stratejilerini geliştirme çalışmalarına katılmak, uygulamayı izlemek, stratejik yönetim süreci uygulamalarına katkı vermek, bilgilendirme ve eğitim çalışmalarını koordine etmek, Bakanlık stratejik plan hazırlık çalışmalarına katılmak, stratejik yönetim süreci uygulamalarını yürütmek, takip etmek, sonuçları raporlamak ve ilgili birimlere iletmek.

b) Genel Müdürlüğün performans programını ve faaliyet raporunu ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak.

c) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda hizmet standartları, performans ve kalite ölçütlerini ilgili birimlerle koordinasyon halinde hazırlamak ve geliştirmek, bilgi ve verileri toplamak, izlemek ve değerlendirmek.

ç) İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi, iç kontrol sisteminin etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak tedbirleri Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde sağlamak.

d) Genel Müdürlük faaliyetlerine yönelik risk analizi ve risk değerlendirme çalışmalarını Bakanlığın ilgili birimleriyle koordinasyon halinde yürütmek.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konularda yapılan protokollere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve raporlamak.

f) Genel Müdürlüğün görev alanına giren eylem planlarına ve ulusal programlarda yer alan tedbirlere ilişkin bilgi ve verileri ilgili birimlerden toplamak ve raporlamak.

g) Genel Müdürlükçe cevaplandırılan soru önergelerinin koordinasyonunu sağlamak.

ğ) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak