Görüşler

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün Görme Engellilerin Noterlik İşlemlerine İlişkin Görüşü

ADALET BAKANLIĞI Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü
Konu :Görme Engellilerin Noter İşlemleri

İmza atabilen görme engellilerin noterlerde yaptıkları işlemlerde: işlemin iki tanık huzurunda yapılması uygulamasının zorunluluk olarak dayatılmayıp işlemin iki tanık huzurunda yapılıp yapılmayacağı kararının görme engelli bireyin özgür iradesine bırakılmasının, bu düzenlemelerle varılmak istenen nokta göz önünde bulundurulduğunda hem kanun koyucunun hem de bilhassa avukatlık, psikologluk, öğretmenlik, üst düzey yöneticilik vb. meslekleri icra eden görme engelli bireylerin iradelerine daha uygun olacağı belirtilerek imza atabilen görme engellilerin özellikle düzenleme şeklindeki işlemlerinin zorunlu olarak iki tanık huzurunda yapılması uygulamasının, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesinin sağlanması için uygulayıcılar nezdinde gerekli işlemlerin yapılması talebinin içeren ilgi yazınız ile konu incelendi.

Bilindiği üzere Noterlik Kanununun Dokuzuncu Kısmının "Uyulması Gerekli Genel Hükümler" başlıklı Birinci Bölümünde yer alan "İlgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olması" başlıklı 73 üncü maddesi 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun ile yapılan değişiklikle; "Noter, ilgilinin işitme, konuşma veya görme engelli olduğunu anlarsa, işlemler engellinin isteğine bağlı olmak üzere iki tanık huzurunda yapılır. İlgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkanının da bulunmaması halinde, iki tanık ve yeminli tercüman bulundurulur.” hükmünü ve yine Noterlik Kanununun 5378 sayılı Kanun ile değişik 75 inci maddesinin 2 nci fıkrası da "Bir noterlik işleminde imza atılmış veya imza yerine geçen el işareti yapılmış olmasına rağmen, ilgilisi ister veya adına işlem yapılan ve imza atabilen görme engelliler hariç olmak üzere noter, işlemin niteliği, imzayı atan veya el işaretini yapan şahsın durumu ve kimliği bakımından gerekli görürse, yukarıdaki fıkradaki usûl dairesinde ilgili, tanık, tercüman veya bilirkişinin parmağı da bastırılır. Mühür kullanılması hâlinde parmağın da bastırılması zorunludur." hükmünü içermektedir.

Yine, 01.10.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun, imza atamayanların durumu başlıklı 206. maddesi, Kanunun "İspat ve Deliller" başlıklı dördüncü kısmının, "Belge ve Senet" başlıklı İkinci bölümünde düzenlenmiştir. Anılan maddenin 1. fıkrası, "İmza atamayanların mühür veya bir alet ya da parmak izi kullanmak suretiyle yapacakları hukuki işlemleri içeren belgelerin senet niteliğini taşıyabilmesi, noterler tarafından düzenleme biçiminde oluşturulmasına bağlıdır" hükmünü ihtiva etmektedir. Madde metninden de açıkça anlaşıldığı gibi, imza atamayanların senet niteliğini taşıması istenen hukuki işlemlerinin, noterler tarafından düzenleme biçiminde yapılması gerektiği öngörülmüştür.

Ancak, HMK ile aynı tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren Türk Borçlar Kanununun "İmza" başlıklı 15 inci maddesinin 3 üncü fıkrası, "Görme engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir" hükmünü içermektedir. Noterlik Kanununun 73 üncü maddesine koşut olan bu düzenlemeyle kanun koyucu, görme engellilerin kural olarak tek başlarına imzalarıyla kendilerini bağlayan bir işlem yapabileceklerini, ancak talepleri halinde tanık da bulundurabileceklerini benimsemiştir.

6762 sayılı Türk Ticaret Kanununun poliçelerde imzayı düzenleyen ve 690 ıncı madde yollamasıyla bonolar hakkında da uygulanması gereken "imza" başlıklı 668 inci maddesi, "Poliçe üzerindeki beyanların el yazısı ile imza edilmesi lazımdır.

El yazısı ile olan imza yerine, mihaniki herhangi bir vasıta veya el ile yapılan veyahut tasdik edilmiş olan bir işaret yahut resmi bir şahadetname kullanılmaz.

Âmâların el yazısı ile imzalarının usulen tasdik edilmiş olması lâzımdır" hükmünü içermekteyken, bu maddenin 3 üncü fıkrası 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 50 nci maddesi ile yürürlükten kaldırılmış ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun aynı konuyu düzenleyen 756 ncı maddesinde de görme engellilerin imzalarının tasdikini arayan, benzer bir düzenlemeye yer verilmeyerek madde, "Poliçe üzerindeki beyanların el ile imza edilmesi gerekir.

El ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya elle yapılan veya onaylanmış bir işaret veya resmî bir şahadetname kullanılamaz." şeklinde düzenlenmiştir. Bu şekilde, görme engellilerin senet tanziminde (poliçe, bono) görenlerden farklı bir şekil şartı kalmamıştır (bu yönde Y. 12. H.D. 03.07.2008 tarihli, E:2008/8941, K:2008/14229 sayılı kararı).
17.08.2013 tarihli ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tapu Sicil Tüzüğünün "Tanık bulundurulması gereken haller" başlıklı 24. maddesinin 1. fıkrasında; tapu işlemlerinde, istem sahiplerinden biri veya birkaçının imza atamaması, okuma ve yazma bilmemesi, kimliklerinde şüpheye düşülmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi ile mevzuatın öngördüğü diğer hâllerde iki tanık bulundurulacağı düzenlendikten sonra 2. fıkrasında istem sahibinin, işitme, konuşma veya görme engelli olması hâlinde, işlemlerin isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılacağı, engellinin tanık istememesi hâlinde, bu hususun istem belgesinde veya resmî senette belirtileceği, ilgilinin işitme veya konuşma engelli olması ve yazı ile anlaşma imkânının da bulunmaması hâlinde, işaret dilinden anlayan yeminli bilirkişi bulundurulacağı düzenlenmiştir. Yani görme engelliler, imza atamayan ve okuma yazma bilmeyenlerden farklı bir grup olarak düzenlenmiş ve görme engellilerin tapu işlemlerinin isteğe bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılacağı belirtilmiştir.

Yine 18.06.2016 tarihli ve 29746 sayılı resmi Gazetede yayımlanarak 01.01.2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Bankacılık Hizmetlerinin Erişilebilirliğine Dair Yönetmelik" in 8. maddesinin 4. fıkrası, "Görme engelli müşteriler, bankacılık hizmetlerine ilişkin sözleşmelerle ilgili bilgi edinme ve inceleme haklarım kullanmaları akabinde sözleşmeye imza atabilirler. Bu kapsamda kişinin talebi olmaksızın, engelli müşterilere yönelik farklı bir uygulamaya gidilemez." hükmünü içermektedir.

Tüm bu düzenlemeler ve "imza atabilen görme engelliler" ibaresini içeren ve halen yürürlükte bulunan Noterlik Kanununun 5378 sayılı Kanun ile değişik 75 inci maddesinin 2 nci fıkrası birlikte değerlendirildiğinde; düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olmayan noterlik işlemlerinin 73 üncü madde uyarınca ancak görme engellinin isteğine bağlı olarak iki tanık huzurunda yapılması gerektiğinin açık olduğu, HMK nın 206. maddesinin ilk fıkrasında yer alan "imza atamayanlar" ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği belirlenirken görme engellilerin, imza atabilen görme engelliler ve imza atamayan görme engelliler olarak farklı kategorilerde değerlendirilmesi gerektiği; imza atamayan görme engellilerden, okuma yazma bilmediği için imza atamayanların, imza atabilen görme engellilerden ise okuma yazma bilen ve imza atabilen görme engellilerin anlaşılması gerektiği ve imza atabilen görme engellilerin noterlik işlemlerinde 73 üncü madde uyarınca talepleri halinde tanık bulundurabilecekleri düşünülmektedir.

Noterlik Kanununun 84 üncü ve devamı maddelerinde, düzenlenmiş olan "Düzenleme" şeklindeki noterlik işlemlerine gelince; Kanunun 86 inci maddesinde, düzenleme biçiminde yapılan noter işlemlerinde ilgilinin tutanağı okuyarak içeriğin isteğine uygun olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğine vurgu yapılarak, 87 nci maddesinde, "ilgili okuma ve yazma imkanına sahip değilse, hazır bulundurulacak iki tanık huzurunda maksadını notere beyan eder. Noter, bu beyanı yazdıktan sonra tutanak okunur. Ancak işlemin tanık huzurunda yapılmasını emreden diğer kanunların hükümleri saklıdır. İlgili ve tanıklar, beyanın aynen yazıldığını ifade ettikten ve bu husus tutanağa geçirildikten sonra altını imza ederler" hükmüne yer verilmiştir. Bu düzenlemelere bakıldığında Noterlik Kanununun 86-87 inci maddelerinin görme engellilere has yapılmış düzenlemeler olmadıkları, maddelerde ilgilinin "okuma ve yazma imkanına sahip" olmama ve bu sebeple işlemin içeriğine vâkıf olamama halinin düzenlendiği görülmektedir.

Gerek ilgi yazınızda değinilen, gerek görme engelliler adına hareket eden sosyal toplum kuruluşlarının Genel Müdürlüğümüze daha önce ilettikleri taleplerinde belirtilen hususlar ve gerekse de teknolojik gelişmeler birarada değerlendirildiğinde artık görme engelli her birey için fiilen okuma ve yazma imkanına sahip olmamanın, işlemin içeriğine vâkıf olamama sonucunu zorunlu olarak doğurmayacağı düşünülmektedir. Zira günümüzde, eğitim almış, mesleki kariyer sahibi ve örneğin telefonuna e-posta yoluyla iletilen evrakın içeriğine vâkıf olmasına olanak sağlayacak, kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı ifade eden kayıtlı veri saklayıcısı gibi teknolojik imkanlara sahip pek çok görme engelli vatandaşımız bulunmaktadır.

Bu itibarla, görme engelli bir bireyin ilgilisi olduğu düzenleme şeklinde bir noterlik işlemi yapılırken iki tanık bulundurulmasını arzu etmemesi ve imza atabilmesi halinde, noterin ilgilinin gerçek isteği hakkındaki beyanını yazdıktan sonra görme engelli vatandaşın hazırlanan işlemin içeriğine teknolojik gelişmelerden faydalanarak vâkıf olması sağlanır ve bu husus da tutanağa geçirilirse işlemin iki tanık huzurunda yapılması zorunluluğunun ortadan kalkmış olacağı değerlendirilmektedir. Konu hakkındaki görüşümüz Türkiye Noterler Birliğine de 06.12.2016 tarih ve 14359/18420 sayılı yazımız ile iletilmiştir.

… Bakanlığında memur olarak çalıştığınız, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikten bahisle (12/03/2014-1141)

 Bilindiği üzere, engellilerin kamu kurum ve kuruluşların memur statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin olarak, kamu kurumları tarafından nisan, temmuz, ekim döneminde olmak üzere yılda 3 kez engelli memur sınav ilanlarına göre engelli memur alımını yapmaları, engelli vatandaşlarımızın ilan edilen sınava başvuru yapmak ve sınava girebilmek için başka illere gitmek zorunda kalması, yeterli kaynağı olmayan kurumların sınav sorusu hazırlamakta zorlanması, engellilere yönelik yeterli donanımda sınav salonu, gözetmen, yardımcı personel bulamaması, kamu kurumlarının mevzuatı bilmemekten ötürü idare mahkemelerinde sınavlara giren adaylarla davalık olması, yerelde bazı kurumlarda liyakat ilkesiyle bağdaşmayacak uygulamaların yaşanması ve vatandaşlarımızdan gelen binlerce şikayet dilekçesinin bulunması gibi sorunların giderilmesi amacıyla 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde bir değişiklik yapılmıştır. 657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesine dayanılarak yayımlanan "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kur a Usulü Hakkında Yönetmelik" ile daha önce karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek amacıyla engelli memur alımlarında merkezi sınav sistemi, sınav ve kuraya göre merkezi yerleştirme sistemi, kurumların alım yapılacak kadrolarını elektronik ortamda bildirim sistemi, kadroların tamamının adaylara elektronik ortamda kurum, il, unvan bazında duyurulması sistemi, adayların tercihlerini ve yerleştirme sonuçlarını elektronik ortamda öğrenebilmesi sistemi hayata geçirilmiştir. Bu bağlamda, 2012 yılı Nisan ayında ilk ÖMSS, 2012 Ağustos ayında bu sınav ve kura sonuçlarına ilk, Mart 2013 tarihinde ikinci, Şubat 2014 tarihinde üçüncü engelli memur yerleştirmeleri gerçekleştirilmiştir.

Dünyada ilk kez engelli istihdamında ülkemizde hayata geçirilen merkezi sınav ve merkezi yerleştirmeye ilişkin uygulamada sonuçlarının izlenmesi ve sistemin daha iyi işlemesini sağlayabilmek adına sınav ve yerleştirme süreci sonrasında kamu kurum ve kuruluşları ile engellileri temsil eden Konfederasyonlar ile farklı zamanlarda toplantılar yapılmıştır. Bu toplantılarında önceliğin iş bekleyen engelli bireylerin memur kadrolarına yerleştirilmelerinde olması, herhangi bir kuruma yerleşen ve aynı unvanla başka kuruma geçmek isteyen engellilerin bu taleplerinin mevzuatla engellenmesinin gerektiği Başkanlığımıza bildirilmiştir.

Diğer taraftan, Elazığ 2. İdare Mahkemesinin Esas No:2011/811 Karar No:2012/699 sayılı Kararında; "Dosyanın incelenmesinden, Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğünde memur olarak görev yapan davacının 2010/1 KPSS yerleştirme sonuçlarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu Muş İl Müdürlüğüne memur olarak yerleştirilmesi üzerine 17.06.2010 tarihli dilekçe ile atama talebinde bulunan davacının atamasının yapılabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı yazısı ile davalı idareden, Kurumdaki görevinden ayrılmasında bir sakınca görülmediği takdirde gerekli bilgi ve belgenin gönderilmesi talebinde bulunulduğu, davacının çalıştığı birimde hizmetine ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle dava konusu Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 26.07.2010 tarih ve 20775 sayılı işlemi ile muvafakat talebinin reddedildiği, bunun üzerine anılan işlemin iptali istemiyle bakılan davanın açıldığı anlaşılmıştır. Dosya içeriğine göre yapılan değerlendirmede; Bingöl İli, Karlıova İlçe Tapu Sicil Müdürlüğü'nde memur olarak görev yapan davacının 22.08.2008 tarihinden bu yana anılan birimde görev yaptığı, davacının görev yaptığı kurumdan ayrılması durumunda -hâlihazırda çalışan personel sayısı gözetildiğinde-kamu hizmetinde aksama yaşanacağı, öte yandan davacının kariyer nitelikli bir üst göreve atanmadığı, kaldı ki idarenin memurunu başka bir kuruma nakli konusunda takdir hak ve yetkisi bulunduğu açık olduğundan, tesis edilen işlemin hizmet gerekleri ve kamu yararı açısından hukuka ve mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır. Bu durumda tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine, aşağıda ayrıntısı gösterilen 131,40 TL yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılmasına davalı idare lehine A.A.Ü.T'ne göre belirlenen 600,00 TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak davalı idareye verilmesine, artan posta avansının kararın kesinleşmesinden sonra davacıya iadesine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Danıştay'a temyiz yolu açık olmak üzere 30.05.2012 tarihinde oybirliğiyle karar verildi." hükmüne yer verilmiştir.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ise; "Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, bahse konu mevzuatta yapılan düzenlemenin engelli vatandaşlarımıza ayrımcılık amacıyla değil daha fazla engelli bireyin memur statüsünde istihdam edilmesini amaçladığı, bu değişikliğin engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşları tarafından da kabul gördüğü, KPSSS sonucuna göre aynı unvanda başka bir kuruma naklen geçmek isteyen personelin muvafakat verilmemesi işleminin idare mahkemesince hukuka aykırı görülmediği de göz önünde bulundurulduğunda mezkur Yönetmelik hükmünün kanunlara veya Anayasaya aykırı olmadığı mütalaa edilmektedir.

2014/2 EKPSS sonucuna göre yapılan engelli memur yerleştirmelerinde …. taşra teşkilatı hizmetli kadro unvanına yerleşen …. nın ibrazına ilişkin (27/11/2014-6527)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinde; "Genel olarak 18 yaşını tamamlıyanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler." hükmüne, 48 inci maddesinde; "Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır. A) Genel şartlar: ....,2. Bu Kanunun 40 ncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak..., B) Özel şartlar: 1. Hizmet göreceği sınıf için 36 ve 41 nci maddelerde belirtilen öğretim ve eğitim kurumlarının birinden diploma almış olmak, 2. Kurumların özel kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak." hükmüne, 53 üncü maddesinde; Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına, 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları, 12 nci maddesinde; yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzunun hazırlanacağı, yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuzun Başkanlık ve Merkezce müştereken hazırlanacağı, yerleştirmeye ilişkin bilgilerin, Tercih Kılavuzunda yer alacağı, 13 üncü maddesinde ise adayların tercihlerine göre EKPSS veya kura usulüyle Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Ayrıca, ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2014/2 EKPSS/Kura Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 2.2. Başvuru Genel Şartları başlıklı bölümünde; "İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:...., 2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş memurluklarına atanabilirler.)" ifadesine, 8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA başlıklı bölümünde; "EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;..., 3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı hususu incelenecektir.

Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır." ifadesine, 9. HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR başlıklı bölümünde; "EKPSS'de yüksek puan almak veya kurada adı çıkmak, bu kılavuzda yer alan kadroya yerleştirmede tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. Atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirme yapılsa bile ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır. Adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir." ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS sonucuna göre Bakanlığınız taşra teşkilatı hizmetli kadrosuna yerleştirilen ve atamaya esas olmak üzere ibraz etmiş olduğu belgelerde 15/09/1997 tarihinde doğduğu tespit edilen … nın Devlet memurluğuna atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesinde zikredilen yaş şartını taşımaması sebebiyle söz konusu hizmetli unvanındaki kadroya atanamayacağı değerlendirilmektedir.

ÖMSS sonuçlarına göre Kurumunuza teknisyen olarak yerleştirilen ve … 10. Bölge Müdürlüğü emrine atanan …’ın durumunun yeniden incelenmesine dair. (03/10/2012-15863)

Bilindiği üzere, 2012 Engelli Memur Seçme Sınavı/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 2.Başvuru Genel ve Özel Şartları başlıklı kısmının 2.1 Adayların Dikkatine başlıklı bölümünde “"Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.” ifadesi; 2.2. Başvuru Genel Şartları başlıklı kısmının 2. maddesinde; “18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) Ancak, engelli adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.” denilmektedir.        
  
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, ataması yapılan ancak tercih işlemlerinin gerçekleştirildiği son gün itibariyle 18 yaşını tamamlamadığı veya özel mevzuatı kapsamında kazai rüşt kararı bulunmadığı tespit edilen ve atama onayı iptal edilen aday hakkında 18 yaşını tamamladığı tarihten sonraki bir tarihte yeniden bir atama işlemi tesis edilmesinin mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2012 ÖMSS sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca Bakanlığınızın memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen adaylardan …” bahisle. (03/12/2012-18756)

Bilindiği üzere, “2012 Engelli Memur Seçme Sınavı/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu”nun “2.Başvuru Genel ve Özel Şartları” başlıklı bölümünün “2.1 Adayların Dikkatine” başlıklı kısmında “"Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılan merkezi yerleştirme sonucu herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar (yerleştirilen, yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirilen ancak yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen ya da yerleştirilerek ataması yapılan), daha sonraki merkezi yerleştirme işlemlerinde yerleştirmelerine esas alınan puanla başvuruda bulunamayacak; kura ile yerleştirilenler ise bir sonraki kura ile yerleştirmeye başvuramayacaklardır. Tercihte bulunacak adayların mağdur olmamaları açısından bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirilmek için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel koşullar aşağıdadır. Tercihler yapılmadan önce aşağıdaki koşulların dikkatle okunması son derece önemlidir.” ifadesi; “2.2. Başvuru Genel Şartları” başlıklı kısmının 2 nci maddesinde; “18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kaza-i rüşt kararının girilen sınav tarihinden önce alınmış olması gerekmektedir.) Ancak, engelli adayların atanmalarında üst yaş sınırı aranmayacaktır.” ifadesi, “2.3 Başvuru Özel Şartları” başlıklı kısmın 1 inci maddesinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.” ifadesi, “TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER” başlıklı kısmında da “Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercih süresinin son günüitibariyle sınava girilen öğrenim düzeyinden mezun olunması zorunludur. Tercih süresinin son günü tarihi itibariyle mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile atamaları yapılmayacaktır. Adayların kadrolara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.” İfadesi yer almaktadır.

Diğer taraftan, Danıştay On İkinci Dairesince   (Esas No:2003/4565, Karar No: 2006/915) verilen karar tetkik edildiğinde, Mahkemenin, 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinde belirtilen “genel olarak 18 yaşını tamamlayanların Devlet memuru olabileceği” hükmüne göre atama tarihinde aranılması gereken 18 yaş şartının kılavuzla sınav tarihi olarak kısıtlama yapılmak suretiyle belirlenmesinin hukuka uygun olmadığına hükmettiği anlaşılmaktadır.
Öte yandan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Kararların sonuçları” başlıklı 28 inci maddesinde, Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre ilgili idarenin, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecbur olduğu, bu sürenin hiçbir şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemeyeceği, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 40 ıncı maddesinde ise, İçtihadı Birleştirme Kararlarına, Danıştay daire ve kurulları ile idari mahkemeler ve idarenin uymak zorunda olduğu hükme bağlanmıştır. Bu itibarla, Danıştay’ın Esas No:2003/4565- Karar No: 2006/915 Kararının İçtihadı Birleştirme Kurulu Kararı olmaması nedeniyle sadece mezkur davanın taraflarını bağladığı değerlendirilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2012 ÖMSS sonucuna göre yerleştirilen adayların ilan edilen kadrolar için istenilen genel ve özel koşulları ÖMSS’nin yapıldığı tarih itibariyle değil adayların yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle taşıması gerektiği, mezkur yerleştirme Kılavuzunda süre sınırlamasına gidilmemesi durumunda her bir adayın özel durumunun dikkate alınarak işlem tesis edilmesi sonucu ortaya çıkacağından bahisle, böyle bir durumun aynı koşullarda bulunan adaylar arasındaki eşitlik prensibine aykırılık teşkil edeceği değerlendirilmektedir. Bu itibarla, yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamamış olan …’ın atanmasının bahse konu Kılavuz hükümlerine göre uygun bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

2013 yılında yapılan ÖMSS yerleştirmelerinde Adalet Bakanlığı Şanlıurfa İli Taşra teşkilatına hizmetli unvanında yerleştirildiğiniz, atama işleminizin yapılmasına dair..(13/11/2013-20935)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Memuriyete girişte yaş” başlıklı 40 ıncı maddesinde “Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun “Yaş Hadleri” başlıklı 40 ıncı maddesinde; “İştirakçilerin görevleri ile ilişiklerinin silmesini gerektiren yaş haddi 65 yaşını doldurdukları tarihtir. Bu görevlere, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atamaları yapılamaz.” hükmü yer almaktadır. 

            Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 65 yaşını dolduranların açıktan veya naklen atanamayacakları 5434 sayılı Kanunda açıkça belirtildiğinden, Adalet Bakanlığınca 65 yaşını doldurmanız nedeniyle tesis edilen atamama işleminin hukuka aykırı olmadığı değerlendirilmektedir.

SSK dan malulen emekli olduğunuz ve EKPSS ye başvuru yaptığınızdan bahisle, hangi kamu kurum ve kuruluşlarına başvurabileceğiniz hususuna dair…(18/04/2014-1884)

Başkanlığımızca 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan ".. .herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanlar, genel bütçeye dahil dairelerin, katma bütçeli idarelerin, döner sermayelerin, kefalet sandıklarının, sosyal güvenlik kurumlarının ve bütçeden yardım alan kuruluşların kadrolarına açıktan atanamazlar..." cümlesindeki "emeklilik aylığı alanlar" ifadesinden kimlerin anlaşılması gerektiği hususunda hasıl olan tereddüt'ün giderilmesi hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından görüş talebinde bulunulmuş, adı geçen Kurumca verilen görüş de; ".. .5434 sayılı Kanunda bu kanun ile tanınan haklar mülga 13 üncü madde ile; emekli aylığı, adi malullük aylığı, vazife malullüğü aylığı ve dul ve yetim aylığı olmak üzere ayrı ayrı maddelerde düzenlenmiş, ayrıca 5510 sayılı Kanunda da "Uzun Vadeli Sigorta Hükümleri" başlığı altında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yine ayrı sigorta kolları başlıkları altında düzenlenmiştir. Gerek 5434 gerekse 5510 sayılı kanunda anılan sigorta kolları ile sağlanan haklar ve yararlanma şartları birbirinden farklı olarak belirlenmiştir.

Buna göre, 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinde yer alan "emeklilik veya yaşlılık aylığı" ibaresinin kapsamına, malullük aylığının girmediği değerlendirilmektedir.

Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi uyarınca 2008 yılı ekim ayı başından önce sosyal güvenlik bakımından Emekli Sandığı'na tabi herhangi bir çalışması bulunanlar hakkında yürürlükten kaldırılmış olsa dahi 5434 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmaya devam edilmektedir.

5434 sayılı Kanunun mülga 98 inci maddesi; "Emekli, adi malullük ve vazife malullüğü aylığı alanların; kurumlarda emeklilik hakkı tanınan vazifelere tayin edilebilmeleri için tayin edilecekleri vazifelere ait yaş hadlerini doldurmamış olmaları ve malullerin, malullüklerinin bu vazifeleri yapmaya mani olmadığının sağlık kurulunca tasdik edilecek raporla belirtilmesi şarttır." hükmünü amirdir. Söz konusu maddeye göre, malulen emekliye sevk edilenlerin yeniden göreve başlayabilmeleri, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastaneleri, Devlet üniversitesi hastaneleri, Türk Silahlı kuvvetlerine bağlı asker hastaneleri, ikamet ettikleri illerde bu hastanelerin bulunmaması durumunda ise Sağlık Bakanlığı'nın tam teşekküllü hastanelerinden alacakları ve aylık bağlanmasına esas maluliyetlerinin atanacakları görevlerini yapmalarına engel olmadığına dair "Çalışabilir" kararlı sağlık kurulu raporunun fotoğraflı aslının Kurumumuz Sağlık Kurulunca da incelenerek onaylanması ve atamayı yapacak kurum tarafından da atamalarının uygun görülmesi halinde mümkün olabilmektedir.

Ancak, 3713 sayılı Kanun uyarınca vazife malullüğü aylığı alan maluller hariç, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olmayı gerektiren kadrolara atanan malullerin aylıklarının, yine 5434 sayılı Kanunun mülga 99 uncu maddesi uyarınca göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından itibaren kesilmesi gerekecektir." değerlendirmelerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli alımı amacıyla ilan edilen tüm kamu kurum ve kuruluşlarının şartlarını haiz olduğunuz kadrolarını tercih edebilmenizin mümkün bulunduğu, EKPSS puanlarınız ve tercihlerinize göre herhangi bir kadroya yerleştirilmeniz halinde ise ibraz edeceğiniz "Çalışabilir" ibareli sağlık kurulu raporunun Sosyal Güvenlik Kurumun da teşekkül ettirilen Sağlık Kurulunca incelenerek onaylanması ve yerleştirildiğiniz kamu kurum veya kuruluşunca da uygun görülmesi halinde atanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

Halen bir kamu kurumunda çalıştığınız, velayeti üzerinizde olan %90 ağır engelli ve bakıma muhtaç engelli ablanız olduğundan bahisle.. (23/12/2012-24298)

 Bilindiği üzere, 30.10.2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemeler Konulu 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin 3 üncü maddesinde; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele, engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık gösterilecek ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.”hükmü düzenlenmiştir.

              Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ablanızın ağır engelli ve bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuata göre alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinden yararlanabilmeniz hususunda halen çalışmakta olduğunuz kuruma başvurmanızın uygun olacağı değerlendirilmektedir. 

… İlçe … Müdürlüğünde görev yaptığınız ve % 90 Görme engelli olduğunuz ancak, ilgili mevzuatta engelli memurların günlük çalışma saatlerinde değişikliğe ilişkin.(24/02/2012-3207)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında “Ancak engelliler için; engel durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme süreleri merkezde üst yönetici, taşrada mülki amirlerce farklı belirlenebilir.

Memurların yürüttükleri hizmetin özelliklerine göre, bu madde uyarınca tespit edilen çalışma saat ve süreleri ile görev yerlerine bağlı olmaksızın çalışabilmeleri mümkündür. Bu hususa ilişkin usul ve esaslar, Devlet Personel Başkanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

           Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatlarında çalışan engelliler için mesai saatlerinin düzenlenmesi konusunda yetki mülki amirde bulunmakta olup, müracaatınızın çalışmakta olduğunuz ilin valiliğine yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

            Diğer taraftan, görev yerine bağlı olmaksızın çalışmaya ilişkin talebiniz yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere kayda alınmıştır.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucuna göre ÖSYM tarafından 11.09.2014 tarihinde Başkanlığınıza yerleştirilen …'in atanma talebinde bulunduğundan bahisle.(29/09/2014-5172)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 ncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Özürlüler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; "Aydın, Balıkesir, Denizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Ordu, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa ve Van illerinde, sınırları il mülki sınırları olmak üzere aynı adla büyükşehir belediyesi kurulmuş ve bu illerin il belediyeleri büyükşehir belediyesine dönüştürülmüştür." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, daha önce il belediyesi statüsündeki Başkanlığınızın 6360 sayılı Kanunla Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına dönüştürüldüğü, ilgi (a) da kayıtlı 31.10.2013 tarihli yazı ile memur unvanlı münhal kadroya (1) adet iki yıllık yüksek öğrenim mezunu adayın yerleştirilmesi talebinizinde olduğu gözönünde bulundurulduğunda, ÖSYM Başkanlığınca EKPSS sonucuna göre Başkanlığınıza yerleştirilen ilgilinin atama işlemlerinin başlatılarak aranılan şartları haiz olması halinde atamasının yapılabileceği değerlendirilmektedir.

… Valiliğinin 03/04/2014 tarih ve 3319 sayılı yazısında … Belediyesinde 5393 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi uyarınca tam zamanlı sözleşmeli personele dair…(21/05/2014-2469)

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde "...ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,....ifade eder." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, … Belediye Başkanlığında sözleşmeli personel pozisyonunda istihdam edilirken 6495 sayılı Kanun ile memur kadrosuna geçirilen ve % 42 oranında engeli bulunduğuna dair sağlık kurulu raporunu da ibraz eden personelin adı geçen Başkanlığın istihdamla yükümlü olduğu engelli memur kontenjanına dahil edilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü ile bu maddeye istinaden çıkarılan mezkur Yönetmelik hükümleri gereğince Kurumunuzun engelli memur kontenjan açığına dair …(13/10/2014-5423)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır.

% 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 07/02/2014 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmeliğin amacı, merkezi olarak yapılacak engelli kamu personel seçme sınavına, kuraya, yerleştirme işlemlerine, engelli memur istihdamının takip ve denetimine, istatistik bilgilerin temini ve engelli memur istihdamı ile ilgili diğer hususlara ilişkin esas ve usulleri belirlemektir." hükmüne, 2 nci maddesinde; "Bu Yönetmelik; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır." hükmüne, 10 uncu maddesinde; "(1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır." hükmüne, 11 inci maddesinde "Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik-Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir. " hükmüne, 17 inci maddesinde de; "Engelli memur istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesinde ve kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanmasında Başkanlık yetkilidir." hükmüne yer verilmiştir.

657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre 2012 yılında Belediye Başkanlığınıza ait toplam (3) adet memur kadrosuna engelli personel alım talebinize dair. (04/05/2012-21940) (Kadro özel koşullarının düzelttirilmesi hk.)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı için; “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” hükmü ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı için de “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde de; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun değişik 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” ise 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahsi geçen Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre kurumların, hizmet gereklerine göre engellilere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorunda oldukları, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise engelli alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzunun Başkanlıkça hazırlanacağı, 13 üncü maddesinin son fıkrasında da yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlığın bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu on-line olarak Merkeze bildireceği, Merkezin, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlayacağı hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Belediye Başkanlığınızca engelli alımı yapılacak kadrolar ve bu kadrolar için belirlediğiniz nitelikler; 657 sayılı Kanun hükümleri, Nitelik-Kod Kılavuzu, hizmet gerekleri ve kadro koşulları bakımından değerlendirilmiş olup;  6 ncı ve 8 inci dereceli (2) adet Memur ve 11 inci dereceli Hizmetli kadrosu için öngörülen (6225) no’lu “Özel Koşul”un bu kadro unvanları için zorunlu bir koşul olmadığı ve uygulamada da kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması bakımından, bahsi geçen kadrolara ilişkin özel koşulun on-line olarak her iki unvanlı kadrodan da çıkarılması ve alınacak raporun onaylandıktan sonra yazılı olarak ivedilikle gönderilmesi halinde engelli alım talebiniz hakkında gerekli işlemin tesis edilebilmesi mümkün olacaktır.

KPSS sonucuna göre … Rektörlüğüne yerleştirilen …’ın % 60 oranında engelli raporu olması sebebiyle, adı geçenin 657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre engelli kontenjanına dahil edilip edilemeyeceğine dair. (02/10/2012-13522)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in 3 üncü maddesinde “d) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, …
ifade eder.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde … Rektörlüğüne KPSS sonucuna göre yerleştirilen …’ın işe girmeden önce almış olduğu %60 oranındaki engelli sağlık kurulu raporunun Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması Ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında bulunması kaydıyla, sözkonusu personelin memuriyete atanması halinde 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde öngörülen % 3 oranındaki engelli kontenjanına dahil edilebilmesinin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir. 

Belediyenizde hizmet veren taşeron firmada görevli ve % 64 oranında engelli olan, 2010-KPSS’den 67.967 ve 2012 ÖMSS’den bahisle. (09/11/2012-17485)

 Bilindiği üzere,  Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının Engelli Memur Seçme Sınavına, ilköğretim(ortaokul) mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları, 13 üncü maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarınca bir sonraki yıl içerisinde engelli alımı yapılacak kadroların ilgili yıl Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Devlet Personel Başkanlığına bildirileceği hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinde ise adayların Engelli Memur Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve tercihlerine göre ilan edilen Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir. 

            Bu itibarla, …’ın Belediyenizin münhal memur kadrosuna engelli kontenjanından doğrudan atamasının yapılmasının ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22 nci maddesi uyarınca, naklen atanan engelli personel sayısına dair(30/11/2012-18683)

Bilindiği üzere, 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun “Kadroların kullanımına ilişkin esaslar” başlıklı 22 nci maddesinde; “(1) 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2011 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabilir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 29.000 adet atama izni verilebilir.

(2) Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askeri personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri birinci fıkrada yer alan sınırlamalara tabi değildir.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü bulunmakta olup, bu hükmün uygulanmasına ilişkin olarak 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in 3 üncü maddesinin (d) bendinde engelli; doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, aynı maddenin (f) bendinde ise Sağlık Kurulu Raporu; 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış rapor olarak tanımlanmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, naklen atanan engelli personel sayısının mezkur Kanun ile Bakanlığınıza tahsis edilen açıktan veya naklen atama kontenjan sayısından düşülmeyeceği; ancak, naklen atanacak personel ile Bakanlığınızda halen görev yapan personelden sonradan engelli olanların engelli kontenjanına dahil edilebilmesi için Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması Ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre en az % 40 ve üstü oranda engelli sağlık kurulu raporlarının bulunduğuna dair kurumlarınca, sağlık kurulu raporlarının 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununun 28 inci maddesine göre Sosyal Güvenlik Kurumuna ibraz edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Uşak Üniversitesi İİBF’de sekreter olarak görev yapmakta iken İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne naklen atanma talebinden bahisle.(26/04/2013-5465)

Bilindiği üzere,  sayılı  5902  Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun “İl afet ve acil durum müdürlükleri” başlıklı 18 inci maddesinde; “(1) İllerde, il özel idaresi bünyesinde, valiye bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kurulur. Müdürlüğün sevk ve idaresinden vali sorumludur…,(4) İl afet ve acil durum müdürlükleri ile birlik müdürlüklerinin norm kadro ilke ve standartları, Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Başkanlıkça belirlenir. Başkanlıkça belirlenecek norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak bu müdürlüklerin kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin işlemler, il özel idarelerinin tabi olduğu hükümler çerçevesinde yürütülür. Ancak, il özel idarelerinde kadrolarının ihdası, iptali ve değişikliği ile geçici iş pozisyonu vizesine ilişkin olarak İl Genel Meclisine verilmiş olan yetkiler, bu müdürlükler açısından valiler tarafından kullanılır ve bu müdürlüklerin kadroları, il özel idarelerinin kadro cetvellerinde ayrı bir bölüm halinde gösterilir. (5) Afet ve acil durum il müdürü ile diğer personelin ataması vali tarafından yapılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve ilgi yazı eklerinin tetkiki neticesinde,% 60 oranında engelli sağlık kurulu raporu olan ve Uşak Üniversitesinde sekreter olarak görev yapan  …’in, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün norm kadroları arasında atanabileceği uygun bir kadronun olması ve Uşak Üniversitesi Rektörlüğünden muvafakat alınması halinde atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunla kurulan ve faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının engelli personele dair.(04/10/2013-18484)

Bilindiği üzere, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun Kuruluş başlıklı 3 üncü maddesinde; “Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.” hükmü, “Ajans personelin nitelik, statü ve hakları” başlıklı 18 inci maddesinde; “Ajans hizmetleri, iş mevzuatı hükümlerine göre istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi birinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin” Kapsam başlıklı  2 nci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,

c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinin birinci fıkrasında; “İşverenler, elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör işyerlerinde yüzde üç engelli, kamu işyerlerinde ise yüzde dört engelli ve yüzde iki eski hükümlü işçiyi veya 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlüdürler. Aynı il sınırları içinde birden fazla işyeri bulunan işverenin bu kapsamda çalıştırmakla yükümlü olduğu işçi sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır.” hükmü yer almakta olup, bu madde hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

            Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamına ilişkin usul ve esaslar farklı mevzuatta, engelli işçi istihdamına ilişkin usul ve esaslar farklı mevzuatta düzenlenmekte olup, 5449 sayılı Kanunla kurulan ve faaliyet gösteren kalkınma ajanslarının, iş mevzuatı hükümlerine göre personel istihdam etmesi sebebiyle engelli memur istihdam etme yükümlülüğü kapsamında bulunmadığı, engelli işçi istihdamı ile bu konuda izlenecek yöntem ve usuller konusunda ise Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü görüşü doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekted

Bakanlığınıza, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesine dair.(19/02/2013/1297)

Bilindiği üzere, Anayasamızın 2 nci  maddesinde, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, sosyal bir hukuk Devleti olduğu”; 10 uncu maddesinde, “Engelliler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırılık oluşturmayacağı”; 61 inci maddesinde, “Devletin, sakatların korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirleri alacağı” hükümlerine yer verilmiştir.

          Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır. Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

          Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.” hükmü yer almaktadır.

          Öte yandan, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü  Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 7 nci maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; serbest memur kadrolarına açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle yapabilecekleri toplam atama sayısı sınırı merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilir.

          Hâkimlik ve savcılık meslekleri ile bu meslekten sayılan görevlere ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği uyarınca asistan kadrolarına yapılacak atamalar, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında münhasıran vergi ve sosyal güvenlik alanlarında istihdam edilecek yardımcı kadrolarına yapılacak atamalar, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesine göre yapılacak engelli personel atamaları, 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında veya diğer ilgili mevzuata göre yapılacak askerî personel atamaları, emniyet hizmetleri sınıfında bulunan kadrolara yapılacak atamalar, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesi ve 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun ek 1 inci maddesi uyarınca yapılacak atamalar ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi uyarınca yapılacak personel nakilleri merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sınırlamalarına tabi değildir.

          Sınırlamalara tabi olmaksızın atama yapılabileceği ikinci fıkrada belirtilen kadrolardan ayrılanların sayısı merkezî yönetim bütçe kanununda öngörülen atama sayısının hesabında dikkate alınmaz.” hükmü bulunmaktadır.

          20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) Cetvelinin II/b fıkrasında ise; “Açıktan veya nakil suretiyle yapılabilecek toplam atama sayısı sınırı, 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sidir. Bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacaklara verilebilecek ilave atama sayısı yükseköğretim kurumları için 5.000 adet, diğerleri için 65.000 adettir.” hükmü ifade edilmiştir.

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Anayasamızda Türkiye Cumhuriyeti Devletinin sosyal bir hukuk Devleti olarak nitelendirilmesi; engellilerin memur statüsünde istihdam edilmeleri için 657 sayılı Kanunda özel bir düzenlemenin yapılması; gerek açıktan gerekse nakil olmak üzere engelli memur atamalarının atama kontenjanından düşülemeyeceğine ilişkin 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede ayrıca hüküm bulunması hususları birlikte değerlendirildiğinde, meri mevzuatta kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur istihdam etmelerine yönelik olarak teşvik edildiği anlaşılmakta olup, Bakanlığınızda 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında % 3 oranından daha fazla oranda istihdam edilecek engelli personel sayısının Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu hükümlerine göre Kurumunuza tahsis edilen atama kontenjanından düşülmemesinin uygun olacağı mütalaa edilmektedir.

Kurulunuzun, Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almasından bahisle.(29/03/2013-3873)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3‘ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 3 üncü maddesinde; “a) Kurul: Bu Kanunun IV üncü bölümünde düzenlenen Sermaye Piyasası Kuruludur.” hükmüne, 26 ncı maddesinde; “Kurul hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler Kurulca devamlı görev yapmak üzere atanan memurlar eliyle yürütülür. Kurul, gerektiğinde sözleşmeli uzman personel çalıştırabilir.” hükmüne, 28 inci maddesinde; “Kurul 14/7/1965 tarih ve 657 sayılı, 26/5/1927 tarih ve 1050 sayılı, 2/6/1934 tarih ve 2490 sayılı, 22/5/1964 tarih ve 468 sayılı, 21/2/1967 tarih ve 832 sayılı kanunlarla bunların ek ve değişikliklerine tabi değildir.” hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 127 nci maddesinde; “(1) Bu Kanun ve ilgili mevzuat ile Kurula verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, meslek personeli, Kurul başkanlık danışmanları ile ekli (1) sayılı listede yer alan diğer kadrolarda görev yapan personelden oluşan Kurul personeli eliyle yürütülür. Meslek personeli Kurul başkan yardımcısı, daire başkanı, daire başkan yardımcısı, sermaye piyasası başuzman, uzman ve uzman yardımcısı, başuzman hukukçu, uzman hukukçu ve uzman hukukçu yardımcısı ile bilişim başuzmanı, bilişim uzmanı ve uzman yardımcılarından oluşur. Meslek personeli sıfatını daha önce kazanmış bulunan Kurul başkanlık danışmanı, grup başkanı ve müdür de meslek personeli sayılır.

(2) Kurul personeli bu Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabidir.

(3) Kurulun kadroları ekli (1) sayılı listede gösterilmiştir. Söz konusu cetveldeki toplam kadro sayısı geçilmemek ve mevcut kadro unvanları veya 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak üzere kadro, unvan ve derecelerinin değiştirilmesi ile bu kadroların kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Kurul Karar Organı yetkilidir.

(4) Meslek personeli dışındaki Kurul personeli başka kamu kurum ve kuruluşlarında geçici olarak görevlendirilemez.


(5) Sermaye piyasası uzman yardımcılığı ile uzman hukukçu yardımcılığı ve bilişim uzman yardımcılığına atanacaklar hakkında 657 sayılı Kanunun ek 41 inci maddesi hükümleri uygulanır.

  (6) Kurul personelinin çalışma usul ve esasları Kurul tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmüne, 131 inci maddesinde; “(1) Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personeline 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir. Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurul personeli emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir. Emsali personele yapılan ödemelerden vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz.” hükmüne, geçici 7 nci maddesinde; “(3) Bu Kanun ile yapılan düzenleme sebebiyle Kurulda kadro unvanları değişmeyen personel aynı unvanlı kadrolarına atanmış sayılır. Kadro unvanları değişen veya kaldırılanlar Kurulda, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde durumlarına uygun yeni bir kadroya atanır; atama işlemi yapılıncaya kadar Kurulca ihtiyaç duyulan işlerde görevlendirilebilir. Bunlar yeni bir kadroya atanıncaya kadar ikinci fıkra hükümleri dikkate alınmak suretiyle eski kadro unvanlarına ait aylık ücret, ikramiye ve benzeri adlarla yapılan ödemeleri almaya devam ederler.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Kurulunuz kadrolarında daha önce görev yapmakta olan personelin aynı unvanlı veya bir yıl içerisinde durumlarına uygun başka unvanlı bir kadroya atanacağı belirtilmiş olduğu ve kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatları hariç dolu memur kadrolarının % 3 ü oranında engelli memur istihdam etmelerinin gerektiği hususları birlikte değerlendirildiğinde, 15.01.2012 tarihinden önce ve sonrasında atanmış tüm personelinizden 657 sayılı Kanun hükümlerine tabi olanların engelli memur istihdamına esas kadro sayısının tespitinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 

Şirketinizin, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi Kamu İktisadi Teşebbüsü olan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün Bağlı Ortaklığı olduğundan bahisle. (21/02/2013-595)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.

Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece engel grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.
Diğer taraftan, Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin “Kapsam” başlıklı 2 nci maddesinde;

“(1) Bu Yönetmelik; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,
b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,
Devlet memuru olarak atanacak engelliler hakkında uygulanır.” hükmü bulunmaktadır.
 
Öte yandan,   399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinde ise; “a) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda hizmetler memurlar, sözleşmeli personel ve işçiler eliyle gördürülür.
          b) Teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda, devlet tarafından tahsis edilen kamu sermayesinin karlı, verimli ve ekonominin kurallarına uygun bir şekilde kullanılmasında bulunduğu teşkilat, hiyerarşik kademe ve görev unvanı itibariyle kuruluşunun karlılık ve verimliliğini doğrudan doğruya etkileyebilecek  karar  alma,  alınan  kararları uygulatma ve uygulamayı denetleme yetkisi verilmiş asli ve sürekli görevler genel idare esaslarına göre yürütülür. Teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli görevleri; genel müdür, genel müdür yardımcısı, teftiş kurulu başkanı, kurul ve daire başkanları, müessese, bölge, fabrika, işletme ve şube müdürleri, müfettiş ve müfettiş yardımcıları ile ekli 1 sayılı cetvelde kadro unvanları gösterilen diğer personel eliyle gördürülür.

            Bunlar hakkında bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hükümler dışında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.

             c) (b) bendi dışında kalan sözleşmeli personel, teşebbüs ve bağlı ortaklıkların genel idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerinde bu Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bir sözleşme ile çalıştırılan ve işçi statüsünde olmayan personeldir. (Bunlar bu Kanun Hükmünde Kararnamede sözleşmeli personel olarak geçecektir.) Sözleşmeli personel işin niteliğine göre yılın veya günün belirli sürelerini kapsamak üzere kısmi zamanlı da istihdam edilebilir.

             d) Memurlar ve sözleşmeli personel toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınamaz  ve bunlara toplu iş sözleşmeleriyle veya toplu iş sözleşmeleri emsal alınarak hiçbir ayni ve nakdi menfaat sağlanamaz.

             e) İşçiler bu Kanun Hükmünde Kararnameye tabi değildir.” hükmüne, 58 inci maddesinde; “Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda uygulanması sırasında birliği sağlamak ve doğacak tereddütleri gidermekle Devlet Personel Başkanlığı yetkili ve görevlidir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, haklarında 657 sayılı Kanun uygulanan Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkanı, Daire Başkanı gibi kadrolara atanabilmek için mevzuatta ayrıca belirlenmiş olan özel şartları taşımak gerektiğinden, söz konusu kadrolara açıktan Engelli Memur Seçme Sınavı veya Kura sonuçlarına göre yerleştirmelerin yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Belediyenizin 6360 sayılı Kanunla yeni kurulduğu, kuruluş işlemlerinin devam ettiği, Kurumunuzda hali hazırda (37) kadrolu memur istihdam edildiğinden bahisle …(31/10/2014-5880)

07/02/2014 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki "DPB E-Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, engelli memur istihdam açığınızın giderilmesi amacıyla yapılacak olan engelli memur alımına ilişkin münhal kadro bildirimlerinin Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden "DPB E-Uygulama" linki içerisinde yer alan "Talep Giriş" kısmına yapılması, bildirimi yapılan ve Devlet Personel Başkanlığınca da elektronik ortamda uygun görülen kadrolara ilişkin cetvellerin ayrıca yazılı olarak Devlet Personel Başkanlığına gönderilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim.
 

2014/2 EKPSS yerleştirmesi ile Bakanlığınızın… Müdürlüğü memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen …'ın halen…Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün şoför unvanına daire, …(17/10/2014-5650)

Bilindiği üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur istihdamının düzenlendiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle değişiklik yapılmıştır. Mezkur maddeye dayanılarak çıkarılan "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri yürürlüğe girmiş ve daha önce uygulanan "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer taraftan, yürürlüğe giren yeni mevzuat ile engellilerin Devlet memurluğuna alım sürecine ilişkin köklü reformlar yapılmıştır. Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl almayı planladıkları kadrolarını Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Devlet Personel Başkanlığına bildirmesi; engelli memur alımlarında merkezi sınav-merkezi yerleştirme sisteminin uygulanması; ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının ilan edilecek kadrolara kura yöntemiyle yerleştirilmesi; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde eğitimi olan adayların yapılacak Engelli Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre yerleştirilmesi; yerleştirme yapılacak kadroların kurum, il, unvan bazında açıklanması; adayların tercihleri doğrultusunda ilan edilen kadrolara yerleştirilmesi ile engelli memur alım süreci yeniden düzenlenmiştir. Yeni mevzuat çerçevesinde ilk ÖMSS 29/4/2012 tarihinde yapılmış, adayların tercihlerine, ÖMSS puanları veya kura yöntemine göre ilk engelli memur yerleştirmeleri 9/8/2012 tarihinde, ikinci engelli memur yerleştirmeleri ise 14/3/2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Öte yandan, 25/4/2013 tarihli ve 6462 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (17) numaralı bendi ile 657 sayılı Kanunda yer alan "engelli" ibarelerinin "engelli" ibareleri ile değiştirilmiş olması, kamu kurum ve kuruluşlarına alınacak engelli işçiler için de engelli memur alımları amacıyla yapılan merkezi sınav sonuçlarının kullanılmasına yönelik taleplerin bulunması, engellilerin kamu kurum ve kuruluşlarına alınmalarına ilişkin olarak dünyada ilk kez ülkemizde hayata geçirilen merkezi sınav ve merkezi yerleştirme işlemlerinin uygulanmasında tespit edilen aksaklıkların giderilmesi gibi nedenlerle mevzuatta değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olmuş, bu kapsamda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile engelli dernek ve konfederasyonlarının yer aldığı sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla hazırlanan "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 02/07/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde ise; " (1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre şoför kadro unvanından memur kadro unvanına geçişte hizmet sınıfı değişikliği yapılmaması ve memur kadro unvanının mezun olunan eğitim programları itibariyle ihraz edilmiş bir unvan olmaması nedeniyle ilgilinin memur kadro unvanına atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

ÖSYM Başkanlığınca 2013 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde … İl Özel İdaresine Muhasebeci unvanıyla yerleştirildiğiniz, beş ay sonra eşinizin …(03/03/2014-904)

Bilindiği üzere, Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi veya memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 54 üncü maddesinde; "Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47 nci maddeye göre ilan edilen kadro sayısı kadar, kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne, 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sizin ve eşinizin aday memur olması sebebiyle asaletiniz onaylanmadan başka bir kamu kurumuna naklen geçemeyeceğiniz, asaletinizin tasdik olması halinde ise öncelikle naklen geçmek istediğiniz kuruma yazılı olarak başvuru yapmanız, başvurunuz sonucunda ilgili kurumca talebinizin uygun görülmesi ve akabinde de halen istihdam edildiğiniz kurumca muvafakatınızın verilmesi kaydıyla naklen atanabileceğiniz mütalaa edilmektedir.

EKPSS sonucuna göre Kurumunuza hemşire unvanıyla yerleştirilen personelin atamaya esas belgelerinden başka kurumlarda görev yaptığının anlaşıldığı, istenilen hizmet cetvellerinin tetkikine dair…(31/12/2014-7538)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, Kurumlarının "Hemşire" unvanlı kadrolarında istihdam edilirken EKPSS sonucuna göre Kurumunuz "Hemşire" unvanlı kadrosuna yerleştirilen personelin aynı unvanlı kadroya yerleşmeleri ve hizmet sınıflarının değişmemesi nedeniyle Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmü gereğince atanmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre …Üniversitesinin santral memuru unvanlı kadrosuna yerleştiğiniz, halen aynı Kurumda asaletinizin onaylandığı ve görevinize devam ettiğiniz,…(10/10/2014-5395)

07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, mezkur Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre santral memuru unvanlı kadrodan bilgisayar işletmeni unvanlı kadroya geçişte hizmet sınıfı değişikliği yapılmaması ve bilgisayar işletmeni unvanının mezun olunan eğitim programları itibariyle ihraz edilmiş bir unvan olmaması nedeniyle söz konusu kadroya atanmanızın mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.

… Bakanlığında yardımcı hizmetler sınıfında engelli statüsünde 11 yıldır çalıştığınız, 2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … Kurumunda VHKİ olarak göreve başladığınızdan bahisle.(16/01/2015-286)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36'ncı maddesinin "(A) Ortak hükümler" bölümünün 12/d bendinde; "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tâbi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesine istinaden 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesinde; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükmü, 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, memuriyette iken üst öğrenimi bitirmeniz nedeniyle emsallerinizi geçmemek üzere kadronuzda derece ve kademe ilerlemenizin yapılmasının mümkün bulunduğu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte engellilere kurumların teşkilat yapıları ve kadro imkanları kapsamında kurum içi yer değişikliği hakkı tanındığı, meri mevzuatta kurum içi yer değişikliğinin yapılamaması halinde ise kurumlar arası naklen geçişi zorunlu kılan bir düzenlemenin bulunmadığı, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesi hükmüne göre EKPSS ye girerek VHKİ unvanından memur veya eşdeğer unvanlara hizmet sınıfı değişikliği yapılmaması ve öğrenim durumu itibariyle ihraz edilmiş bir unvan olmaması nedeniyle atanamayacağınız mütalaa edilmektedir.

Halen, %45 oranında engelli olduğunuz ve 1983 yılından beri … İl Müdürlüğünde veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunda çalıştığınızdan bahisle . (08/03/2012-3674)

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesine göre memurlar kurumlarının muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden diğer kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanabilmektedir. Ancak, 15/3/1999  tarihli ve 99/12647 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ek 1 inci maddesine göre kurumlar aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilmektedir.

Öte yandan, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının personel rejimini düzenleyen 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede, 657 sayılı Kanuna tabi memurların sözleşmeli personel pozisyonlarına naklen atanabileceğine dair bir hükme yer verilmemekle birlikte, mezkur Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ve 8 inci maddeleri ile 2012 yılına ait Genel Yatırım ve Finansman Programının tespitine ilişkin 11/10/2011 tarihli ve 2011/2305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki kararın 4/a maddesinde; teşebbüs içi eleman nakli suretiyle personel ihtiyacının karşılanmasının mümkün olmadığı hallerde, kamu teşebbüslerinde; 2011 yılında ayrılan eleman sayısının en fazla % 25’i kadar personelin açıktan ve/veya naklen atanabileceği, 7 inci maddesinde ise açıktan atama yoluyla personel alımlarının Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve/veya Türkiye İş Kurumu ile Devlet Personel Başkanlığının yürürlükteki mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat uyarınca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince(ÖSYM) yapılacak sınavlarda başarılı olanlar arasından, ilgili yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yapılacağı kararlaştırılmıştır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;

1) MTA gibi makine teknikeri unvanlı memur kadroları bulunan herhangi bir kamu kurumuna ait makine teknikeri kadrosuna atanabilmek için öncelikle bu kuruma ait veri hazırlama ve kontrol işletmeni unvanlı kadro veya bu kadroya eşdeğer bir kadroya çalıştığınız kurumunuzun muvafakatiyle naklen atanmanız gerekmekte olup, daha sonra, bu kurumda makine teknikerliği için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik esaslarına göre yapılacak sınava katılmanız ve bu sınavda başarılı olmanız halinde atanabilmenizin,

2) Türkiye Taşkömürü Kurumu ve TCDD gibi kamu iktisadi teşebbüslerine ait makine teknikerliği unvanlı pozisyona ise ancak, ilgili kurumlarca makine teknikeri unvanlı pozisyonlara yerleştirme talebinin bulunması ve ÖSYM tarafından yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları ile sözkonusu pozisyonlar için yapacağınız tercihler doğrultusunda yerleştirilmeniz halinde açıktan atanabilmenizin,

3) 29 Nisan 2012 tarihinde yapılacak ÖMSS sınavına katılmanız ve bu sınavda alacağınız puan ile makine teknikeri talep eden kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolar için yapacağınız tercihlerden herhangi birine yerleştirilmeniz halinde, çalışmakta olduğunuz kurumun muvafakatiyle naklen atanabilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

2010 yılından beri Elazığ İl MEB’de yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli unvanında görev yaptığınız, 2013 yılında ÖSYM Başkanlığınca yapılan engelli memur yerleştirmelerindeki mağduriyetinize dair.(09/05/2013-6382)

    Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde; “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, Devlet memurlarının kurumlar arasında naklen geçişleri muvafakat şartına bağlandığından, İçişleri Bakanlığının Elazığ Valiliği VHKİ kadrosuna atanabilmeniz için Milli Eğitim Bakanlığından muvafakat alınmasının gerektiği, muvafakat verilmesi üzerine VHKİ kadrosuna atanmanız halinde ise daha önce asaletinizin onaylanması nedeniyle yeniden aday memur eğitimine tabi tutulmamanızın gerektiği değerlendirilmektedir.

… İli … İlçe Devlet Hastanesinde Sağlık Teknikeri-Tıbbi Sekreter olarak görev yaptığınız, 14/05/2009 tarih ve 03065 sayılı sağlık kurulu raporuna sahip annenizden bahisle…(09/01/2015-97)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesinde; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen personelin kurum içi yer değişiklik taleplerine ilişkin gerekli işlemleri tesis etme görev ve yetkileri ilgili kurumların uhdesinde bulunduğundan, … İlinden … İline kurum içerisinde yer değişikliği yapılması hususundaki talebinizin istihdam edildiğiniz kuruma yapılmasının gerektiği, talebinizin karşılanmasına ilişkin olarak bir tereddüt hasıl olması durumunda ise kurumumuzca Başkanlığımızdan uygulamaya esas görüş istenilebileceği değerlendirilmektedir.

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucu İliniz Defterdarlığı V.H.K.İ. kadrosuna atanan ve daha sonrasında MEB’ca gerçekleştirilen engelli öğretmenden bahisle.(19/12/2014-7249)

Bilindiği üzere, Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 inci maddesinde genel memur, 53 üncü maddesinde ise engelli memur alımına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup her iki şekildeki memur alımının esas ve usullerinin Yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, genel memur alımının esas ve usulleri, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile engelli memur alımının esas ve usulleri, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "Yerleştirme ve atama yapılamayacak haller" başlıklı 14 üncü maddesinde ise; "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz. (2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde; "(1) 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik gereği yapılan sınavlar veya benzeri sınavlar sonucunda söz konusu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan (B) grubu kadrolara atananlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından naklen atananlar, görevden çekilen personelden yeniden göreve atananlar ve Hazine Avukatı unvanına atananlar; atandıkları birimin bulunduğu il sınırları içerisinde fiilen iki yıl görev yapmak zorundadırlar. Bu sürenin hesabında izinli sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. Bu süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmaz. (2) Ancak, (B) grubu kadrolar için yerleştirmeye esas tercihlerin yapıldığı son başvuru tarihinden, diğerleri için ise sınava son başvuru tarihinden sonra özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerde boş kadro bulunması kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabilirler. Özür halleriyle ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek idare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda gerekse Başkanlığımız görüşlerinde 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılmasının gerektiği, aday memur iken KPSS/EKPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde öğrenim durumları ya da kariyerleriyle ilgili bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilemeyeceğinin belirtildiği, Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinin 39 uncu maddesinde personelin kurum içi yer değişikliğine ilişkin düzenlemelerin yer alması, ayrıca EKPSS sonucuna göre V.H.K.İ. kadrosunda halen aday memur statüsünde istihdam edilirken Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen engelli öğretmen alımlarında öğretmen unvanlı kadroya yerleştirilen … nun Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmünde bulunan başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadro ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu olduğu eğitim programı itibarıyla ihraz etmiş olduğu unvana ilişkin bir kadroya yerleşmiş olması nedeniyle ilgilinin muvafakatının verilebileceği değerlendirilmektedir.

2012 yılında gerçekleştirilen ÖMSS ile … İli …Belediyesine engelli memur olarak atandığınız, kişisel ihtiyaçlarınızı tek başınıza karşılamakta zorlandığınızdan bahisle…(01/10/2014-5272)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesinde; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükmü, 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek-3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamadığı, mezkur Yönetmelikte Devlet memurlarının aynı kurum içerisinde yer değişikliği yapabilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, … Belediyesinin … İl sınırları içerisinde teşkilatının bulunmaması nedeniyle adı geçen Belediyece kurum içi yer değişikliği talebinizin gerçekleştirilemeyeceği, … İl merkezinde teşkilatı bulunan bir kamu kurum veya kuruluşunda istihdam edilebilmeniz için öncelikle naklen geçmek istediğiniz kurumlara başvuru yapmanız, başvurunuz sonucunda ilgili kurumca talebinizin uygun görülmesi ve akabinde de halen istihdam edildiğiniz kurumca muvafakatinizin verilmesi kaydıyla naklen atanmanızın mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.

Üniversitesi Hastanesinde 11 yıldır görme engelli olarak çalıştığınız, ailenizin … ilinde ikamet etmesi sebebiyle … Üniversitesi Hastanesine naklen tayine dair…(26/12/2014-7391)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 inci maddesinde; "İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır." hükmü, 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.
 
Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamadığı, mezkûr Yönetmelikte Devlet memurlarının aynı kurum içerisinde yer değişikliği yapabilmesine ilişkin düzenlemelerin yer aldığı, bu sebeple … İlinde teşkilatı bulunan bir kamu kurum veya kuruluşunda istihdam edilebilmeniz için öncelikle naklen geçmek istediğiniz kurumlara başvuru yapmanız, başvurunuz sonucunda ilgili kurumca talebinizin uygun görülmesi ve akabinde de halen istihdam edildiğiniz kurumca muvafakatinizin verilmesi kaydıyla naklen atanmanızın mümkün olduğu mütalaa edilmektedir.
 

Engelli memur statüsünde çalıştığınız, Başkanlığımız tarafından 2014 yılında yapılacak EKPSS'ye girip başarılı olanların istekleri halinde işçi statüsüne geçmeye hak kazanacaklarına…(11/12/2014-6948)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde 2011 yılında yapılan değişiklikle engellilerin memur statüsünde istihdam edilmelerine ilişkin merkezi sınav ve merkezi yerleştirme sistemine geçilmiş ve mezkur Kanun maddesinin uygulanmasını göstermek amacıyla 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girmiştir. Sözkonusu Yönetmelik hükümlerine göre ilk ÖMSS Nisan 2012 tarihinde ve bu ÖMSS sonucuna göre ilk engelli memur yerleştirme işlemleri Ağustos 2012 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonraki süreçte mevzuattaki engelli ibarelerinin engelli ibareleri ile değiştirilmesi, yapılan ÖMSS ye ve ÖMSS sonucuna göre yerleştirme işlemlerine ilişkin kamu kurum ve kuruluşları ile engellileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarının talepleri doğrultusunda bahse konu Yönetmelikte değişiklik yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. Bu bağlamda, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi; " d) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS): Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınavı,... ifade eder." şeklinde düzenlenmiştir. Böylece engelli işçi alımlarının KPSS sonucuna göre yapılması uygulamasına son verilmiş ve engelli memur alımlarında olduğu gibi engelli işçi alımlarında da EKPSS sonuçlarının kullanılması mevzuatla düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasıda; "Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir." şeklinde değiştirilerek bu düzenlemeye uygun hale getirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli adaylara Başkanlığımızca EKPSS sonucuna göre memur kadrolarından işçi kadrolarına ya da işçi kadrolarından memur kadrolarına naklen geçiş hakkı tanındığına ilişkin bir açıklama yapılmadığı ayrıca gerek Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelikte gerekse Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte böyle bir hakkı tanıyan herhangi bir düzenlemenin bulunmadığı değerlendirilmektedir. Diğer taraftan, engelli işçi statüsünde istihdam edilebilmek için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne başvuru yapmanızın gerektiği mütalaa edilmektedir.

08/10/2010 tarihinde… Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü … Anadolu Lisesinde engelli memur olarak göreve başladığınız, 05/07/2012 tarih ve 2749 sayılı Valilik oluruna dair.(15/01/2015-235)

 Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi veya memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesinde; "Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakati ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, öncelikle naklen geçmek istediğiniz kuruma yazılı olarak başvuru yapmanız, başvurunuz sonucunda ilgili kurumca talebinizin uygun görülmesi ve akabinde de halen istihdam edildiğiniz kurumca muvafakatınızın verilmesi kaydıyla naklen atanabileceğiniz mütalaa edilmektedir.

2014/2 EKPSS/Kura sonucuna göre Bakanlığınız öğretmen, sosyolog, memur ve benzeri kadrolarına yerleşen ve halen bu kadrolarda aday memur olarak görev yapan personele dair…(08/12/2014-6843)

Bilindiği üzere, Devlet memurluğuna alınmaya ilişkin olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 inci maddesinde genel memur, 53 üncü maddesinde ise engelli memur alımına ilişkin hükümlere yer verilmiş olup her iki şekildeki memur alımının esas ve usullerinin Yönetmelikle düzenleneceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, genel memur alımının esas ve usulleri, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" ile engelli memur alımının esas ve usulleri, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 54 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında; "Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin "Yerleştirme ve atama yapılamayacak haller" başlıklı 14 üncü maddesinde ise; "(1) Halen memur olarak çalışmakta olanlar, başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolar hariç olmak üzere bu Yönetmelik kapsamında yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz. (2) Diğer kanunlarla memurluğa atanmaları engellenen adaylar da bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yerleştirme işlemlerine başvuramaz, yerleştirilseler dahi atamaları yapılamaz." hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek idare mahkemelerinin vermiş olduğu kararlarda gerekse Başkanlığımız görüşlerinde 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" ibaresinden memurun başka kurumlarda durumuna uygun bir kadroya sınava tabi tutulmaksızın naklen atanmasının anlaşılması gerektiği, aday memur iken KPSS/EKPSS sonucuna göre gerçekleştirilen merkezi yerleştirme işlemi neticesinde öğrenim durumları ya da kariyerleriyle ilgili bir kadroya yerleştirilenlerin atanmalarının ise 657 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinde geçen "nakil" anlamında değerlendirilmeyeceği belirtildiğinden, EKPSS sonucuna göre Bakanlığınız öğretmen, sosyolog, memur ve benzeri kadrolarında halen aday memur statüsünde istihdam edilenlerden ayrıca Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen engelli öğretmen alımlarında öğretmen unvanlı kadrolara yerleştirilenlerin ancak Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi hükmünde bulunan başka hizmet sınıfı kapsamındaki kadrolar ile bulundukları kadrolardan farklı olmak kaydıyla mezunu oldukları eğitim programları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadrolara yerleşmiş olmak şartıyla muvafakatlarının verilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir.

2014-2 EKPSS sonuçlarına göre … İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Santral Memuru kadrosuna yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden…'una dair…(11/02/2015-983)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin 1 inci fıkrasında; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır." hükmü, 72 nci maddesinde; "... İlgili mevzuatı uyarınca verilecek rapora göre kendisi, eşi veya birinci derece kan hısımlığı bulunan bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri engelli olan memurların engellilik durumundan kaynaklanan yer değiştirme taleplerinin karşılanması için düzenlemeler yapılır..." hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 2 nci maddesi ve aynı Kanunun 2670 sayılı Kanunla değişik 72 nci maddesine dayanılarak, Devlet Memurlarının aynı kurum içinde yer değiştirme suretiyle atanmalarını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir." hükmüne ve 2014 yılında 657 sayılı Kanunun 72 inci maddesinde yapılan değişikliğe dayanılarak eklenen Ek 3 üncü maddesinde; "İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurlar ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan memurlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabilir.
Bu kapsamdaki talepler bu Yönetmelikte yer alan kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurumlarının yurtdışı teşkilatları hariç dolu memur kadrolarının % 3 üne tekabül eden oranda engelli memur istihdam etmekle yükümlü olduğu, bu yükümlülüklerini yerine getirebilmek amacıyla münhal kadrolarından uygun gördüklerinde engelli memur istihdam etme hususunda kamu kurumlarının takdir yetkisinin bulunduğu, EKPSS sonucuna göre Kurumunuza yerleştirilen ve aday memur olarak görevine devam eden ilgilinin Kurumunuz taşra teşkilatındaki eşdeğer başka bir münhal kadroya atanması hususunun ise Kurumunuz takdirinde bulunduğu mütalaa edilmektedir.

% 80 oranında ağır engelli olduğunuz, İTÜ tarafından yapılan sınavı birincilikle kazanıp görevinize başladığınız, engelli olmanız nedeniyle işyerinizde ayrımcılığa dair.(29/03/2013-4478)

Bilindiği üzere, Anayasamızın “Cumhuriyetin nitelikleri” başlıklı 2 nci maddesinde; “Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.” hükmü,  “Kanun önünde eşitlik” ilkesi başlıklı 10 uncu maddesinde; “Devlet organları ve idare makamları bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadırlar.” hükmü, “Hak arama hürriyeti “ başlıklı 36 ncı maddesinde; “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.” hükmü, “Yargı yolu” başlıklı 125 inci maddesinde; İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır.” hükmü, “Mahkemelerin bağımsızlığı” başlıklı 138 inci maddesinde; “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce şahsınıza disiplin cezası verilmiş ve aday memur statüsünde olduğunuzdan bu disiplin cezasına dayanılarak görevinizle ilişiğiniz kesilmiş ayrıca mezkur idari işlemler ilgili idarece resen icra edilerek yürürlüğe girmiş olduğundan, görevinize yeniden başlayabilmenizin idare mahkemesi nezdinde dava açmanız ve açılan dava neticesinde bahse konu idari işlemin iptal edilmesi halinde mümkün olacağı değerlendirilmektedir.

ÖSYM Başkanlığınca 2012 yılı içerisinde gerçekleştirilen engelli memur yerleştirmeleri sonucunda İçişleri Bakanlığı taşra teşkilatına hizmetli unvanına dair. (26/04/2013-5922)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin A bendinin (5) numaralı alt bendinde; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1)  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191 inci maddesinde;      “ (1) Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi, bir yıldan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Bu suçtan dolayı açılan davada mahkeme, birinci fıkraya göre hüküm vermeden önce uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi hakkında, tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine; kullanmamakla birlikte, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran kişi hakkında, denetimli serbestlik tedbirine karar verebilir. Bu karar, durma kararının hukuki sonuçlarını doğurur. (3) Hakkında tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilen kişi, belirlenen kurumda uygulanan tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmakla yükümlüdür. Hakkında denetimli serbestlik tedbirine hükmedilen kişiye rehberlik edecek bir uzman görevlendirilir. Bu uzman, güvenlik tedbirinin uygulama süresince, kişiyi uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılmasının etki ve sonuçları hakkında bilgilendirir, kişiye sorumluluk bilincinin gelişmesine yönelik olarak öğütte bulunur ve yol gösterir; kişinin gelişimi ve davranışları hakkında üçer aylık sürelerle rapor düzenleyerek hâkime verir. (4) Tedavi süresince devam eden denetimli serbestlik tedbirine, tedavinin sona erdiği tarihten itibaren bir yıl süreyle devam olunur. Denetimli serbestlik tedbirinin uygulanma süresinin uzatılmasına karar verilebilir. Ancak, bu durumda süre üç yıldan fazla olamaz. (5) Tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan kişi hakkında açılmış olan davanın düşmesine karar verilir. Aksi takdirde, davaya devam olunarak hüküm verilir. (6) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanan kişi, hakkında kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmaktan dolayı cezaya hükmedildikten sonra da iki ilâ dördüncü fıkralar hükümlerine göre tedaviye ve denetimli serbestlik tedbirine tâbi tutulabilir. Bu durumda, hükmolunan cezanın infazı ertelenir. Ancak, bunun için kişi hakkında bu suç nedeniyle önceden tedavi ve denetimli serbestlik tedbirine karar verilmemiş olması gerekir. (7) Kişinin mahkûm olduğu ceza, tedavinin ve denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranması halinde, infaz edilmiş sayılır; aksi takdirde, derhal infaz edilir.” hükmüne yer verilmiştir.

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun “Duruşmanın sona ermesi ve hüküm” başlıklı 223 üncü maddesinde ise; “(8) Türk Ceza Kanununda öngörülen düşme sebeplerinin varlığı ya da soruşturma veya kovuşturma şartının gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması hallerinde, davanın düşmesine karar verilir. Ancak, soruşturmanın veya kovuşturmanın yapılması şarta bağlı tutulmuş olup da şartın henüz gerçekleşmediği anlaşılırsa; gerçekleşmesini beklemek üzere, durma kararı verilir. Bu karara itiraz edilebilir. (9) Derhâl beraat kararı verilebilecek hâllerde durma, düşme veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilemez.” hükmü bulunmaktadır.

Öte yandan, ilgi dilekçeniz eklerinin incelenmesi neticesinde, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/1288 esas sayılı iddianamesiyle hakkınızda uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan cezalandırılmanız istemi ile Erzincan Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı, yargılama sonucunda 2009/118 esas sayı ile verilen hüküm sonucunda mahkumiyetinize karar verildiği, kararın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 10 uncu Ceza Dairesinin 2012/14677 esas karar sayılı ilamı ile dava konusu eylemin kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinden Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince hakkınızda verilen mahkumiyet kararının bozulduğu, bozma kararı üzerine Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince kullanmak üzere uyuşturucu madde bulundurmak suçundan tekrar yargılama yapıldığı, mezkur Mahkemece verilen  2012/139 esas sayılı kararda ceza verilmeden önce tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilemesinde yarar olacağı, böylece içinde bulunduğunuz durumdan kurtulabileceğiniz kanaatine varıldığı, denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davrandığınız takdirde hakkınızda açılan kamu davasının düşürüleceği, denetimli serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranmadığınız takdirde hakkınızda kamu davasına devam edileceğinin hükme bağlandığı,  25.03.2013 tarihinde Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından aldığınız adli sicil belgesinde “Adli Sicil Kaydı”nızın ve “Adli Sicil Arşiv Kaydı”nızın olmadığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanununda, eylemin sanığın kişilik özelliklerinden ziyade daha çok dış koşullardan kaynaklanması ve sanığın hayatının sonraki evresinde yeni suç işlemeye eğilimi bulunmadığının tespit edilmesi halinde denetimli serbestlik, hükmün açıklanmasının geriye bırakılması gibi yöntemlerle sanığın topluma yeniden kazandırılmasının amaçlanmış olması, Erzincan Ağır Ceza Mahkemesince hakkınızda verilen mahkumiyet kararının Yargıtayca bozulması, yapılan yeni yargılama sonucunda hakkınızda bir mahkumiyet kararı verilmemiş olması, Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığından 25.03.2013 tarihinde aldığınız adli sicil belgesinde memuriyete engel herhangi bir suç kaydınızın bulunmadığı görülmekte olup, bahse konu talebinizin değerlendirilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığına başvurmanız gerektiği mütalaa edilmektedir.

2012 ÖMSS/Kura sonuçlarına göre ÖSYM Başkanlığınca Bakanlığınız… İl Müdürlüğüne hizmetli olarak yerleştirilen…’ın atamasına dair (28/12/2012-19672).

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin (A) bendinin 5 inci fıkrasında; “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ile ilgi yazı, belge ve mahkeme kararının tetkiki neticesinde,  …’ın kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle yapılan yargılama sonunda enerji hırsızlığı suçundan mahkumiyetine karar verildiği ve 6352 sayılı Kanunla 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yapılan değişiklik çerçevesinde sanığın dava açan kurumun zararını tazmin etmesine istinaden, Erzurum 2. Asliye Ceza Mahkemesince 17/10/2012 tarihinde verilen ek Karar ile önceki mahkumiyet hükmünün tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırıldığı, adı geçenin Cumhuriyet Savcılığından almış olduğu 14/11/2012 tarihli Adli Sicil Kayıt Belgesinde “ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI YOKTUR” ibaresinin bulunduğundan bahisle, adı geçenin Bakanlığınız Erzurum İl Müdürlüğüne hizmetli olarak atanmasının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapmakta iken hakkınızda açılan soruşturma sonucunda ilgili yönetmelik hükümlerinde yer alan itikat, ibadet, tavır ve hareketlerine dair. (30/01/2013-1108)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 98 inci maddesinde; “Devlet memurlarının …….b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;….. hallerinde memurluğu sona erer.” hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) fıkrasında; “Atanmalarında dini öğrenimi esas alan alanlarda; itikat, ibadet, tavır ve hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik taşımak,” hükmü yer almaktadır.

          Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Din Hizmetleri Sınıfı içerisindeki imam-hatip ve diğer unvanlı kadrolar için tercih de bulunamayacağınız, bu hizmet sınıfı dışındaki diğer hizmet sınıflarındaki kadrolar için aranılan genel ve özel şartlar ile diğer nitelikleri taşımanız kaydıyla, tercihte bulunabileceğiniz mütalaa edilmektedir.

2012 ÖMSS sonucuna göre … Bakanlığı …İl Müdürlüğüne 03/03/2014 tarihinde atandığınız, 13/08/2014’ de ailevi sebeplerinizden dolayı 657 sayılı hususa dair (08/01/2015-72)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 92 inci maddesinde; "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler. 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden kendi istekleri ile görevinden çekilmiş olanlar, boş kadro bulunmak ve gireceği sınıfın niteliklerini taşımak kaydı ile bu Kanuna tabi kurumlardaki memuriyetlere atanabilirler. Yasama görevinde veya bakan olarak geçirilen her yıl bir kademe ilerlemesi ve her iki yıl bir derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir." hükmü, 94 üncü maddesinde; "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. Çekilmek isteyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartıyla bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, 95 inci maddesinde; "Çekilen Devlet memurlarından devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemlerin sonuna kadar görevlerini bırakamazlar. Hizmet icaplarına göre devir ve teslim işlemleri için gerekli süreler, yönetmelikte belirtilir." hükmü, 96 ncı maddesinde; "Olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet Memurları yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." hükmü, 97 nci maddesinde; "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere;

  1. 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,
  2. Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,
  1. 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,
  2. 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette, Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci maddesinde aynı Kanunun 94 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenlere altı ay geçtikten sonra yeniden memuriyete girebilme hakkı öngörüldüğünden bahse konu altı aylık bekleme süresinin dolduğu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre yerleşmiş olduğunuz … Bakanlığının veya diğer kamu kurumlarının memur kadrosuna atanabileceğiniz değerlendirilmektedir.

4619 nitelik kodu içerisinde yer alan elektronik, elektronik-haberleşme mühendislerinin bilgisayar mühendislerinin yaptıkları işi de yapabildiklerinden bahisle, EKPSS, KPSS kılavuzlarına dair.(26/09/2014-5141)

Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "Nitelik-Kod Kılavuzu: Başkanlıkça hazırlanan ve atama yapılacak kadrolar için eğitim durumu ve özel koşullar itibarıyla belirlenebilecek farklı alan, dal veya programlar ile sertifika, bonservis, cinsiyet, sürücü belgesi, yabancı dil bilgi seviyesi gibi niteliklerin yer aldığı kılavuzu,... ifade eder." hükmü, 10 uncu maddesinde; "(1) Engellilerin atanmasına tahsis edilecek kadro sayısının tespitinde, ilgili kamu kurum veya kuruluşunun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının %3'ü dikkate alınır. (2) Kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamaları esastır.(3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirlenir." hükmü ve 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki "DPB e-Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik-Kod Kılavuzu i le Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, EKPSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolara ilişkin kadro nitelikleri, özel koşulları ve benzeri hususları kapsayan Nitelik-Kod Kılavuzu; Devlet Personel Başkanlığınca, Yükseköğretim Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmaktadır. Bu çalışmalarda, her bir nitelik için öğrenim düzeylerine göre mezun olunan alan ya da programlar ile kurum ve kuruluşların talepleri de dikkate alınmaktadır. Bazı ortaöğretim alanları   veya  programları dengi başka bir alan veya program olmaması halinde tek bir kod altında, birbirine denk olan alanlar aynı kod içerisinde değerlendirilmekte ve bu Kılavuzda yer alan her bir kadro niteliğine, nitelik kod numarası verilmektedir.

Bu itibarla, Başkanlığımız koordinasyonunda hazırlanan nitelik   kod kılavuzunda 4531 nitelik kodu içerisinde "Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği,   Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar  Donanımı ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.", 4611 nitelik kodu içerisinde "Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.", 4619 nitelik kodu içerisinde "Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak." nitelikleri bulunmakta olup, kamu kurum veya kuruluşlarınca yerleştirme yapılması amacıyla Başkanlığımıza bildirilen mühendis ya da çözümleyici unvanlı kadrolar için istenilecek olan nitelik kodları hizmet gereklerine göre yine talepte bulunan kamu kurum ve kuruluşları tarafından belirlenmektedir.

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’ nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün (1) ve (2) no’lu bendinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ÖMSS sonucuna göre Kurumunuzun teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna yerleştirilen,  ataması için gerekli olan “M.E.B.'Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikasını” süresi içerisinde ibraz edemeyen ve 30.05.2013 tarihli dilekçe ekinde ibraz ettiği belge ile yeniden atanma talep eden  …’ ün atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçenin ilgi dilekçesi ekinde ibraz ettiği belgenin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olmaması, “Katılım Belgesi” adıyla verilen bu belgenin 01.04.2011-01.08.2011 tarihleri arasında düzenlenen kurs sonucu verilmesine karşın yaklaşık bir sene sonra gerçekleştirilen engelli memur atama işlemlerinde ilgili tarafından ibraz edilememesi ve söz konusu belgenin ancak atanamama işleminin bildirildiği 10.10.2012 tarihinden sonraki dönemde 30.05.2013 tarihli dilekçe ekinde ibraz edilmiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde mezkur belgenin gerçekliği üzerinde şüphe hasıl olmuştur. Bu nedenle bahse konu belgenin sahte olup olmadığı hususunun ayrıca araştırılması, bu belgenin sahte çıkması halinde ise Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde adı geçen hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.

ÖMSS sonuçlarına göre 2012 yılı içerisinde yapılan engelli memur yerleştirmelerinde Kurumunuzun Ordu İli Fatsa İlçesi teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna dair..(15/07/2013-10814)

Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’ nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün (1) ve (2) no’lu bendinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ÖMSS sonucuna göre Kurumunuzun teknisyen yardımcısı unvanlı kadrosuna yerleştirilen,  ataması için gerekli olan “M.E.B.'Dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikasını” süresi içerisinde ibraz edemeyen ve 30.05.2013 tarihli dilekçe ekinde ibraz ettiği belge ile yeniden atanma talep eden  …’ ün atanmasının mümkün olmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer taraftan, adı geçenin ilgi dilekçesi ekinde ibraz ettiği belgenin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı olmaması, “Katılım Belgesi” adıyla verilen bu belgenin 01.04.2011-01.08.2011 tarihleri arasında düzenlenen kurs sonucu verilmesine karşın yaklaşık bir sene sonra gerçekleştirilen engelli memur atama işlemlerinde ilgili tarafından ibraz edilememesi ve söz konusu belgenin ancak atanamama işleminin bildirildiği 10.10.2012 tarihinden sonraki dönemde 30.05.2013 tarihli dilekçe ekinde ibraz edilmiş olması hususları birlikte değerlendirildiğinde mezkur belgenin gerçekliği üzerinde şüphe hasıl olmuştur. Bu nedenle bahse konu belgenin sahte olup olmadığı hususunun ayrıca araştırılması, bu belgenin sahte çıkması halinde ise Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde adı geçen hakkında suç duyurusunda bulunması gerektiği değerlendirilmektedir.

2012 yılı ÖMSS sonucuna göre yapmış olduğunuz tercihler ile Aksaray Üniversitesi Santral Memurluğu kadrosuna yerleştirildiğiniz, iki adet Santral Memuru unvanına dair .(18/03/2013-2871)

 Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in “Adayların başvurmaları ve atanmaları” başlıklı 17 nci maddesinde; “

(1) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, atanmak üzere Tercih Kılavuzunda yazılı olan belgeler ile birlikte süresi içinde başvurur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.
(3) Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.
(4) Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükümleri bulunmaktadır.

Öte yandan, “2012 ÖMSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun” 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünde; “Yukarıdaki şartları taşıyan adayların, bu Kılavuzda yer alan kadroların karşısındaki başvuru şartları bölümünde aranılan şartların “tamamını” taşımaları gerekmektedir Bu şekilde olan kadrolarla ilgili açıklamalar aşağıda yapılacağı için bu bölümün çok dikkatli okunması gerekmektedir. Bu şartları taşımayan adayların yerleştirilseler dahi atamalarının yapılması mümkün değildir. Adayların tercihlerini yaparken aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

5) Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, daktilo, büro yönetimi ve sekreterlik, elektrik veya terzilik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, “M.E.B.’dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Daktilo Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak”, “M.E.B.’dan Onaylı Elektrikçilik Sertifikasına Sahip Olmak” veya “Terzi Bonservisine Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir.” ifadesine bulunmaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Yönetmelik hükümlerine göre Aksaray Üniversitesince oluşturulan atama teklif Komisyonunun 17.09.2012 tarihli “ÖMSS Değerlendirme Komisyon Tutanağı”, Mersin Üniversitesince Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü” mezunu olan diğer adayın 24.08.2012 tarihli “Ders Denklik” yazısı ve 14.08.2002 tarihli “Transkript” belgesi istenmiş ve bahse konu belgeler Başkanlığımıza intikal ettirilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ile Başkanlığımıza intikal ettirilen belgelerin tetkiki neticesinde, Aksaray Üniversitesi Santral Memurluğu kadrosuna yerleşen ve Mersin Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Sekreterlik Bölümü mezunu olan diğer adayın “Santral Memuru” unvanlı kadro için aranılan “6345” Nitelik Kodlu sertifika özel koşuluna denk sayılacak ders aldığını belgelemiş olduğundan bahisle, diğer adayın atanmasına engel bir husus bulunmadığı ancak, şahsınızın ise “Santral Memuru” unvanlı kadro için aranılan sertifika özel koşuluna haiz olmamanızdan dolayı atanamamanızda hukuka aykırı bir husus bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2009 yılında özel bir eğitim merkezinden MEB’den onaylı olarak almış olduğunuz bilgisayar işletmenliği sertifikasını kaybettiğiniz, yeniden sertifika çıkarmaya dair. (07/06/2013-8352)

 Bilindiği üzere, Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesine göre Türk milli eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde bu yönetmeliğin amacının “Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler…”e ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiş ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin görevleri arasında “a) Millî kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, aile eğitimi, güzel sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim çalışmaları yapmak.

c) Meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan yaygın eğitim veya kısa süreli ve kademeli mesleki ve teknik eğitim programları uygulamak; yerel düzeyde iş gücü piyasası ile ilgili araştırmalar yaparak istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak…” sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümden anlaşılacağı üzere; yaygın eğitim kapsamında eğitim faaliyetleri yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı yetkisinde bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından yaygın eğitim kapsamında farklı alanlarda ve aynı alanda farklı isimler altında kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara katılıp başarılı olan adaylara sertifika verilmektedir.

Bu itibarla, MEB’den onaylı olarak almış olduğunuz bilgisayar işletmenliği sertifikanızı kaybettiğinizden bahisle, mezkur sertifika yerine geçerli olacak belgenin kaybetmiş olduğunuz sertifikayı veren MEB’in ilgili biriminden alınmış olması, sertifika için gereken kurslara katıldığınıza ve verilen dersler ile yapılan sınavda başarılı olduğunuza dair ibarenin açıkça yazılmış olması kaydıyla,  almış olduğunuz resmi belge ile engelli memur alımlarında bilgisayar işletmenliği sertifikası istenilen kadrolar için tercihte bulunabileceğiniz değerlendirilmektedir.

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavına(ÖMSS) girdiğiniz, yerleştirmede teknisyen yardımcısı unvanlı kadro için istenilen sertifikaya dair.(24/01/2013-47)

 Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’ nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün (1) ve (2) no’lu bendinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, teknisyen yardımcısı unvanlı kadroya ilgili kurumca atamanızın yapılamamasının sehven yaptığınız tercih işleminden kaynaklanması nedeniyle, mezkur talebiniz hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır. 

2012 Engelli Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) sonuçlarına göre Genel Müdürlüğünüze ait kadrolara yerleştirilen personelin atamasına dair. (18/10/2012-16417)

  Bilindiği üzere, “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesinde; “ (1) Adaylar, yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşlarına, atanmak üzere Tercih Kılavuzunda yazılı olan belgeler ile birlikte süresi içinde başvurur.
(2) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirmeye ilişkin olarak atamaya yetkili amirin onayı ile beş kişiden oluşan bir değerlendirme komisyonu kurar. Bu komisyon, atanmak üzere bildirilen adayları, aranılan nitelikler yönünden inceleyerek, nitelikleri uyanların atamalarının yapılmasını teklif eder.

(3) Yerleştirilen adaylar, kamu kurum ve kuruluşlarınca başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, ilan edilmiş kadrolara doğrudan atanır.

(4) Ancak, atama için öngörülen koşullara uymayan veya gerekli belgeleri süresi içinde getiremeyen adayların atamaları yapılmaz.” hükmü, 19 uncu maddesinde ise yerleştirmesi yapılan kadrolardan atama sonucu göreve başlatılanları, ataması yapıldığı halde göreve başlamayanları, niteliği uymadığı gerekçesi ile ataması yapılamayan veya ataması iptal edilen adaylara ilişkin bilgilerin Başkanlığa on-line olarak bildirileceği hükmü yer almaktadır.

Öte yandan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU’nun  “8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA” başlıklı bölümünde; ÖMSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu
çerçevede, yerleştirilen adayın;

1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
4) “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yerleştirilip de atanamayanlardan ÖMSS puanı ile yerleştirilenler ancak bir sonraki ÖMSS puanı ile yerleştirilebilecektir. Kura ile yerleştirilip de atanamayanlar ise bir sonraki yerleştirmeye başvuramayacak başvursa dahi yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.” denilmektedir.

Bu itibarla, gerek mezkur Yönetmeliğin 17 nci maddesi gerekse 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU’nun  “8. KOMİSYON TEŞKİLİ, İSTENİLECEK BELGELER VE ATANMA” başlıklı bölümünde de açıkça belirtildiği üzere; Genel Müdürlüğünüzde oluşturulan komisyonun görevi; yerleştirmesi yapılan adaylardan istenilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu incelemek ve şartları taşıyanların ise atamalarının teklif edilmesi ile sınırlı olduğundan bahisle,  engelli alımı yapılacağı önceden ilan edilen tahsildar unvanlı kadroya yerleştirilen …’nin yerleştirildiği kadroya atamasının komisyonca teklif edilebileceği ve Genel Müdürlüğünüzce de aynı kadroya atamasının yapılacağı, ancak görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümlerine göre tahsildar ile memur unvanlı kadroya atanabilme şartları eşdeğer kabul edildiğinden, adayın uygun görüşünün de alınması kaydıyla, daha sonra memur unvanlı kadroya atanabilmesinin ise mümkün bulunduğu, değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan, Genel Müdürlüğünüze yerleştirilen engelli personelin tamamına ilişkin atama işlemlerinin tamamlanarak, ataması yapılan veya yapılamayanlara ilişkin verilerin “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 19 uncu maddesine göre “Web Kullanıcıları” aracılığıyla www.dpb.gov.tr internet adresinin “ DPB E-Uygulama” kısmının “Engelli Personel İşlemleri” bölümünde yer alan ilgili formlardaki bilgi alanlarına tam ve eksiksiz doldurulmak suretiyle on-line olarak gönderilmesi ve yapılan veri girişlerine ilişkin alınacak raporun onaylanıp üst yazı ekinde Başkanlığımıza intikal ettirilmesi halinde, işlem tamamlanmış olacaktır.

ÖMSS sonuçlarına göre 9 Ağustos 2012 günü yapılan yerleştirmeler sonucunda … İl Müftülüğü emrine “müezzin-kayyım” olunmasına dair yapılmasına dair. (13/09/2012-14608

 Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.
Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.

 Diğer taraftan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’ nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün (1) ve (2) no’lu bendinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.
2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, “müezzin-kayyım” unvanlı kadroya tercihte bulunabilmek ve atanabilmek için sahip olunulması istenilen yeterlik belgesi özel koşuluna rağmen tercihte bulunmanız sebebiyle, yerleştirilmiş dahi olsanız … İl Müftülüğünce atamanızın yapılmamasında, mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. 

İlgi (a) yazınızda (4) adet 6 ncı dereceli mühendis kadrosundan (1) adetine elektrik mühendisi(4611), (1) adetine inşaat mühendisi(4669)’na dair.(30/04/2013-5857)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”  03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; “(2) Kurumlar, hizmet gereklerine göre engellilere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorundadır. (3) Engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilir. Engelli personelin istihdam edileceği birimler, ilgili kurum veya kuruluşça belirlenir.” hükmüne,  12 nci maddesinde; “(1) Engelli alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzu Başkanlıkça hazırlanır. (2) Nitelik-Kod Kılavuzunda, engelli alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alır.” hükmüne,  13 üncü maddesinde; “(1) Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın resmi internet sitesindeki “DPB e-Uygulama” kısmının “Engelli Personel İşlemleri ” başlıklı bölümünde yer alan “ÖMSS veya Kura Sonucuna Göre Yerleştirme Yapılması Talep Edilen Kadrolara İlişkin Bilgi Formu”ndaki bilgi alanlarını tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığa gönderir. (2) Bildirimi yapılan kadroların yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, Başkanlığa süresi içerisinde, doğru ve eksiksiz olarak bildirilmiş olması şarttır. (3) Kamu kurum ve kuruluşları, yerleştirme için Nitelik-Kod Kılavuzunda belirtilenler dışında ayrıca özel nitelik belirleyemez. (4) Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlık bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu on-line olarak Merkeze bildirir. Merkez, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlar.” hükmüne, 14 üncü maddesinde; “ (1) Yerleştirme işlemi için Başkanlıkça bir Tercih Kılavuzu ve Tercih Formu hazırlanır ve adaylara ulaşması sağlanır. Yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde ise bu Kılavuz ve Form Başkanlık ve Merkezce birlikte hazırlanır.(2) Yerleştirme bakımından; tercihlerin alınması, yerleştirmenin yapılması, yerleştirme sonuçlarının bildirilmesi, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim durumu ve özür grubu itibarıyla koşulları belirlenmiş münhal kadrolarının unvanı ve sayısı, bu kadrolar için aranacak nitelikleri kapsayan bilgiler, Tercih Kılavuzunda yer alır. (3) Adaylar, ÖMSS veya kura sonuçlarına göre yerleştirilmek istedikleri kadroları, Tercih Formuna yazarak kodlar ve Kılavuzda belirlenen yolla teslim eder. (4) Tercihlerin alınması sırasında adaylardan kadroların koşullarına ilişkin herhangi bir belge istenmez.” hükmüne, 15 inci maddesinde; “1) Adaylar, kadrolara; eğitim durumları ve özür gruplarına ilişkin şartları taşımaları kaydıyla, ÖMSS puanları, tercihleri, kadro sayıları ve koşulları gözönünde tutulmak suretiyle yerleştirilir. Yerleştirme işlemlerinde, diğer koşullar saklı kalmak kaydıyla, yerleştirmenin yapıldığı tarihte aynı adaya ait geçerlilik süresi bitmeyen sınavlardan alınan en yüksek ÖMSS puanı dikkate alınır ve aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, her ikisinin de aynı olması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.” hükmüne, 18 inci maddesinde, “ (2) Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez.” hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, engelli alım talebinize ilişkin ilgi (a) yazınız eki cetvel incelendiğinde, 3872 Talep No lu  talebiniz için Teknik Hizmetler Sınıfında 6 ncı dereceli Mühendis unvanlı (4) adet kadroya “4611 Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.” veya “4669 İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.” veya “4685 Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.” veya “4689 Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.” üzere 4 ayrı nitelik kodundan talepte bulunulduğu, 3873  Talep No lu  talebiniz için ise Teknik Hizmetler Sınıfında 5 inci dereceli Şehir Plancısı unvanlı (1) adet kadroya “4757 Şehir ve Bölge Planlama lisans programından mezun olmak.” nitelik kodundan talepte bulunulduğu tespit edilmiştir.

Mühendis unvanlı (4) adet kadrodan (1) ine elektrik mühendisliği lisans programından mezun adayın yerleştirilebilmesi için ayrı bir “Talep No” ile, (1) ine inşaat mühendisliği lisans programından mezun adayın yerleştirilebilmesi için ayrı bir “Talep No” ile, (1) ine jeoloji mühendisliği lisans programından mezun adayın yerleştirilebilmesi için ayrı bir “Talep No” ile, (1) ine harita mühendisliği lisans programından mezun adayın yerleştirilebilmesi için ayrı bir “Talep No” ile talepte bulunması gerekmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, sadece “3872 Talep No”  ile talepte bulunmuş olduğunuz (4) adet mühendis unvanlı kadrodan (2) adetine jeoloji mühendisliği lisans programından mezun olan adayların yerleştirilmesinde mevzuata aykırı bir hususun olmadığı,  yerleştirilen bu adayların atamaya esas olarak istenilen belgelerinin tam olduğunun Kurumunuzca tespit edilmesi halinde ise atama işlemlerinin gerçekleştirilmesinin gerektiği değerlendirilmektedir. 

2006 yılı … Lisesi “Elektronik” Bölümü mezunu olduğunuz, bu bölümün daha sonradan Elektrik - Elektronik Teknolojileri bölümü olarak değiştirilmesine dair. (06/09/2012-14123)

  Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinde; engelli alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzunun Başkanlığımızca hazırlanacağı, Nitelik-Kod Kılavuzunda, engelli alımı yapılacak kadrolara ilişkin olarak eğitim durumuna göre program adları, cinsiyet ile bonservis, sertifika ve benzeri belge ve özel şartlar yer alacağı, 13 üncü maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığımıza gönderecekleri, bildirimi yapılan kadroların yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, Başkanlığımıza süresi içerisinde doğru ve eksiksiz olarak bildirileceği hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, ÖMSS/Kura sonuçlarına göre yerleştirme yapılacak kadrolara ilişkin kadro nitelikleri, özel koşuları ve benzeri hususları kapsayan Nitelik-Kod Kılavuzu; Devlet Personel Başkanlığınca, Yüksek Öğrenim Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanmaktadır. Bu çalışmalarda, her bir nitelik için öğrenim düzeylerine göre mezun olunan alan ya da programlar ile kurum ve kuruluşların talepleri de dikkate alınmaktadır. Bazı ortaöğretim alanları veya programları dengi başka bir alan veya program olmaması halinde tek bir kod altında, birbirine denk olan alanlar aynı kod içerisinde değerlendirilmekte ve bu Kılavuzda yer alan her bir kadro niteliğine, nitelik kod numarası verilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar ile bahse konu kılavuzların tetkiki çerçevesinde,  “1511 Elektronik” ortaöğretim alanının ÖSYM Başkanlığınca yayımlanan 2012 ÖMSS KILAVUZU ekindeki “Mezun Olunacak/Olunan Ortaöğretim Alanı”na ilişkin Tablo 2’deki ortaöğretim alan kodu itibariyle halen “1511 Elektronik” olarak yer aldığı, “2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’nda ise teknisyen kadroları için 2215 Nitelik Kodu ile “Ortaöğretim kurumlarının Elektrik, Elektrik-Elektronik, Elektrik Tesisat ve Pano Monitörlüğü, Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanlarının birinden mezun olmak” niteliğinin arandığı, sözkonusu Nitelik Kod Kılavuzunun “Ortaöğretim Mezunları İçin Aranan Nitelikler” bölümünde ayrıca, “2219 Ortaöğretim kurumlarının Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi (Elektronik) alanlarının birinden mezun olmak” nitelik kodunun bulunduğu ve bu nitelik kodu içinde “1511 Elektronik” ortaöğretim alanı kodunun yer almakta olduğu ve teknisyen unvanlı kadrolar için aranılan 2215 veya 2219 nitelik kodunu seçme hususunun ise ilgili kurum ve kuruluşunun takdirinde bulunduğundan bahisle, mezkur talebiniz hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

Bakanlığınızca 2012 yılında kura usulü ile engelli alımı yapılacak kadrolar için eğitim durumu olarak “İlköğretim(ortaokul) mezunu olma şartı” talep edilmesine dair ( 06/09//2012-13419)

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” başlıklı bölümünün (A) fıkrasına göre ilkokul mezunları, 15 inci dereceli veya aynı Kanunun 45 inci maddesine göre üç üst dereceli yani 12, 13 veya 14 ncü dereceli memur kadrolarına atanabilmektedir.
Mezkur Kanunun 41 inci maddesinde de “Genel olarak ortaokulu bitirenler memur olabilirler. Ortaokul mezunlarından istekli bulunmadığı takdirde ilkokulu bitirenlerin de alınması caizdir. Bir sınıfta belli görevlere atanabilmek veya bu görevlerde belli derecelere yükselebilmek için, kuruluş kanunları veya bu kanun ve kuruluş kanunlarına dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ile işin gereğine göre daha yüksek öğrenim dereceleri veya muayyen fakülte, okul veya öğrenim dallarını veya meslek içi veya meslekle ilgili eğitim programlarını bitirmiş olmak veya yabancı dil bilmek gibi şartlar konulabilir.” hükmü yer almaktadır.

10/07/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan … Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin 6 ncı maddesinin 15 inci bendinde ise “Hizmetli kadrolarına atanabilmek için en az ilköğretim okulu (ortaokul) mezunu olmak” şartına yer verilmiştir.
Öte yandan, 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 99 uncu maddesiyle değiştirilen 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun değişik 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” ise 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Akabinde, 19/10/2011 tarihi itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarının engelli personel istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeleri amacıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulü ile bunların sonuçlarına göre engelli personel yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yapılmasına ilişkin protokol imzalanmıştır.

“Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik”in 5 inci maddesine göre ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunlarının Engelli Memur Seçme Sınavına, ilköğretim(ortaokul) mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları, ÖMSS’nin, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelliler için yapılacağı, kuranın ise 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 41 inci maddesine göre Devlet memuru olabilmek için aranan asgari eğitim şartını haiz eğitim veren kurumlardan mezun veya mezun olabilecek durumda olan engellilerden kamu kurum ve kuruluşlarına tercihlerine göre yerleştirileceklerin tespiti amacıyla noter huzurunda yapılacağı hususları yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler, yapılan açıklamalar ile Bakanlığınız engelli alımı talebinin tetkiki çerçevesinde, yönetmelik hükümlerinin üst hukuk normlarına aykırı olamayacağı, Bakanlığınıza kura usulü ile engelli alımı yapılacak 11, 12 ve 13 üncü dereceli kadrolardan, 12 ve 13 üncü dereceli kadrolara 657 sayılı Kanunun 36 ncı ve 41 inci maddelerine göre ilkokul mezunlarının tercihte bulunmalarında mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Ancak, sözkonusu 12 ve 13 üncü dereceli kadrolara “2012 ÖMSS/KURA İLE ENGELLİ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU”nda yer verilen kadro koşulları ile belirtilen diğer hususlara uygun olarak tercihte bulunulmuş olması kaydıyla, bahsi geçen kadrolara yerleştirilen ilkokul mezunlarının hizmetli kadrolarına atanmalarının mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

EKPSS yerleştirmelerinde 6345 Nitelik Kodlu Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası istenildiği ancak bu sertifikayı nereden alacağınızı bilemediğinize dair (03/03/2014-897)

  Bilindiği üzere, Milli Eğitim Temel Kanununun 18 inci maddesine göre Türk milli eğitim sistemi örgün eğitim ve yaygın eğitim olmak üzere ikiye ayrılmış bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde bu yönetmeliğin amacının "Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı yaygın eğitim kurumlarının kuruluş, görev, yönetim, eğitim, öğretim ve işleyişi hakkındaki yöntem ve ilkeler.. ."e ilişkin usul ve esasları belirlemek olduğu belirtilmiş ve Yönetmeliğin 7 nci maddesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin görevleri arasında "a) Millî kültür, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum, yurttaşlık eğitimi, aile eğitimi, güzel sanatlar, sportif, sosyal ve kültürel etkinlikler ile benzeri konuları içeren eğitim çalışmaları yapmak c) Meslek öncesi eğitim ve yeni bir meslek edinme, çok yönlü iş eğitimi, endüstri içinde eğitim ve hayat boyu öğrenme konularını kapsayan yaygın eğitim veya kısa süreli ve kademeli mesleki ve teknik eğitim programları uygulamak; yerel düzeyde iş gücü piyasası ile ilgili araştırmalar yaparak istihdama yönelik meslek alanlarında kurslar düzenlemek ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesine katkı sağlamak." sayılmıştır.

Yukarıda yer verilen hükümden anlaşılacağı üzere; yaygın eğitim kapsamında eğitim faaliyetleri yürütülmesi Milli Eğitim Bakanlığı yetkisinde bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde yer alan Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri tarafından yaygın eğitim kapsamında farklı alanlarda ve aynı alanda farklı isimler altında kurslar düzenlenmekte ve bu kurslara katılıp başarılı olan adaylara sertifika verilmektedir. Dolayısı ile bir alanda verilen ancak farklı isimlendirilmiş kurslardan hangilerinin içerik olarak birbirlerine denk oldukları, hangi isimdeki kursun bir diğer kursuda içine alan üst bir kurs olduğu, hangi kursları bitiren adayların aynı veya benzer işleri yapabileceklerine karar verme yetkisi de ilgili Bakanlıkta bulunmaktadır.

Bu itibarla, Çağrı Merkezi Elemanı Sertifikasının M.E.B.'Dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikasına denk olduğuna dair Milli Eğitim Bakanlığı veya yetkili kıldığı makamlarca karar verilmesi halinde, Çağrı Merkezi Elemanı Kursunu başarı ile bitiren ve sertifikasını alan adayların "M.E.B.'dan Onaylı Santral Elemanı Yetiştirme Sertifikası Sahibi Olmak" koşulunun arandığı kadrolara tercih yapabileceği değerlendirilmektedir.

2012 yılında yapılan Engelli Memur Seçme Sınavından(ÖMSS) 76 puan aldığınız, tercihleriniz sonucunda Diyanet İşleri Başkanlığı … İl Müftülüğüne müezzin unvanına dair (06/03/2014-993)

 Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında 'Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, ÖMSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 2.Başvuru Genel ve Özel Şartları başlıklı kısmının 2.1 Adayların Dikkatine başlıklı bölümünde; ""Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi yerleştirme sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar; "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde 2012 yılında yapılan merkezi yerleştirme
sonucunda yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayan, yerleştirildiği kadronun niteliğini taşımadığı tespit edilen veya yerleştirilerek ataması yapılanlar;

  1. 2012 yılı ÖMSS puanı ile tekrar bu yerleştirmelere başvuruda bulunamayacaktır.
  2. Kura ile herhangi bir kadroya yerleştirilenler ise tekrar bu yerleştirmeye başvuramayacaklardır." ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2012 yılında almış olduğunuz ÖMSS puanı ve tercihleriniz doğrultusunda yerleştirilmiş olduğunuzdan aynı sınav puanı ile yapılacak yerleştirmelerde tercihte bulanamayacağınız ancak ileriki tarihte yapılacak olan EKPSS'ye katılmanız halinde bu sınav sonucuna göre yapılacak engelli memur yerleştirmelerinde tercihte bulunabileceğinizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

ÖSYM Başkanlığınca yapılan 2013 ÖMSS/Kura yerleştirme sonuçlarına göre … Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Memurluğuna atanmasına dair…(16/01/2015-322)

  Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kuraya İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkralarında; ''(1) ÖMSS'de yüksek puan almak, kamu kurum ve kuruluşlarında görev almada tek başına bir hak teşkil etmez. (2) Yanlış, yanıltıcı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile Başvuru Belgesinde ve Tercih Formunda kodlanmayan, yanlış kodlanan veya tutarsızlık bulunan bilgiler yüzünden yerleştirmesi yapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilenler ile kura usulüne göre genel yerleştirme talep edenlerden yerleştirilmesi yapılan adaylar, bu durumdan dolayı başka bir hak iddia edemez'' hükümlerine yer verilmiştir.

Öte yandan, 2012 ÖMSS Kılavuzunun 1.9 numaralı kısmında '' Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerin doğruluğundan sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı veya evrak üzerinde sahtecilik yaptığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir. Sınava veya kuraya katılma hakkı olmadığı hâlde sınava girip yüksek puan almak veya kurada kazanmak memur olarak atanma hakkı doğurmaz. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, ÖMSS/kuraya alınmış olsalar bile bu sınav/kura sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.'' ayrıca söz konusu kılavuzun 2.1 numaralı kısmında ''ÖMSS'ye ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya ÖMSS'nin yapıldığı yıl itibariyle mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar mezun oldukları en üst düzeyden ÖMSS'ye başvurmak zorundadır.'' ifadeleri yer almaktadır.

Mezkur Yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirilen ÖMSS; engelli kamu personeli alımlarında kayırmacılığın önüne geçilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla aynı öğrenim düzeyinden adayların birbirleriyle yarışmalarını sağlayacak şekilde, kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları dikkate alınarak farklı öğrenim düzeylerinden yapılan bir yarışma sınavı olduğundan, bu sınava girecek adaylar arasında haksız rekabete sebebiyet verilmemesi için, adayların son öğrenim düzeylerinden sınava girmeleri hususu, tartışılmaz bir zarurettir. Bu sebeple, ÖMSS kılavuzlarında yer verilen usul ve esaslara aykırı olarak, son öğrenim düzeylerini gizleyerek bir alt öğrenim düzeyinden ÖMSS'ye giren ve bu ÖMSS puanı esas alınmak suretiyle memur olan adayların, bu durumların tespit edilmesi halinde atamalarının anılan Yönetmeliğin 18 inci maddesi ile 2012 ÖMSS Kılavuzu uyarınca iptal edilmesi (atama işleminin geri alınması) gerekmektedir. Bu kapsamda, ÖMSS kılavuzlarında yer verilen usul ve esaslara aykırı bir şekilde, son öğrenim düzeyini gizleyerek bir alt öğrenim düzeyinden ÖMSS'ye giren ve bu ÖMSS puanı esas alınmak suretiyle … Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Memurluğuna atanan ilgilinin, Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav ve Kuraya İlişkin Yönetmeliğin 18 inci maddesinin 1 inci ve 2 inci fıkraları uyarınca görevine son verilmesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.
 

İki senelik bilgisayar operatörlüğü bölümünden mezun olduğunuz ve EKPSS' ye katıldığınızdan bahisle EKPSS tercih kılavuzunda yer alan bilgisayar işletmenliği kadrolarını tercihe dair…

  2014/2 EKPSS/Kura ile Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun "2.3.Başvuru Özel Şartları" bölümünün 5 inci maddesinde; "Örgün eğitim yoluyla zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar, büro yönetimi ve sekreterlik dersini alanlar ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar, "M.E.B.'dan Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak", "M.E.B.'dan Onaylı Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı Sertifikasına Sahip Olmak", niteliğine sahip olarak değerlendirilecektir."ifadesine yer verilmiştir.

Bu itibarla, örgün eğitimde zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi almış olduğunuzu gösterir resmi belgenizin bulunması halinde bilgisayar işletmenliği sertifikası istenilen kadrolar için tercihte bulunabileceğiniz değerlendirilmektedir.

2014/2 EKPSS/KURA sonucuna göre Kurumunuz … Bölge Müdürlüğü memur kadrosuna yerleştirilen ve 16/10/2014 tarihinde görevine başlatılan …'ina ‘ dair…(25/12/2014-7357

 Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bafamındanengd oramnâ yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,... ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, engelli sağlık kurulu raporlarının tanzim edilme usul ve esaslarını belirleyen 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinde; "Bu Yönetmelik; engelli sağlık kurulu raporlarının alınışı, geçerliliği, değerlendirilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu verebilecek yetkili sağlık kurumlarının tespiti ile ilgili usul ve esasları belirlemek; engellilerle ilgili derecelendirmelere, sınıflandırmalara ve tanımlamalara gereksinim duyulan alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır." hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, 2014/2 EKPSS/KURA sonucuna göre Kurumunuz … Bölge Müdürlüğü memur kadrosuna yerleştirilen ancak Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğine göre … Devlet Hastanesi Başhekimliğince düzenlen 25/11/2014 tarihli ve 65444/755274 numaralı sağlık kurulu raporunda şizofreni hastası olduğu ve tedavi ile çalışma olanağının bulunmadığına ittifakla karar verilen …'in görevine son verilmesinin gerektiği mütalaa edilmiştir.

Pankreas kanseri teşhisiyle 2013 yılında whipple ameliyatı olduğunuz, %80 oranında engelli olduğunuza dair sağlık kurulu raporu aldığınız ancak raporunuzun istihdam kısmına hayır yazıldığına dair…(03/03/2014-900)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz başlıklı 10 uncu maddesinde; "(1) Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

  1. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
  2. Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli sağlık kurulu raporunuzda "%80 oranında engelli olduğunuz ve raporunuzun istihdam kısmında hayır yazıldığı" göz önüne alındığında mezkur rapor ile Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre atanmanızın mümkün bulunmadığı, bahse konu sağlık kurulu raporunuza itirazın ise Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kızınız Üniversitesi Sağlık Araştırma tarafından engelli sağlık kurulu raporunun dilekçeniz rapor ile 27.04.2014 tarihinde yapılacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına başvurup başvuramayacağı hususuna (21/01/2014-150)

 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; "Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve ilgi dilekçe eki sağlık kurulu raporunun incelenmesi neticesinde, mezkur raporun "V. RAPORUN KULLANIM AMACI" başlıklı kısmında sadece "Eğitim" amacıyla değerlendirmelerin yapıldığı, "İstihdam" başlıklı bölümde ise "DEĞERLENDİRİLMEDİ" ifadesine yer verildiği ayrıca "Çalıştırılamayacağı İş Alanları" başlıklı kısmın boş bırakıldığı görülmekte olup, bahse konu rapor ile engelli memur alımı amacıyla 27 Nisan 2014 tarihinde yapılacak olan merkezi sınava katılabilmeniz için raporun "İstihdam" başlıklı bölümünün ve "Çalıştırılamayacağı İş Alanları" başlıklı bölümünün sağlık kurulunca ayrıca değerlendirilmesinin gerektiği mütalaa edilmektedir.
 

ÖSYM Başkanlığınca 14.03.2013 tarihinde yapılan engelli memur yerleştirmeleri sonucuna göre Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilmesine dair. (19/08/2013-9904)

  Bilindiği üzere, 2013 ÖMSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu’nun  “8. Komisyon Teşkili, İstenilecek Belgeler Ve Atanma” başlıklı bölümünde; ÖMSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik"in 17 nci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın;

1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı,
3) Kadro için özel şart olarak istenilen belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı,
4) “Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı,
5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu şekilde yerleştirilip de atanamayanlardan ÖMSS puanı ile yerleştirilenler ancak bir sonraki ÖMSS puanı ile yerleştirilebilecektir. Kura ile yerleştirilip de atanamayanlar ise bir sonraki yerleştirmeye başvuramayacak başvursa dahi yerleştirme işlemine dahil edilmeyeceklerdir.” denilmektedir.

            Diğer taraftan, 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin “Atıflar” başlıklı 17 nci maddesinde “(1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır.” hükmü bulunmaktadır.

            30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; “Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır.” hükmü,  18 inci maddesinde;  “(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez. hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Başkanlığınızın Düzce İli memur unvanlı kadrosuna yerleştirilen ve atama işlemleri için ibraz etmiş olduğu engelli sağlık kurulu raporunda “%95 oranında engelli, günlük yaşam aktivitelerinde tam bağımlı ve çalışamaz” olduğu sağlık kurulunca tespit edilen …’in engelli statüsünde memuriyet görevini gerçekleştirmesine imkan bulunmadığından göreviyle ilişiğinin kesilmesi hususunun Kurumunuz takdirinde olduğu değerlendirilmektedir. 

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucu Emniyet Genel Müdürlüğüne Teknisyen Yardımcısı kadro unvanı ile yerleştirildiğiniz, sağlık kurulu raporunuzla işe başlamanız için gereğinin yapılmasına dair…(11/02/2015-975)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz başlıklı 10 uncu maddesinde; "(1) Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

                (2) Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
(3)  Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline
verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat
hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır." hükmü, 14 üncü maddesinde; "Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır." hükmü, 18 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir." Hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde; "İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir." ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS/Kura sonucu yerleştirilen adaylardan kamu kurumlarınca gerek görülmesi halinde yeni bir engelli sağlık kurulu raporu istenilmesinin meri mevzuata uygun olduğu, atamaya esas olmak üzere ibraz etmiş olduğunuz sağlık kurulu raporu ile yeniden tanzim edilmesi istenilen sağlık kurulu raporunda farklılıklar olması halinde, bu farklılıkların giderilmesi amacıyla il sağlık müdürü kanalıyla ikamet ettiğiniz yere en yakın bir hakem hastaneye müracaat etmeniz gerektiği mütalaa edilmektedir.

2014/2 EKPSS/Kura Yerleştirme Sonuçlarına göre 657 sayılı DMK’nun 48 . ve 53. maddeleri göz önünde bulundurularak adayın avukat kadrosuna atanıp atanamayacağı hususuna dair…(09/10/2014-5349)

   Bilindiği üzere, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; "Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır." hükmü, 18 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; engelliler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan özür oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, özür oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzu'nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde; "İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir." ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin engel durumu göz önünde bulundurularak avukat kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğinin tespiti ve rapordaki diğer tereddütlerin giderilmesi amacıyla bahse konu raporunun mezkur Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesinin gerektiği mütalaa edilmektedir.

EKPSS sonucuna göre Müdürlüğünüz hizmetli kadrosuna yerleştirilen …. nın atamaya esas olarak ibraz ettiği sağlık kurulu raporunda "Şizofreni ile çalışma olanağı vermeyen" ibaresinin yer aldığına dair (22/12/2014-7288)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; "ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin "Engelli sağlık kurulu raporuna itiraz" başlıklı 10 uncu maddesinde; "(1) Engelli sağlık kurulu raporuna; engelli, velisi veya vasisi veyahut raporu isteyen kurum tarafından itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk engelli sağlık kurulu raporunun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurur. İl sağlık müdürlüğünce, engelli sağlık kurulu raporu alacak kişi en yakın farklı bir engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneye gönderilir. İtiraz edilen engelli sağlık kurulu raporu ile itiraz üzerine verilen engelli sağlık kurulu raporundaki kararlar aynı yönde ise engelli sağlık kurulu raporu kesinleşir.

  1. Engelli sağlık kurulu raporlarının farklı olması durumunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan hakem hastanelerden, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve engelli sağlık kurulu raporu tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin engelli sağlık kurulunca verilen kararı kesindir.
  1. Milli Savunma Bakanlığına bağlı asker hastanelerince; Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına itiraz esas ve usulleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilgili mevzuat hükümlerine tabidir. Türk Silahlı Kuvvetleri personeline verilecek engelli sağlık kurulu raporlarına yapılan itirazlar, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Eğitim Hastanesi ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi Haydarpaşa Eğitim Hastanesi ile yetkilendirilecek hastanelerce kesin olarak karara bağlanır." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS sonucuna göre Müdürlüğünüz hizmetli kadrosuna yerleşen … nın atamaya esas olmak üzere ibraz etmiş olduğu sağlık kurulu raporu ile talebiniz üzerine yeniden almış olduğu sağlık kurulu raporundaki engel oranı, süresi ve ağır engellilik durumundaki farklılıklar değerlendirilmek üzere adı geçenin il sağlık müdürü kanalıyla ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye gönderilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

2014 EKPSS sürenin evrak teslimi için gereken 15 günlük süreyi aşacağından bahisle, mağduriyet yaşamamak amacıyla izlemeniz gereken usul hakkında tarafınıza bilgi verilmesine dair…(10/10/2014-5405)

  2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 8. Komisyon Teşkili, İstenilecek Belgeler Ve Atanma başlıklı bölümünde; "EKPSS/Kura ile engelli alım talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli personel yerleştirilmesi halinde, bu kamu kurum ve kuruluşlarında Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesine göre bir komisyon oluşturulur. Adaylar yerleştirme ilanını takip eden 15 günlük süre içinde yerleştirildikleri kamu kurum ve kuruluşuna, atanmak üzere aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvurur. Sözkonusu komisyon, adaylarca ibraz edilen belgelerin kadro koşullarına uygunluğunu inceleyecektir. Bu çerçevede, yerleştirilen adayın; 1) Kadronun gerektirdiği eğitim düzeyine ilişkin diploma aslının veya noter onaylı bir suretinin veya geçici mezuniyet belgelerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 2) Diploma veya mezuniyet belgesi ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslının veya noter onaylı bir suretinin olup olmadığı, 3) Kadro için genel ve özel şart olarak istenilen hususlara ilişkin belge, sertifika, bonservis ve benzerinden herhangi birisine sahip olup olmadığı, 4) "Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe geçerliliği kabul edilen en az yüzde kırk veya üzerinde çalışabilir engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporuna sahip olup olmadığı, 5) Atama yapacak ilgili kurum veya kuruluşların tabi olduğu personel atama yönetmeliklerindeki diğer şartları taşıyıp taşımadığı hususu incelenecektir. Yapılan inceleme sonucunda; şartları taşıyan adayların yerleştirildikleri kadrolara atanmaları komisyonca teklif edilecektir. Ataması teklif edilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadroya ilgili kurum tarafından doğrudan atanacaklardır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır." ifadeleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde, EKPSS/Kura sonucuna göre kamu kurum veya kuruluşlarına yerleştirilen adayların atama işlemlerine ilişkin olarak Başkanlığımızca herhangi bir işlem gerçekleştirilmemekte olup, sağlık kurulu raporunuzdaki gerekli düzeltmenin yapılabilmesi amacıyla yaşamış olduğunuz gecikmeden dolayı mağdur olmamanız için atama işlemlerini gerçekleştirme yetkisi uhdesinde bulunan … Bakanlığına en kısa sürede başvurmanızın uygun bulunduğu değerlendirilmektedir.

Kızınızın görme engelli olduğu, .. Sağlık Meslek Lisesinde öğrenim gördüğü, adı geçen okuldan kızınızın hemşire olabileceğine ilişkin heyet raporu istenildiğine dair.(15/01/2015-236)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinde; "Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3'ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır...., Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve engel grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir. Mezkur Kanun hükmüne istinaden 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı Ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ''Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.'' hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Temel Esaslar başlıklı kısmının 3 üncü maddesinde; ''            c) Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya sağlık işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit ve ilan edilir...., g) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet önce ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personeline hizmetiçi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak amacıyla üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından da yararlanır. Hizmetiçi eğitim programını ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte tespit edilir. '' hükümlerine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarında hemşire veya diğer unvanlarda engelli memur statüsünde istihdam edilebilmek için öncelikle %40 veya üzerinde çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelemek gerektiğinden, %35 oranında engelli olduğuna dair sağlık kurulu raporu bulunan kızınızın engelli memur statüsünde istihdam edilebilmesinin mümkün bulunmadığı, diğer taraftan kızınızın almış olduğu sağlık raporu ile engelli memur kontenjan kapsamı dışında hemşire unvanında istihdam edilip edilemeyeceği hususunda ise Sağlık Bakanlığına başvurmanız gerektiği mütalaa edilmektedir.

15/04/2013’den 15/05/2015’e kadar geçerli engelli raporuna sahip olduğunuz ancak 10/10/2014 ‘de aldığınız yeni rapor ile engelli vasfını yitirdiğiniz, EKPSS'ye başvurduğunuz hususuna ilişkin…(14/11/2014-6219)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; " ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,..ifade eder." hükmüne, 14 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "EKPSS veya kura sonucuna göre yerleştirildiği halde atama için aranılan koşulları taşımayan veya istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen adayların atamaları yapılamaz." hükmüne, 4 üncü fıkrasında; "EKPSS ve kura sonucuna göre yerleştirilmiş olmak bu maddede sayılanlar için herhangi bir hak teşkil etmez." hükmüne, yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) Kılavuzunun "Tercih Ve Atama İle İlgili Genel Bilgiler" başlıklı kısmında; "EKPSS/kuraya 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinde, 'Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, ifade eder.' hükmü bulunmaktadır. Bu hüküm gereği; çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyemeyen adayların, sınav/kuraya başvurarak bir kadroya yerleştirilseler bile, ilgili kurum tarafından atamaları yapılmaz." ifadeleri bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS ye girmiş veya Kura kayıtlarına başvuru yapmış olmak engelli memur alımı amacıyla ilan edilecek kadrolara yerleştirme ve atama yapılması için doğrudan bir hak teşkil etmemekte olup, adayların bahse konu kadrolara atanabilmesi için tercih kılavuzlarında aranılan şartları yerleştirme işlemi sonrasında ilgili kurumlarca gerçekleştirilecek atama süreci içerisinde taşıyor olmaları gerekmektedir.

Bu itibarla, ileriki tarihlerde yapılacak yerleştirme işlemleri için tercihte bulunma hakkına sahip olmadığınız hususu değerlendirilmektedir.

EKPSS 2014/2 yerleştirmeleri sonucuna göre % 40 oranında "Bipolar duygulanım bozukluğu" teşhisinin yer aldığından bahisle, ilgilinin devlet memuru olarak atamasının yapılmasına dair(04/11/2014-5935)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları HakkındaYönetmeliğin 4 üncü maddesinde; ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,... ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde; "Raporların usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediği, formdaki bilgilerin tam olarak doldurulup doldurulmadığı kontrol edilerek, gerekiyorsa eksik ve yanlışlıklar düzeltildikten sonra raporlar; kurum müracaatı ise üç nüsha, kişisel müracaatlarda ise iki nüsha olarak düzenlenir ve başhekim tarafından onaylanır." hükmü, 18 inci maddesinde; "(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce; engellüler için düzenlenmiş sağlık kurulu raporlarıyla belirlenmiş olan engel oranları, çalışma gücü kayıp oranları, vücut iş görme gücü kaybı oranları, tüm vücut fonksiyon kaybı oranları geçerli olup bu oranlara dayanılarak sağlanmış sosyal destek ve yardım hizmetlerinin sürdürülebilmesi için yeniden engelli sağlık kurulu raporu düzenlenmez. (2) Ancak, süreli verilen raporlar ile ilgili olarak hastaneye yeniden sevk işlemi uyarınca veya herhangi bir sebeple yeni bir rapor istenmesi durumunda, engel oranları, bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 2014/2 EKPSS/Kura İle Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün 9 uncu maddesinde; "İlgili kamu kurum ve kuruluşları gerek görülmesi halinde Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi hükmüne göre yerleştirilen engelli adaylardan, atama işlemleri öncesinde çalıştırılamayacağı işlerin niteliği belirtilmeyenler ile sağlık kurulu raporlarında hasıl olan diğer tereddütleri gidermek amacıyla tekrar sağlık kurulu raporu talep edilebilecektir." ifadesi bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, ilgilinin engel durumu göz önünde bulundurularak memur kadrosunda istihdam edilip edilemeyeceğinin tespiti ve rapordaki diğer tereddütlerin giderilmesi amacıyla bahse konu raporunun mezkur Yönetmelik hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesinin istenilebileceği mütalaa edilmektedir.

Askerlik görevinizi yaparken rahatsızlandığınız ve Genelkurmay Başkanlığı askeri hastanesinde yapılan tetkiklerde askerliğe elverişli olmadığınıza dair…(21/01/2014-154)

Bilindiği üzere, "Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik'in 4 üncü maddesinde; "... d) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,., f) Sağlık Kurulu Raporu: 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,..., ifade eder." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 14/01/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 30/03/2013 tarihli ve 28603 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmeliğin "Yürürlükten kaldırılan yönetmelik" başlıklı 19 uncu maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmış, aynı Yönetmeliğin "Atıflar" başlıklı 17 nci maddesinde "(1) 14/1/2012 tarihli ve 28173 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/12/2010 tarihli ve 27787 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik, 16/7/2006 tarihli ve 26230 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Engellilik Ölçütü, Sınıflandırması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik ile 6/2/1998 tarihli ve 98/10746 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine yapılan atıflar bu Yönetmelik hükümlerine yapılmış sayılır." hükmü bulunmaktadır. Aynı Yönetmeliğin "Yetkili sağlık kurulları" başlıklı 7 nci maddesinde ise; "(1) Bu Yönetmelikte belirtilen engelli sağlık kurulu raporlarını düzenlemeye yetkili sağlık kurumlarını ve hakem hastaneleri Sağlık Bakanlığı belirler ve internet sitesinde yayımlar. (2) Yetkili olmayan sağlık kurumları ile 6 ncı maddede belirtilen şekilde engelli sağlık kurulunu teşkil edemeyen sağlık kurumlarının verdiği sağlık kurulu raporları değerlendirilmeye alınmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, eğitim durumunuz itibarıyla engelli statüsünde Devlet memuru olabilmek için açılan sınavlara girebilmeniz veya kura başvurusu yapabilmeniz ve bu sınav/kura sonuçlarına göre yapılacak yerleştirmelere katılabilmeniz için "Engellilik Ölçütü, Sınıflandırılması ve Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre yüzde kırk ve üzeri oranda engelli sağlık kurulu raporuna sahip olmanızın gerektiği değerlendirilmektedir.

Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

TOM Lisesi mezunu ve %43 engelli olduğunuz, ÖMSS sonucu tercihte bulunmak istediğinizden bahisle, turizm mezunlarına yönelik neden kadro açılmadığı ve engelli yaş sınırı olup olmadığına dair.(24/01/2013-20534)

Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin (d) bendinde kamu kurum ve kuruluşlarının, kanunlarda ya da kanunların bu konuya dair düzenleme yetkisi öngördüğü tüzük ve yönetmeliklerde yer alan özel hükümler haricinde, yerleştirme yapılmasını talep edecekleri kadrolar için üst yaş sınırı tespit edemeyeceği, mezkur Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise kamu kurum ve kuruluşlarının bir sonraki yıl için özürlü memur alımı yapacakları münhal kadrolarını ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar on-line olarak Başkanlığımıza gönderecekleri, bildirimi yapılan kadroların yerleştirme işlemine alınabilmesi için, bu kadrolara ilişkin bilgi ve aranan koşulların, Başkanlığımıza süresi içerisinde doğru ve eksiksiz olarak bildirileceği, hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 2012-ÖMSS KILAVUZU’nun “2.4 İnternet Erişim Şifresi ve Adayların İnternet Ortamında Yapabilecekleri İşlemler..” başlıklı bölümünde, başvuru işlemi sonrası ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine ilk kez dahil olan adaya ücretsiz olarak şifre verileceği, adayın edindiği şifre ile ÖSYM’nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinde bulunan “Aday İşlemleri Sistemi” üzerinden başvurma işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini inceleme, Sınava Giriş Belgesi edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını öğrenme, tercih yapma ve başvurma işlemini tamamladıktan sonra; kimlik bilgilerini güncelleme ve iletişim bilgilerinde değişiklik yapmak amacıyla  kullanacakları belirtilmiştir.

Ayrıca, 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU’nun 4.6 Tercihlerin Yapılması ile İlgili İşlemler başlıklı bölümü (2) ve (3) üncü  bendinde; “Tercihleriniz sınava girdiğiniz öğrenim düzeyine uygun olmalıdır. Mezun olduğunuz program/alan tercih etmiş olduğunuz kadro için aranan öğrenim koşulu ile uyumlu değil ise yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kaydedilmeyeceğinden bir sonraki tercihinizi yazmanız sistem tarafından engellenecektir. Tercihlerinizi yazarken bu durumu gözönünde bulundurunuz.” denilmekte olup, aynı bölümün 4.7 maddesinde; “…Ekranda mezuniyet tarihiniz gün, ay ve yıl olarak görülmektedir. Bu tarihte değişiklik yapmak istiyorsanız bu değişikliği ekranda kendiniz yapabilirsiniz. Bu alan boş ise bu alanı doldurmanız zorunludur. Tercih süresi bittikten sonra bu alanda değişiklik yapmanız mümkün olmayacaktır.” ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşları hizmet ihtiyaçları çerçevesinde, özürlü alımı yapacakları kadroları ve bu kadroların sınıfı, derecesi, unvanı ve eğitim şartları ile söz konusu kadro unvanı ve eğitim durumuna ilişkin alan/program kodu ve özel koşulları kendileri belirlediği, ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının kanun, tüzük ve yönetmeliklerle öngördüğü özel hükümler haricinde alım yapılacak kadrolar için üst yaş sınırının tespit edemeyeceği, ilgili kadro için tercihte bulunamama sebebinin yaş kriterinden kaynaklanmadığı değerlendirilmekte olup,  konunun edinilen şifre aracılığıyla incelenmesi ya da ÖSYM Başkanlığından öğrenilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Oğlunuz …’ in öğrenim çağı dışına çıkması nedeniyle … İlköğretim Okulu 5/D sınıfında okuldan ayrıldığı bahisle, oğlunuzun 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak kura başvurularına katılıp katılamayacağına dair… (08/05/2014-2118)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiştir.

Diğer taraftan, ilgi dilekçeniz ekinde ibraz etmiş olduğunuz Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğünün 03/05/2014 tarihli ve 32501511/410.02/957773 sayılı yazısında; "4 üncü sınıfı bitirenlerin ilkokul düzeyinde eğitim görmüş oldukları, 5 inci sınıftan ayrılmış veya beşinci sınıf için açık ortaokula kayıt yaptırmış olanların ilkokul mezunu sayılacağı değerlendirilmektedir." görüşü tesis edilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli memur alımı amacıyla yapılacak olan kura başvurularına kayıt yaptırabilmek için ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olmak gerektiği, ilkokul 5 inci sınıftan ayrılmış olanların da Milli Eğitim Bakanlığının mezkur görüşü kapsamında ilkokul mezunu sayılacağı göz önünde bulundurulduğunda oğlunuzun engelli memur alımı amacıyla 12-23 Mayıs 2014 tarihleri arasında yapılacak kura başvurularına katılabileceği değerlendirilmektedir.

EKPSS’na doğuştan işitme engelli olan ile sonradan işitme engelli olan üyelerinizin gireceğinden bahisle, ağır işitme engellilerin puanlarının daha yüksek seviyede tutulması hususunda yasal düzenleme (08/05/2014-2105)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin" 5 inci maddesinde; EKPSS nin , ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar gözönünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı, 7 nci maddesinde; EKPSS'nin yapılacağı yer ve zamana, EKPSS'de eğitim durumları ve engel grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine, engel grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri ile dezavantajlı durumların giderilebilmesi için alınacak diğer tedbirlere, adayların; EKPSS ve kuraya başvuru şartlarına, tercih sayılarına, tercihleri doğrultusunda EKPSS'de alınan puan veya kura sonucuna göre yerleştirilmelerine, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar usuller Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlıkça, EKPSS, kura ve yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık ve Merkezce müştereken belirleneceği, 13 üncü maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlarının kullanılacağı, adayların ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceği hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yayımlanan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) Kılavuzunun Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar başlıklı bölümünde, ÖSYM tarafından engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir Bilim Kurulu oluşturulduğu, Bilim Kurulunun bilimsel bulguları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanların görüşlerini alarak ayrıca, engellilerin temsilcileri ile çalışmalar yaparak sınav ile ilgili bir rapor oluşturduğu, Bilim Kurulunca Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarında engellilere yönelik eğitim programlarının ve içeriklerinin, görme, işitme, dil ve konuşma ile genel engelli grupları için aynı olduğuna yönelik görüşü de dikkate alınarak, sınavda sorulacak soruların içerik olarak aynı olmasının sınava girenler arasında bir haksızlık oluşturmayacağı, sınav uygulamasının; Kurulun adayların engel durumlarına uygun görüş ve önerileri göz önünde bulundurularak yapılabileceği görüşüne varıldığı, "İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine; iköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine karar verildiği" ifadesine yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS de adaylara yöneltilen sorularının tüm engelli gruplarının dezavantajlarını gözönünde bulundurularak Bilim Kurulu önerisi kapsamında hazırlandığı, bu itibarla ilköğretime başlama yaşı sonrasında işitme engelli olan adaylara diğer engel grupları ile aynı nitelikte soruların sorulacağı ancak bu adaylara sınav sürenin 1/3 ü oranında ek süre verileceği, ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olan adaylara ise diğer engel gruplarından farklı nitelikte sorular sorulacağı ve ayrıca bu adaylara da sınav süresinin 1/3 ü oranında ek süre verileceği belirtildiğinden, ilköğretime başlama çağı öncesinde işitme engelli olan adaylar ile ilköğretime başlama çağı sonrasında işitme engelli olan adayların EKPSS den aldıkları puanlara göre ilan edilen kadrolara yerleştirilmelerinde mevzuata aykırı bir hususun bulunmadığı değerlendirilmektedir.

2014/2 EKPSS/Kura kadroların belirlenmesinde engel gruplarının ve düzeylerinin farklı olduğu buna EKPSS' nin sorularını incelediğiniz de farklı engel gruplarına aynı sorulması durumunun (01/10/2014-5243)

Bilindiği üzere, 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin" 5 inci maddesinde; EKPSS nin , ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı, 7 nci maddesinde; EKPSS'nin yapılacağı yer ve zamana, EKPSS'de eğitim durumları ve engel grupları itibarıyla yer alacak konular ile testlere ve bunların ağırlıklarına, puan türleri ve hesaplama yöntemine, engel grupları itibarıyla öngörülecek sınav süreleri ile dezavantajlı durumların giderilebilmesi için alınacak diğer tedbirlere, adayların; EKPSS ve kuraya başvuru şartlarına, tercih sayılarına, tercihleri doğrultusunda EKPSS'de alınan puan veya kura sonucuna göre yerleştirilmelerine, yerleştirme sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesine ilişkin esaslar usuller Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlıkça, EKPSS, kura ve yerleştirmenin Başkanlık adına Merkeze yaptırılması halinde ise Bakanlığın görüşü alınarak Başkanlık ve Merkezce müştereken belirleneceği, 10 uncu maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının yurtdışı teşkilatı hariç toplam dolu memur kadro sayısının % 3 ünü engellilerin atanması amacıyla tahsis edecekleri, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamalarının esas olduğu, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadroların temin edileceği, engelli personelin istihdam edileceği birimlerin engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirleneceği, 11 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını, Başkanlığın internet sitesindeki "DPB eUygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda bildireceği, 13 üncü maddesinde de; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS'de alınan puanlarının kullanılacağı, adayların ilan edilen kadrolara EKPSS puanı esas alınarak tercihlerine göre yerleştirileceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer taraftan, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca yayımlanan 2014 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı(EKPSS) Kılavuzunun Genel Bilgiler, Temel İlke ve Kurallar başlıklı bölümünde, ÖSYM tarafından engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, engellilerin algılama ve öğrenme yeteneklerine göre nasıl bir sınav oluşturulacağını belirlemek üzere, üniversitelerde ilgili engel grupları üzerine bilimsel araştırma yapan akademisyenlerin bulunduğu bir Bilim Kurulu oluşturulduğu, Bilim Kurulunun bilimsel bulguları değerlendirerek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarındaki uzmanların görüşlerini alarak ayrıca, engellilerin temsilcileri ile çalışmalar yaparak sınav ile ilgili bir rapor oluşturduğu, Bilim Kurulunca Millî Eğitim Bakanlığının ortaöğretim kurumlarında engellilere yönelik eğitim programlarının ve içeriklerinin, görme, işitme, dil ve konuşma ile genel engelli grupları için aynı olduğuna yönelik görüşü de dikkate alınarak, sınavda sorulacak soruların içerik olarak aynı olmasının sınava girenler arasında bir haksızlık oluşturmayacağı, sınav uygulamasının; Kurulun adayların engel durumlarına uygun görüş ve önerileri göz önünde bulundurularak yapılabileceği görüşüne varıldığı, "İşitme engellilerden ilköğretime başlama yaşı sonrası işitme engelli olanların aynı müfredatı okudukları, karmaşık ve uzun paragraflar içermeyen sorular ile hazırlanmış testlerde diğer engel grupları içinde bulunanlar ile aynı sorulara cevap verebileceklerine ancak, algılamada gecikmeler olacağından sınav süresinin 1/3' ü kadar ek süre verilmesine; ilköğretime başlama yaşı öncesi işitme engelli olanlar için aynı müfredatı okusalar bile ek sürenin yetersiz olacağı ve onlara soruların içeriklerinin de günlük ve yaygın olarak kullanılan kelimelerden oluşan soruların yer aldığı ayrı bir test hazırlanmasına ve sınav süresinin 1/3'ü kadar ek süre verilmesine karar verildiği" ifadesine yer verilmiştir.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, EKPSS'de adaylara yöneltilen sorular tüm engelli    gruplarının dezavantajları göz önünde bulundurularak Bilim Kurulu önerisi kapsamında hazırlanmış olup, adaylar için engel gruplarına, öğrenim düzeylerine, algılama ve öğrenme yeteneklerine göre sınav soruları hazırlanması ve bazı engel gruplarına ilave süre verilmesi, büyük puntolu yazılmış soru kitapçığı verilmesi gibi birtakım sınav uygulamaları ile engel grupları itibariyle dezavantajlı durumların giderilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan yerleştirme yapılacak kadroların sınıfı, derecesi, unvanı, eğitim seviyesi ve diğer niteliklerinin belirlenmesi hususu ise ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesinde bulunmakta olup, engelli adayların EKPSS puanları ve tercihleri doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara memur olarak yerleştirilmelerinde eşitlik ilkesi, başarı seviyesi ve tercihleri esas alınmaktadır.

Jeoloji Mühendisliğinden derece ile mezun, Nisan 2014 tarihinde %40 oranında engelli olduğunuzu gösteren sağlık kurulu raporunuzun bulunduğu bahisle, eğitim durumunuza uygun bir kadroya atanmanıza dair…(02/07/2014-3295)

Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi ve memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.
Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına, 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Diğer taraftan, 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanan Kamu Kurum Ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde; "(1) Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla, aynı eğitim düzeyindeki münhasıran engelli işçi talepleri EKPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, eğitim seviyenize göre engelli memur alımı amacıyla yapılacak olan Engelli Kamu
Personel Seçme Sınavına katılmanız ve ilan edilen kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Engelli Kamu Personel Seçme Sınav puanıyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir

Üniversitesi SHM Yüksek Okulu Engelli Bakımı Rehabilitasyon programı öğrencisi, eğitim ile engelli bireylerin eğitim ve gelişimine katkıda bulunacağınızdan, Başkanlığımız bünyesinde istihdam edilmenize dair…(14/01/2015-185)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50'nci maddesinin birinci fıkrasında, Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu; "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak oturumlara katılmak zorunda oldukları hükme bağlanmıştır.

Mezkur Yönetmelik gereği memur alımlarında kayırmacılığın önüne geçilebilmesi ve objektif bir yerleştirme yapılabilmesi amacıyla uygulanan bu sistemde, Devlet memuru olmak isteyen adayların işe yerleştirilmeleri; adayların Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girmelerini müteakip, ÖSYM Başkanlığınca KPSS Tercih Kılavuzu ile ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadro ve pozisyonlara başvurmaları halinde, KPSS puanları, kurum ve unvan tercihleri ile KPSS Tercih

Kılavuzu'nda belirtilen nitelikler dikkate alınarak bilgisayar ortamında yapılmakta olup, adayların yerleştirilmelerinde başka bir niteliğe göre ayrım yapılması söz konusu değildir.

Bu itibarla, Başkanlığımızca yapılacak memur alımları mezkur Yönetmeliğin ilgili hükmü çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup, memur alımı amacıyla yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmanız ve ilan edilen kadrolar arasında Başkanlığımıza ait kadroların bulunması halinde, bu kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

KBB hastalıkları uzmanı olduğunuz, % 58 engeliniz, evinize yakın ve ulaşımı kolay hastanelerden birinde doktorluk yapmak amacıyla Sağlık Bakanlığına başvurunun reddedildiğinden, konu hakkında yardım talebine dair.(17/06/2013-8354)

Bilindiği üzere, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3 üncü maddesinde; “…c)Bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılması esastır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenlenir. Bu düzenleme ilgili Bakanlığın görüşü alınarak yapılır. Gerek görüldüğünde özel sağlık kuruluşlarının her türlü ücret tarifeleri sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca onaylanır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sağlık kuruluşları veya sağlık işletmelerinde verilen her türlü hizmetin fiyatları Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca tespit ve ilan edilir….g)Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; sağlık ve yardımcı sağlık personelinin yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağlamak üzere istihdam planlaması yapar, ülke ihtiyacına uygun nitelikli sağlık personeli yetiştirilmesi amacıyla hizmet önce ya da kamu kuruluşlarında mesleklerini icra eden sağlık ve yardımcı sağlık personeline hizmetiçi eğitim yaptırır. Bunu sağlamak amacıyla üniversitelerin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından da yararlanır. Hizmetiçi eğitim programını ne şekilde ve hangi sürelerle yapılacağı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkartılacak yönetmelikte tespit edilir…i) Sağlık hizmetlerinin yurt çapında istenilen seviyeye ulaştırılması amacıyla; bakanlıklar seviyesinden en uçtaki hizmet birimine kadar kamu ve özel sağlık kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları arasında koordinasyon ve işbirliği yapılır. Sağlık kurum ve kuruluşları coğrafik ve fonksiyonel hizmet alanları, verecekleri hizmetler, yönetim, hizmet ilişki ve bağlantıları gibi konularda tespit edilen esaslara uymak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdürler. Çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin ülkeye getirilmesi ve teşviki sağlanır.” hükmüne, 9 uncu maddesinde; “…c) Bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel, kıstaslarını belirlemeye, sağlık kurum ve kuruluşlarını sınıflandırmaya ve sınıflarının değiştirilmesine, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarına, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasına, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususlar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir.” hükmüne, ek 1 inci maddesinde; “Kamu kurum ve kuruluşlarının uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman, tabip, diş tabibi ve eczacı kadro ve pozisyonlarına yapılacak açıktan atamalar, açıktan atama izni alınmaksızın mevzuatta öngörülen işlemlerin tamamlanmasından sonra gerçekleştirilir ve bunların yerleştirilmeleri Sağlık Bakanlığınca sınavsız ve kura ile yapılır. Kura ile yapılacak atamalara ilişkin usûl ve esaslar Sağlık Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde, tabip ve uzman tabiplerin gerek özel sektörde gerekse kamu sektöründe istihdam edilmelerine ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Sağlık Bakanlığında bulunduğundan mezkur talebiniz hakkında Başkanlığımızca yapılabilecek bir işlem bulunmamaktadır. 

KDÜ’de görev yaptığınız, 2008 4/B sözleşmeli personel memuriyet kadrosuna geçtiğiniz, 2001’de sağlık kurulu raporunda % 40 çalışma gücü kaybınızın olduğu,engelli statüsünde görevlendirilmenize (28/12/2012-19462)

Bilindiği üzere, Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in 3 üncü maddesinde “d) Özürlü: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından özür oranının yüzde kırk veya üzerinde olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, f) Sağlık Kurulu Raporu: 16/12/2010 tarihli ve 27787 sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre alınmış sağlık kurulu raporunu,… ifade eder.” hükmü bulunmaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,  en az % 40 ve üzeri oranda özürlü olduğunuza ilişkin sağlık kurulu raporunuzu halen çalışmakta olduğunuz Rektörlüğe ibraz etmeniz halinde özürlü kontenjanına dahil edilebilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

2012 ÖMSS/ yerleştirme klavuzunda (80) adet teknisyen unvanlı kadrodan herhangi birisine yerleştirmenizin yapılması, yerleştirilmediğiniz takdirde idari yargıda dava açmak üzere tarafınıza cevap verilmesine dair. (04/10/2012-15631)

 Bilindiği üzere,  Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunları Özürlü Memur Seçme Sınavına, ilköğretim(ortaokul) mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiştir.
Kamu kurum ve kuruluşlarının özürlü personel istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeleri amacıyla yapılacak merkezi sınav ve kura usulü ile bunların sonuçlarına göre özürlü personel yerleştirme işlemlerinin Devlet Personel Başkanlığı adına Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM) Başkanlığınca yapılmasına ilişkin protokol 19/10/2011 tarihinde imzalanmıştır.

           Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ÖSYM Başkanlığınca Özürlü Memur Seçme Sınavı(ÖMSS) 29/04/2012 tarihinde yapılmış ve ÖMSS ve kura sonuçlarına göre yerleştirmeler ise 09/08/2012 tarihinde tamamlanmış olup, bir sonraki yerleştirmeler ise 2013 yılında yapılacaktır.

            Bu itibarla, ÖSYM Başkanlığınca 2012 yılı ÖMSS sonucuna göre 2013 yılında yapılacak yerleştirmelerde, kamu kurum ve kuruluşlarına ait teknisyen unvanlı kadrolar için ortaöğretim kurumlarının ziraat teknisyenliği alanından mezun olanların talep edilmesi kaydıyla, bu kadrolara başvuruda bulunmanız ve yerleştirilmeniz halinde memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir. 

Meslek Lisesi Makine Ressamlığı’dan mezun olduğunuz, 2012 ÖMSS yerleştirme işlemlerinde istenilen sertifikanız olmadığı halde yerleştirildiğiniz,atamanızın yapılmadığından, atamanızın yapılmasına dair. (26/09/2012-15655)

Bilindiği üzere, 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” in hak iddia edilemeyecek durumlar başlıklı 18 inci maddesinin 3 üncü fıkrasında “Kamu kurum ve kuruluşlarının atama için öngördükleri koşulları taşımayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybeder.” hükmüne yer verilmiştir.
 Diğer taraftan, 2012 ÖMSS/KURA İLE ÖZÜRLÜ MEMUR YERLEŞTİRME KILAVUZU’ nun 2.3 Başvuru Özel Şartları başlıklı bölümünün (1) ve (2) no’lu bendinde ise “Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadroların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; sertifika vb. diğer belgelere, yerleştirme işlemine son başvuru tarihi itibariyle sahip olmaları gerekmektedir.

2) Adayların öncelikle tercih edecekleri kadronun karşısında yer alan öğrenim koşuluna sahip olmaları, ilaveten bu kadro için aranılan diğer özel niteliklerin tümüne sahip olmaları gerekmektedir.” denilmektedir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, teknisyen unvanlı kadroya ilgili kurumca atamanızın yapılamamasının sehven yaptığınız tercih işleminden kaynaklanması nedeniyle, mezkur talebiniz hakkında yapılabilecek herhangi bir işlem bulunmamaktadır.

% 43 özürlü olduğunuz, 1995-99 yıllarında uzman erbaş olarak görev yaptığınız, sonrasında kendi isteğinizle bu görevden ayrıldığınızdan bahisle ÖMSS sınavında bu hakkın yeniden tarafınıza öncelikle uygulanmasına dair. (05/04/2012-6096)

  Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

            Bu itibarla, mezkur Yönetmelikte uzman erbaşlara ÖMSS sınavında herhangi bir hak sağlayan düzenlemeye yer verilmemiş olup, kamu kurum veya kuruluşlarınca özürlülere tahsis edilen memur kadrolarına atanabilmeniz için öncelikle ÖMSS’ye katılmanız ve bu sınavda alacağınız puan ile özürlü alım talebi bulunan kurum ve bu kurumlara ait kadrolar için yapacağınız tercihlerden herhangi birisine yerleştirilmeniz halinde memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu değerlendirilmektedir.

İlkokul mezunu 1990 da geçici köy koruyucusunun silahından yaralandığınız ve dizinizden sakat kaldığınız, artık çalışmakta zorlandığınızdan bahisle, tarafınıza iş verilmesini ya da sakatlık maaşı bağlanmasına dair…(21/05/2014-2468)

 Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi ve memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.
Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına, 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla ilkokul mezunu olduğunuzdan bahisle, aranılan şartları haiz olmanız kaydıyla, kura kayıtlarına başvuruda bulunmanız ve daha sonra ilan edilen kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.
Öte yandan, tarafınıza sakatlık maaşı bağlanması hususunda Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına başvurmanız gerektiği değerlendirilmektedir.

1983 yılında doğduğunuz, % 44 oranında işitme engelli olduğunuz, iki çocuğunuzun bulunduğu, işinizin olmaması, tarafınıza yaşadığınız bölge içerisinde iş verilmesine dair…(18/07/2014-3733)

 Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi ve memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.
Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına, 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla eğitim seviyenize göre, engelli memur alımı amacıyla yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmanız veya kura başvurusunda bulunmanız ve ilan edilen kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

askerlik süresi uzatılan vatandaşlara öncelikli olarak işe yerleştirilme hakkı tanındığı, İşkur’a kayıt yaptırdığınız ancak herhangi bir işe yerleştirilemediğinize dair…(17/11/2014-6277)

Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi, sözleşmeli veya memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.

Bilindiği üzere, 10/02/1999 tarihli ve 23607 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 29/01/1999 tarihli ve 99/12354 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar ile Üstün Başarılı Olanların ve Bakanlar Kurulu Kararı ile Yükümlülük Süresi Uzatılan Yedek Subay, Erbaş ve Erlerin İşe Alınmalarında Öncelik Tanınması Hakkında Karar"da kamu kurum ve kuruluşlarına işçi statüsünde alım yapılırken askerde yükümlülük süresi uzatılanlara öncelik hakkı verilmesi hususuna yer verilmiş olup, ancak bu uygulama 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in 24 üncü maddesinin (ç) fıkrası ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 50 nci maddesinin birinci fıkrasında Devlet kamu hizmeti ve görevlerine Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmalarının şart olduğu hükmüne yer verilmiş ve sözkonusu 50 nci maddeye istinaden yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te ise kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru veya sözleşmeli statüde çalışmak isteyenlerin Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (KPSS) (B) grubu kadrolar için yapılacak sınava katılmaları ve ÖSYM Başkanlığınca yayımlanacak KPSS Tercih Kılavuzunda ilan edilecek kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara veya pozisyonlara KPSS puanları, kurum ve unvan tercihlerine göre yerleştirilmeleri halinde istihdamları mümkün olabilmektedir.

4857 Sayılı İş Kanununa istinaden 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 10 uncu maddesinin 1 inci fıkrasında ise; "Kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim ve daha yüksek eğitim düzeyindeki işçi talepleri KPSS puanıyla; ilköğretim ve daha alt eğitim düzeyindeki işçi talepleri ile eğitim şartı aranmaksızın kömür ve maden işletmelerinin yeraltı işlerinde çalıştırılacaklara ilişkin taleplere gönderilecek adaylar ise noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, askerlik süresi uzatılanlara istihdamda öncelik hakkı uygulamasına 09/08/2009 tarihinde son verilmiş olup, mezkur talebinize ilişkin olarak Başkanlığımızca tesis edilebilecek herhangi bir işlem bulunmadığı mütalaa edilmektedir.
 

2014 yılında yapılan EKPSS'de de yerleştirilemediğinizden bahisle 2014 yılı içerisinde daha çok ortaöğretim mezununun yerleştirilebileceği yeni bir engelli memur alımının yapılmasına dair…(29/09/2014-5193)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin yürürlüğünü sağlayabilmek amacıyla hazırlanan "Engelli KamuPersonel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmelik' in , 10 uncu maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamalarının esas olduğu, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadroların temin edileceği, engelli personelin istihdam edileceği birimlerin engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirleneceği, 11 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını, Başkanlığın internet sitesindeki "DPB eUygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda bildireceği hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, 2015 yılı içerisinde yapılması planlanan engelli memur yerleştirmelerinde ilan edilecek kadroların eğitim seviyesinin belirlenmesinde Başkanlığımızın
herhangi bir yetkisinin bulunmadığı, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli alımı amacıyla Ekim ayı içerisinde bildirilecek olan kadroların incelenmesine müteakip, 2015 Yılı Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda ilan edilmek üzere ÖSYM Başkanlığına gönderileceği değerlendirilmektedir.

% 82 oranında engelli olduğunuz, 3 kez atanamadığınızdan bahisle, engelli memur kontenjan açıklarının doldurulması ve kamu kurumlarında niteliğinize uygun işe yerleştirilmenize dair…(15/01/2015-232)

Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; EKPSS'nin, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı, 10 uncu maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamalarının esas olduğu, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadroların temin edileceği, engelli personelin istihdam edileceği birimlerin engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirleneceği, 11 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını, Başkanlığın internet sitesindeki "DPB e Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda bildireceği, 13 üncü maddesine ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilebileceği hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek olan Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarına haiz olduğunuz kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda ancak engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu, diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli memur alımı amacıyla Başkanlığımıza bildirilen kadroların sınıfı, derecesi, unvanı, eğitim seviyesi ve diğer nitelikleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlendiğinden bahse konu talebiniz hakkında Başkanlığımızca tesis edilebilecek herhangi bir işlem bulunmadığı değerlendirilmektedir.

27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Genelgesinin (3)nolu fıkrasına göre engeli aile ferdinin günlük bakımı için kullanılacak izin hk. (25/11/2010-21363

 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında ise kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifadesinin yer aldığını belirterek, “kolaylık” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 29/08/2009 tarihli ve 2009 yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Metninin “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hususlar” başlıklı Ek 1 sayılı Listenin 1 inci maddesinde, “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.” ifadesi yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 34 üncü maddesinde 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilmeden önce “Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni”ne ilişkin hüküm yer almakta olup, söz konusu maddede “Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır.
Mutabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.” hükmü yer almakta idi. Görüldüğü üzere, mezkur hükümde toplu görüşme sonucunda imzalanan mutabakat metninin, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulacağı, Bakanlar Kurulunun ise  üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştireceği ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplu görüşme sonucunda imzalanan mutabakat metninde yer alan hususlara ilişkin gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmadan bahsi geçen düzenlemelerin kamu çalışanlarına uygulanacağına dair herhangi bir hüküm mezkur Kanunda yer almamaktadır.

Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümde kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edilmekle birlikte ilgililere günde ne kadar süre ile ya da ne şekilde izin verileceğine dair bir düzenleme yer almamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesi, memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını; değişik 104 üncü maddesi, doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını; 105 inci maddesi, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile  memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren  bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek refakat izinlerini; değişik 108 inci maddesi ise, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
-gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması  için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup; 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mezkur hükmünde kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumunuzca sağlanması gerektiği,

- Söz konusu iznin günde kaç saat verileceği hususunun ise Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin özür durumu,   özürlü aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca belirlenmesinin uygun olacağı,
 mütalaa edilmektedir.

Belediye Başkanlığınızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi 55 personel bulunduğundan bahisle, Kurumunuz bünyesinde kaç adet engelli personel çalıştırabileceğinize dair. (18/11/2013-22122)

 Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi birinci fıkrasında; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmeliğin” Kapsam başlıklı  2 nci maddesinde; “(1) Bu Yönetmelik;
a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına,

b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara,
c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına,

Devlet memuru olarak atanacak özürlüler hakkında uygulanır.”  hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, adı geçen Yönetmeliğin “Kadroların Tahsisi” başlıklı 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında; “(1) Özürlülere tahsis edilecek kadroların tespitinde, ilgili kurum veya kuruluşun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının % 3’ü dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.
Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, Başkanlığınız yurt dışı teşkilatı hariç toplam dolu memur kadrosunun 55 âdet olduğundan bahisle, dolu memur kadrolarınızın % 3’ü oranında istihdam edilmesi gereken engelli memur sayısı (2)’ ye tekabül etmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmü gereği Belediyenizde mali hizmetler uzman yardımcısı olarak istihdam edilmesi planlanan (1) adet engelli memur kadrosuna ilişkin bilgilere dair..(19/11/2014-6322)

 Bilindiği üzere, 24/12/2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesinde; "...n)....İdarelerin malî hizmetler birimlerinde malî hizmetler uzman yardımcısı ve malî hizmetler uzmanı çalıştırılabilir. Malî hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına veya pozisyonlarına atanabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ilave olarak; a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak, b) Yapılacak özel yarışma sınavında başarılı olmak, c)Sınavın yapıldığı yılın başı itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak, şartları aranır. Özel yarışma sınavı, Maliye Bakanlığı tarafından Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine yaptırılacak yazılı sınav ve Maliye Bakanlığınca yapılacak sözlü sınavdan oluşur. Özel yarışma sınavında başarılı olanlar, ÖSYM tarafından başarı sırası ve yaptıkları tercihler dikkate alınarak belirlenir ve bunlar idarelerde malî hizmetler uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Bu kadro veya pozisyonlara atananlar en az üç yıl çalışmak ve başarılı olmak şartıyla, açılacak yeterlik sınavına girme hakkını kazanırlar. Maliye Bakanlığınca yapılacak yeterlik sınavında başarılı olanlar malî hizmetler uzmanı kadro veya pozisyonlarına atanırlar. Malî hizmetler uzman yardımcılığı döneminde veya yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, istihdam şekline göre bulundukları kamu idarelerinde durumlarına uygun kadro veya pozisyonlara atanırlar. Özel yarışma sınavına katılacak adayların belirlenmesi, sınavların yapılması, atama ve yerleştirilmeleri, yetiştirilmeleri, yeterlik sınavları ile çalışma usûl ve esasları Maliye Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.' Malî hizmetler uzmanı kadrolarına atandıktan sonra en az üç yıl süreyle atandıkları idarelerde söz konusu kadrolarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapanlar, kendilerinin isteği ve idarelerinin muvafakati ile başka bir kamu idaresinin aynı unvanlı kadrolarına atanabilirler." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 07/02/2014 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinde; "Kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını; Başkanlığın internet sitesindeki "DPB E Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda Başkanlığa bildirir. Bildirimi yapılan ve Başkanlıkça da uygun görülen kadrolara ilişkin cetveller ayrıca yazılı olarak Başkanlığa gönderilir. " hükmüne yer verilmiştir.

Bu itibarla, "mali hizmetler uzman yardımcısı" unvanlı kadrodan başka açıktan engelli statüsünde atama yapılabilecek bir kadronuzun Devlet Personel Başkanlığının www.dpb.gov.tr internet adresi üzerinden "DPB E Uygulama" linki içerisinde yer alan "Talep Giriş" kısmına girişinin yapılması, bildirimi yapılan ve Devlet Personel Başkanlığınca da elektronik ortamda uygun görülen kadroya ilişkin formun ayrıca yazılı olarak Başkanlığımıza gönderilmesi halinde mezkur talebiniz işleme alınabilecektir.

Memuriyete girdiği özürlü sınavı iptal edilen başka kuruma naklen geçmiş personele iptalin uygulanmasına ilişkin 06/06/2008-11048

 Yüzüncü Yıl Üniversitesince açılan özürlü personel alımı sınavını kazanarak aynı Üniversitede memuriyete başlayan, müteakiben Genel Komutanlığınıza naklen ataması yapılan ….’ın memuriyete başlamasına esas teşkil eden sınavın Van İdare Mahkemesince iptal edildiği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesince, Mahkemenin söz konusu Kararı gerekçe gösterilerek adı geçenin memuriyetle ilişiğinin kesilmesi yönünde Komutanlığınıza bildirimde bulunulduğundan bahisle, ilgili hakkında tesis edilecek işleme dair ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

            Bilindiği üzere, 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 2’nci maddesinde, Türkiye Cumhuriyetinin hukuk devleti olduğu vurgulanmış, 138’inci maddesinin son fıkrasında, yasama ve yürütme organları ile idarenin, mahkeme kararlarına uymak zorunda oldukları, bu organların ve idarenin mahkeme kararlarını hiçbir şekilde değiştiremeyeceği ve bunların yerine getirilmesini geciktiremeyeceği öngörülmüştür.

            Diğer taraftan, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 28’inci maddesinde, “Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerinin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya eylemde bulunmaya mecburdur.”  hükmüne; 46’ncı maddesinde de, “Danıştay dava daireleri ile idare ve vergi mahkemelerinin nihai kararları, başka kanunlarda aksine hüküm bulunsa dahi Danıştay’da temyiz edilebilir.” hükmüne yer verilmiştir.

            Öte yandan, ilgi yazıda bahsedilen Ankara 2’nci İdare Mahkemesinin 03/11/1994 tarihli ve 1994/1841 sayılı Kararına konu olan davada, idarece yapılan hata ve usulsüzlükler neticesinde sınavın yine idarenin kendisi tarafından iptal edilmesi/geri alınması dava konusu edilmiş ve Mahkeme, “Devlet memurluğuna giriş sınavının düzenlenmesinde idarece yapılan hata ve usulsüzlüklerin düzeltilmesinin, işlemin tesis edildiği tarihten itibaren dava açma süresi, içinde geri alınması suretiyle mümkün olduğu, bu süre geçirilip özellikle kişiler yönünden bazı sonuçların doğmasından sonra geri alınmasının idari istikrar ve güven ilkeleri ile idare hukuku içtihatlarına aykırılık teşkil edeceği, ancak ilgilinin hilesi, hatası ve yalan beyanı söz konusu olduğunda bu tür işlemlerin süreye bağlı olmaksızın her zaman geri alınabileceği,…”  kararına varmıştır.

            Ancak, ilgi yazıya konu olan olayda Yüzüncü Yıl Üniversitesince yapılan özürlü personel alımı sınavına dair işlemlerin idarece geri alması söz konusu olmayıp, sınav  bizzat Van İdare Mahkemesince iptal edilmiştir. Bu itibarla da Ankara 2’nci İdare Mahkemesinin mezkur Kararının ilgi yazıda anlatılan olay için emsal teşkil etmeyeceği düşünülmektedir. Kaldı ki bir Mahkeme Kararı gerekçe gösterilerek, bir başka Mahkeme Kararını uygulamama yönünde idarelerce tesis edilecek işlemin yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkesine aykırı olacağı açıktır. İdareler Mahkeme Kararlarının yanlış olarak verildiğini düşünüyorlarsa, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 46’ncı maddesi gereğince temyiz yoluna başvurabilir. Temyiz yoluna gitmekten öte idarelerin yargı kararlarını yerine getirmeme gibi bir uygulama içine girmeleri Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında ifadesini bulan yargı kararlarına uyma zorunluluğu prensibine aykırılık teşkil edecektir. 

            Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde;
            1-Mahkemelerce verilen iptal kararlarına konu olan idari işlemlerin hiç yapılmamış gibi hüküm doğuracağı,
            2-Yüzüncü Yıl Üniversitesince yapılan sınavın Van İdare Mahkemesince iptal edilmesiyle, bu sınavda başarılı olarak memur kadrolarına atanmış olanların memuriyet statülerinin hukuki dayanaktan yoksun kalacağı,

            3- Halen Genel Komutanlığınızda çalışan … hakkında, mezkur Mahkeme Kararını uygulamakla sorumlu idare olan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünün talebi doğrultusunda işlem tesis edilmesinin uygun olacağı, değerlendirilmektedir.

Belediye başkanlıklarında uygulanan norm kadro ile özürlü memur ve korunmaya muhtaç çocukların istihdamına ilişkin 18/08/2006-13601

İzmir Aliağa Belediye Başkanlığının özürlü ve eski hükümlü işçi istihdamı hususundaki tereddütlerine ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında özürlü çalıştırmak zorundadır. %3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (taşra teşkilatı dahil) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununun 30 uncu maddesinde ise; işverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde her yılın Ocak ayı başından itibaren yürürlüğe girecek şekilde Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranlarda özürlü ve eski hükümlü ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdamı zorunlu olan terör mağduru işçiyi meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlerde çalıştırmakla yükümlü bulunduklarını, bu kapsamda çalıştırılacak işçilerin toplam oranının yüzde altı olduğunu, ancak, özürlüler için belirlenecek oranın toplam oranın yarısından az olamayacağını, geçici 5 inci maddesi de; 1475 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 3713 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrasında yer alan oranların, bu Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından yeniden belirleninceye kadar geçerli olduğunu hükme bağlamış olup, 27/06/2005 tarihli ve 2005/9077 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla söz konusu oranlar kamu iş yerlerinde özürlüler için %4, eski hükümlüler için %2 olarak belirlenmiştir.

Diğer yandan; “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar” 22/04/2006 tarihli ve 26147 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarında özürlü ve eski hükümlü personel çalıştırma yükümlülüğünün mezkur Esasların yürürlüğe  girdiği tarihten önce de mevzuatımızda yer aldığı malum olmakla birlikte diğer mahalli idarelerde de benzer sorunların yaşanabileceğinden hareketle; T.C. Anayasası’nda anlamını bulan sosyal güvenlik bakımından özel olarak korunması gerekenler ile istihdamları özel olarak kanun veya diğer mevzuatla düzenlenerek kamu kurumlarına yükümlülük tevdi edilen; özürlü, eski hükümlü, terör mağduru, sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından bakılan ve yetiştirilen çocuklar için kontenjan ayrılması kanuni bir mecburiyet olup kanun hükmü dışındaki diğer mevzuat düzenlemeleri ile bu hususlara sınırlama getirilmesine imkan bulunmadığı düşünülmektedir. Bu sebeple konunun yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Sağlık kurulu raporuyla özürlü olduğu tespit edilen bir çocuğu olan personele 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile tanınan haklar hususunda.28.04.2010/8101

Bilindiği üzere, 29/08/2009 tarihli 2009 Yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Metninin “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hususlar (Ek-1)” başlıklı listesinin 1 inci maddesinde “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması,”  ifadesine yer verilmiş ve bu konuda düzenleme yapılması hususunda anlaşmaya varılmıştır.
Bu çerçevede toplu görüşmelerde üzerinde anlaşmaya varılan diğer konuları da içeren 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazetede “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” başlıklı ve (2010/2) sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Mezkur Genelgenin 3 üncü maddesinde “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmüne yer verilmiştir.
Diğer taraftan, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin “Çalışma Saatleri” başlıklı 20 nci maddesinde “Sözleşmeli personelin, haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş ve işyerinin çalışma şartları dikkate alınarak tatil ve çalışma günleri, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile günün 24 saatinde devamlılık gösteren hizmetlerdeki çalışma şekillerinin tespitine teşebbüs veya bağlı ortaklıkların yönetim kurulları yetkilidir.” hükmü bulunmaktadır.
Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, gerek 2009 Yılı Toplu Görüşme Tutanağının Ekli (1) sayılı listesinde, gerekse bu tutanak esas alınarak yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde bakmakla yükümlü özürlü aile fertleri bulunduğunu ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli sağlık kurulu raporu ile belgelendiren kamu personeline bir takım idari kolaylıklar sağlanması öngörülmüştür. PTT Genel Müdürlüğünde istihdam edilen personelin;
1-) Özürlü çocuğunun temel ihtiyaçlarının karşılanması ve saat:14:00-14:30 arasında rehabilitasyon merkezine gönderilmesi amacıyla günde 1 saat süreyle idari izinli sayılması gerektiği,
2-) İlgiliye cumartesi veya pazar günü yaptırılacak çalışmanın, mesai saatleri dışındaki nöbet ve gece vardiyası görevi olması halinde bu çalışmadan muaf tutulması, fazla mesai sayılacak bir çalışma kapsamında bulunması durumunda ise  mesai ücreti verilmeksizin çalışmadan muaf tutulması gerektiği,
3-) Eşi şeker hastası olan ve temel ihtiyaçlarını gideremeyecek derecede bakıma muhtaç bulunan personelin, evine daha yakın fakat norm kadrosu dolu olan bir işyerine atanmasının mümkün olmadığı, atanılacak kadro/pozisyon bulunması halinde ise ilgilinin atamasında öncelik sağlanmasının idarenin takdirinde bulunduğu,
değerlendirilmektedir.

Engellilerin mevzuata uygun olarak istihdam edilip edilmediği hususunda gerekli değerlendirmeleri yapabilmek amacıyla, kamuda görev yapan engellilere ilişkin olarak gerekli istatistik bilgilerin gönderilmesine dair…(25/12/2014-7369)

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunun 7 inci maddesinde kurum ve kuruluşların, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebileceği, 8 inci maddesinde de kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan veya kamuya açıklanan bilgi veya belgelerin, bilgi edinme başvurularına konu olamayacağı belirtilmiştir.
Bahsi geçen hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımıza gönderilen bilgiler kapsamında hazırlanan engelli memur istihdamına yönelik tablolar, Başkanlığımız internet sitesi (www.dpb.gov.tr) üzerinde bulunan "İstatistikler" bölümünün "Engelli Personel ve ÖMSS İstatistikleri" ksmında yayınlanmaktadır.
Diğer taraftan, kamu veya özel sektörde 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında istihdam edilen engelli işçilere ilişkin veriler hususunda Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünden talepte bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde engelli memur istihdamına ilişkin olarak Derneğinizin çalışmaları için gerekli sayısal bilgilerin gönderilmesine dair…(15/01/2015-244)

 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkında Kanunun 7 inci maddesinde kurum ve kuruluşların, ayrı veya özel bir çalışma, araştırma, inceleme ya da analiz neticesinde oluşturulabilecek türden bir bilgi veya belge için yapılacak başvurulara olumsuz cevap verebileceği, 8 inci maddesinde de kurum ve kuruluşlar tarafından yayımlanan veya kamuya açıklanan bilgi veya belgelerin, bilgi edinme başvurularına konu olamayacağı belirtilmiştir.
Bahsi geçen hükümler çerçevesinde, kamu kurum ve kuruluşlarınca Başkanlığımıza gönderilen bilgiler kapsamında hazırlanan engelli memur istihdamına yönelik tablolar, Başkanlığımız internet sitesi (www.dpb.gov.tr) üzerinde bulunan "İstatistikler" bölümünün "Engelli Personel ve ÖMSS İstatistikleri" kısmından yayınlanmaktadır.

Diğer taraftan, 27/04/2014 tarihinde yapılan EKPSS' ye ilişkin veriler hususunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) talepte bulunulmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

1999 yılından beri kamuda kadrolu özürlü işçi olarak çalıştığınız ve memur kadrosuna geçmek istediğinizden bahisle, bunun mümkün olup olmadığı ve prosedürlerin neler olduğuna dair. (16/11/2011-21606)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğini sağlamak amacıyla hazırlanan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları İle Yapılacak Merkezi Sınav Ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, adı geçen Yönetmeliğin 6 ve 7 nci maddelerine göre kamu kurum ve kuruluşlarına özürlü memur alımı amacıyla yapılacak merkezi sınav ve kuranın yapılacağı tarih Başkanlığımıza ait www.dpb.gov.trinternet adresinde duyurulacaktır.

Bu çerçevede, mezkur Yönetmeliğin 9 ve 15 inci maddelerine göre eğitim durumları itibariyle yapılacak Özürlü Memur Seçme Sınavı veya kuraya katılmanız gerekmekte olup, bunların sonuçlarına ve yapacağınız tercihlere göre herhangi bir kamu kurum veya kuruluşuna yerleştirilmeniz halinde ise memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir. 

% 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)

… Bakanlığı … Dairesi Müdürlüğü’nde görev yapan Devlet memurunun, şeker, tansiyon hastalığı ve psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle % 71 engel oranına sahip olduğunu ve ilgilinin çocuğunun  % 50 engel oranına sahip olduğunu belirten ve ilgilinin nöbet görevinden muaf tutulup tutulmayacağı hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında “ Kurum ve kuruluşlar bu kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda %3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. %3’ ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.” hükmü ve mezkur Kanunun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise “… Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmü yer almaktadır.

            Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

            Bu itibarla,
            -657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “… Engelli memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.” hükmündeki “Engelli memurlar” ifadesinden mezkur Kanunun 53 üncü maddesi kapsamında bulunan engelli personelin anlaşılması gerektiği,

           -Gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına engelli aile ferdinin günlük bakımı için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup; söz konusu Genelge hükmünde kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli engelli sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; engelli aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, ilgilinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu engelli aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumlarca sağlanması  ve mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden muaf tutulması gerektiği,
            mütalaa edilmektedir. 

% 82 engelli olduğunuz, engelli memur yerleştirilmelerine 3 kez katılmanıza rağmen atanamadığınızdan , engelli memur kontenjan doldurulması ve kamu kurumlarında uygun bir işe yerleştirilmenize (15/01/2015-232)

Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; EKPSS'nin, ortaöğretim, ön lisans veya lisans düzeyinde eğitim veren kurumlardan mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olan engelli adayların eğitim durumları ve engel gruplarının yarattığı dezavantajlar göz önünde bulundurularak Başkanlık tarafından yapılacağı veya yaptırılacağı, 10 uncu maddesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet gereklerine göre engellilerin atanmasına tahsis edecekleri münhal kadrolarını, EKPSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim düzeyi, hizmet sınıfları ve unvanlar itibarıyla hazırlamalarının esas olduğu, engellilerin istihdam edileceği uygun münhal kadro bulunmadığı takdirde hizmet gereklerine ve genel hükümlere göre diğer münhal kadrolarda değişiklik yapılarak gerekli kadroların temin edileceği, engelli personelin istihdam edileceği birimlerin engellilerin engel durumları dikkate alınarak ilgili kamu kurum veya kuruluşunca belirleneceği, 11 inci maddesinde; kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için engelli memur alımı yapacakları münhal kadrolarını, Başkanlığın internet sitesindeki "DPB e Uygulama" kısmında yer alan bilgi alanlarını Nitelik Kod Kılavuzu ile Başkanlığın öngördüğü koşullara göre tam ve eksiksiz olarak doldurmak suretiyle, ilgili yılın Ekim ayı sonuna kadar elektronik ortamda bildireceği, 13 üncü maddesine ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilebileceği hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek olan Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarına haiz olduğunuz kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda ancak engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu, diğer taraftan kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli memur alımı amacıyla Başkanlığımıza bildirilen kadroların sınıfı, derecesi, unvanı, eğitim seviyesi ve diğer nitelikleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca belirlendiğinden bahse konu talebiniz hakkında Başkanlığımızca tesis edilebilecek herhangi bir işlem bulunmadığı değerlendirilmektedir.

EKPSS'ye girdiğiniz ve 74 puan aldığınız, herhangi bir kadroya yerleşemediğiniz, ekonomik olarak sıkıntı yaşadığınızdan bahisle, atamanızın yapılmasına dair…(11/02/2015-984)

Başkanlığımızca doğrudan kamu kurum ve kuruluşlarının münhal işçi ve memur kadrolarına açıktan veya naklen personel ataması yapılamamaktadır.
Bilindiği üzere, "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" 07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkûr Yönetmeliğin 5 inci maddesinde; ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olanların Engelli Kamu Personel Seçme Sınavına, 6 ncı maddesinde; ilkokul, ortaokul, ilköğretim ve özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunlarının ise kura usulüne tabi oldukları hususu düzenlenmiş olup, aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinde ise Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı veya kura usulü sonuçlarına ve adayların tercihlerine göre Devlet memuru kadrolarına yerleştirilecekleri belirtilmiştir.

Bu itibarla, engelli memur alımı amacıyla ÖSYM Başkanlığınca ilan edilecek olan Engelli Memur Yerleştirme Tercih Kılavuzunda yer alan kadrolardan şartlarına haiz olduğunuz kadrolara tercihlerinize göre yerleştirilmeniz durumunda ancak engelli memur statüsünde istihdam edilebilmenizin mümkün bulunduğu mütalaa edilmektedir.

Öte yandan, İş Kanununa göre kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsünde engelli olarak istihdam edilebilmeniz için Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne müracaat etmeniz gerekmektedir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli personele bakmakla yükümlü olduğu engelli çocuğu sebebiyle mesai saatleri içerisinde izin verilip verilmeyeceği hk. (23/12/2011-24266)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesi; memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını, değişik 104 üncü maddesi; doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını, 105 inci maddesi; memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinlerini, değişik 108 inci maddesi ise; memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olası hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatlarında kamu çalışanının bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bulunması halinde verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup, söz konusu Genelge hükmüne göre kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, bahsi geçen personele bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin verilebileceği mütalaa edilmektedir

2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” Başbakanlık Genelgesinin (3) fıkrasına göre özürlü aile ferdinin günlük bakımı için memurun izin hk. (25/11/2010-21363)

 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında ise kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifadesinin yer aldığını belirterek, “kolaylık” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği hususunda görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 29/08/2009 tarihli ve 2009 yılı Toplu Görüşmeleri Mutabakat Metninin “Taraflarca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Hususlar” başlıklı Ek 1 sayılı Listenin 1 inci maddesinde, “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü bulunduğu bakıma muhtaç engelli aile fertlerinin olması durumunda, söz konusu personele engelli aile ferdinin bakımı için günlük 1 saat izin verilmesi ve personelin nöbet ve gece çalışmasından muaf tutulması için gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılması.” ifadesi yer almaktadır.

4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun 34 üncü maddesinde 4/4/2012 tarihli ve 6289 sayılı Kanunun 24 üncü maddesi ile değiştirilmeden önce “Toplu görüşmenin sonuçlanması ve mutabakat metni”ne ilişkin hüküm yer almakta olup, söz konusu maddede “Toplu görüşme en geç onbeş gün içinde sonuçlandırılır. Bu süre içinde anlaşmaya varılırsa, düzenlenen mutabakat metni taraflarca imzalanır.

Mutabakat metni, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulur. Bakanlar Kurulu üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştirir ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar.” hükmü yer almakta idi. Görüldüğü üzere, mezkur hükümde toplu görüşme sonucunda imzalanan mutabakat metninin, uygun idarî, icraî ve yasal düzenlemelerin yapılabilmesi için Bakanlar Kuruluna sunulacağı, Bakanlar Kurulunun ise  üç ay içinde mutabakat metni ile ilgili uygun idarî ve icraî düzenlemeleri gerçekleştireceği ve kanun tasarılarını Türkiye Büyük Millet Meclisine sunacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla, toplu görüşme sonucunda imzalanan mutabakat metninde yer alan hususlara ilişkin gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılmadan bahsi geçen düzenlemelerin kamu çalışanlarına uygulanacağına dair herhangi bir hüküm mezkur Kanunda yer almamaktadır.
Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almakta olup, söz konusu hükümde kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için izin kullanımında gerekli kolaylığın sağlanacağı ifade edilmekle birlikte ilgililere günde ne kadar süre ile ya da ne şekilde izin verileceğine dair bir düzenleme yer almamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci maddesi, memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını; değişik 104 üncü maddesi, doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını; 105 inci maddesi, memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinleri ile  memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren  bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek refakat izinlerini; değişik 108 inci maddesi ise, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımını yapması için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde,
-gerek 657 sayılı Kanunda gerekse kamu çalışanlarına ilişkin diğer personel mevzuatında kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi bulunan kamu çalışanlarına özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması  için verilecek iznin süre ve esaslarını düzenleyen herhangi bir hüküm bulunmamakta olup; 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin mezkur hükmünde kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacağının belirtilmesi sebebiyle, Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin günlük bakımını yapması için mesai saatleri içinde izin kullanması hususunda gerekli kolaylığın Kurumunuzca sağlanması gerektiği,

- Söz konusu iznin günde kaç saat verileceği hususunun ise Bakanlığınız personelinin kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile ferdinin özür durumu,   özürlü aile bireyine yapılacak bakımın niteliği, personelin konumu gibi çeşitli değişkenler göz önünde bulundurularak Bakanlığınızca belirlenmesinin uygun olacağı,
 mütalaa edilmektedir.

Memura, sigortalı olan engelli yakınının günlük bakımı için 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesine göre izin verilip verilemeyeceği hk. (22/10/2012-16059)

30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan kamu çalışanlarına kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin düzenleme hakkında görüş talep eden ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 102 nci ve 103 ncü maddeleri; memurların hizmet yılları itibariyle yıllık izinlerini nasıl ve ne şekilde kullanacaklarını, değişik 104 üncü maddesi; doğum, evlenme ve ölüm gibi hallerde ve bu hallerden başka mazerete dayalı verilecek mazeret izinlerinin süresini ve esaslarını, 105 inci maddesi; memurların hastalanmaları halinde verilecek hastalık izinlerini, değişik 108 inci maddesi ise; memurların bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerini raporla belgelendirmeleri şartıyla verilecek aylıksız izinlerle, bazı durumların gerçekleşmesi halinde verilecek aylıksız izinlerin süre ve esaslarını hükme bağlamış olup, mezkur Kanunda Devlet memurlarına bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin verilmesine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır.
Diğer taraftan, 30/01/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler” konulu ve 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında; “Kamu çalışanlarının kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyinin bakıma muhtaç olduğunun ilgili mevzuatına göre alınmış geçerli özürlü sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi kaydıyla bu durumdaki personele; özürlü aile ferdinin günlük bakımı için izin kullanımında gerekli kolaylık sağlanacak ve personel mesai saatleri dışındaki nöbet görevinden ve gece vardiyasından muaf tutulacaktır.” hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun “Tanımlar” başlıklı 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde,  “Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Bu Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşini,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
c) Geçiminin sigortalı tarafından sağlandığı Kurumca belirlenen kriterlere göre tespit edilen ana ve babasını,

ifade eder” hükmü, 28/08/2008 tarihli ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliğinin “Tanımlar” başlıklı 4 üncü maddesinde, “Bakmakla yükümlü olduğu kişi: Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerinin dışında kalan genel sağlık sigortalısının, sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşini,
2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde meslekî eğitim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocuklarını,
3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babasını,
….
ifade eder” hükmü yer almakta, 18/12/2009 tarihli ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğ”nin 6 ncı maddesinin (3) numaralı fıkrasında ise, genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişilerin kimler olduğu ve bakmakla yükümlü olunan kişilerde aranan şartlar belirtilmektedir.
Yukarıdaki açıklama ve hükümler çerçevesinde, bahsi geçen personelin sigortalı olan özürlü babası 5510 sayılı Kanun gereğince ilgilinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler arasında bulunmamakla birlikte, 2010/2 sayılı Başbakanlık Genelgesinin (3) numaralı fıkrasında yer alan “kanunen bakmakla yükümlü olduğu özürlü aile bireyi” ibaresinden  kamu çalışanlarının sigortalı olan özürlü eşi, erkek ve kız çocuğu ile anne ve babasının da anlaşılması gerektiği; söz konusu kişilerin sigortalı olması sebebiyle 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat gereğince “bakmakla yükümlü olduğu kişi” kapsamına girmediğinden mezkur Genelge hükmünün uygulanamayacağı görüşünün söz konusu Genelge hükmünün amacına aykırılık teşkil edeceği düşünüldüğünden, Genel Müdürlüğünüz personeline bahsi geçen Genelge hükmünün uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.