İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı

1) Özel Sektörde İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi

2) Kamu Sektöründe İstihdam ve Sosyal Güvenlik Birimi

3) Mesleki Eğitim ve Rehabilitasyon Birimi

4) Mesleki Yeterlilik ve Yönlendirme Birimi


İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 37- (1) İstihdam ve Sosyal Güvenlik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği konularında engellilerin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.

b) Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği konularında ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Engellilerin istihdam hakkından diğer bireylerle eşit şekilde yararlanmasını sağlayıcı makul düzenlemelerin gerçekleştirilmesi yönünde bilgilendirme, işbirliği ve koordinasyon çalışmaları yapmak.

ç) Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak.

d) Engellilerin mesleki eğitimi, istihdamı ve sosyal güvenliği konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda gerekli mevzuat değişikliklerini önermek ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak.

e) Engellilere yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

f) Eylem planları, teklifler, projeler hazırlamak ve hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak ve inceleme ve araştırmalar yapmak.

g) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak.

ğ) Örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller konusunda çalışmalar yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

h) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, toplumu bilgilendirmeye yönelik eğitsel faaliyetler, kongre, seminer, şûra ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

ı) Engellilerin istihdamını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve gerekli destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, istihdam alanlarının genişletilmesini  ve engelli bireylerin kendi işini kurmalarını teşvik edici teklifler hazırlamak.

i) Ekonomik yoksunluk içinde bulunan engellilerin sosyal yardımlardan yararlanmasına yönelik çalışmalar yapmak.

j) Bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti alan engelli bireylerin mesleki rehabilitasyon ve istihdam hizmetlerinden etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

k) Gönüllü hizmetleri teşvik etmek ve geliştirmek için eğitim programları hazırlamak, çalışmalar yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak.

l) Engellilere yönelik indirim, istisna, muafiyet ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon yapmak.

m) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.