Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı

1)    Binalar Birimi

2)    Açık Alanlar Birimi

3)    Toplu Taşıma Birimi

4)    Bilgiye Erişim Birimi

  

Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 40- (1) Erişilebilirlik Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Engellilerin ve yaşlıların yapılı çevrede, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinde karşılaştıkları sorunların tespiti, çözüm yollarının araştırılması ve engellerin kaldırılmasına yönelik olarak ilgili kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Kamuya açık resmi ve özel, sosyal, kültürel, sportif tesis ve alanlar, konutlar, işyerleri, açık alan düzenlemeleri ile toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinde engellilerin ve yaşlıların sorunsuz faydalanmasını sağlayıcı tedbirleri araştırmak, değerlendirmek ve teklifler hazırlamak, iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmaya yönelik çalışmalar yapmak.

c) Erişilebilirlik konusunda eylem planları, teklifler, araştırma ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak,

ç) Erişilebilirlik konusundaki uluslararası mevzuat ve standartlardaki gelişmeleri takip etmek, yapılı çevrenin, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinin engellilerin ve yaşlılar tarafından güvenli ve bağımsız kullanımını sağlamak amacına yönelik ulusal mevzuatın ve standartların belirlenmesi ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda revize edilmesine yönelik çalışmalar yürütmek, uluslararası örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller geliştirmek.

d) Erişilebilirlikle ilgili ulusal düzeyde izleme çalışmalarını yürütmek, illerde erişilebilirlik izleme ve denetleme komisyonlarınca yürütülen çalışmaları takip etmek.

e) Yapılı çevrenin, toplu ulaşım ve bilgiye erişim hizmetlerinin engelliler ve yaşlılar için erişilebilir hale getirilmesine yönelik olarak toplumu bilgilendirmeye ve yükümlülere rehberlik etmeye yönelik yayın, eğitim vb. çalışmalar yapmak,

f) Erişilebilir uygulamaların hayata geçirilmesine ve yaygınlaştırılmasına yönelik olarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına ve diğer gerekli önlemlerin alınmasına yönelik öneriler geliştirmek.

g) Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.

ğ) Bilgi ve iletişim teknolojilerine ve sistemlerine engelsiz erişimin teşvik edilmesi, kamu kurum ve kuruluşları ile diğer paydaşların gerekli düzenlemeleri yapmaları için çalışmalar yürütmek, ayrıca tasarım, geliştirme ve dağıtım çalışmalarının teşvik edilmesi ve bu teknoloji ve sistemlerden engellilerin faydalanmasına yönelik işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

h) Bakanlık birimlerinin erişilebilirlikle ilgili çalışmalarına rehberlik yapmak, destek sağlamak.

ı)  Genel Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapmak.