Engelliler Destek Programı 2015

2015 YILI ENGELLİLER DESTEK PROGRAMI (EDES) KAPSAMINDA FİNANSMANI UYGUN BULUNAN PROJELER BELLİ OLDU

2015 YILI ENGELLİLER DESTEK PREGRAMI (EDES) KAPSAMINDA FİNASMANI UYGUN BULUNAN PROJELER BELLİ OLDU 

 

Yerel dinamikleri harekete geçirerek engellilik konusunda farkındalık yaratmayı, engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonuna ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında 2015 yılı için finansmanı uygun bulunan ve desteklenecek projeler belli oldu.

Finansmanı uygun görülen projeler için tıklayınız

Valilik EDES hesaplarındaki ödenekle desteklenecek projeler için tıklayınız.

EDES HAKKINDA

Kapsam ve Desteklenecek Proje Türleri

KAPSAM


Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında; Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerinde valiliklerin yetki ve sorumluluğunda, kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversiteler tarafından gerçekleştirilecek projeler desteklenecektir.

 
EDES KAPSAMINDA DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ


Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 

 • Toplumun engellilik konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,
 • Engelli bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik projelerdir.


Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler;
 

 • Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına,
 • Engelli bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine,
 • Engelliliğin nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına,
 • Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.


Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler;
 

 • Engelli bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesine, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulmasına, engellilerde okuma yazma oranının artırılmasına, engelli yakınlarına eğitim desteği verilmesine, kamu hizmetlerinden yararlanması için aksaklıkları tespit eden ve yerele ilişkin çözüm üreten modeller geliştirilmesine,
 • Uygulama alanlarında engel gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesine,
 • Engelli bireylere, engelli olmayan bireylerle birlikte kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesine, 
 • Engellilerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesine,
 • Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı engel gruplarının (otizm, serebral palsi, ruhsal ve duygusal engellilik, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı engellilik gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanmasına,
 • Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla toplumun engelli bireylerle buluşturulması ve psikososyal rehabilitasyonu için projenin uygulandığı ilde ve EDES kapsamındaki illerde yapılacak kaynaştırma etkinliklerine yönelik projelerdir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

- Bakanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

- Valilikler, il ve ilçelerdeki kurum ve kuruluşlara proje tekliflerini göndermeleri için çağrıda bulunur.

- Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak ilgili valiliğe sunulur.

- Valilikler proje tekliflerini;

EDES’in amaçlarına uygunluğu,

EDES Proje Teklif Formu’ndaki proje formatına uygunluğu,

Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,

Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,

İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek EDES Proje Teklif Listesi’ndeki listeyle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa gönderir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.

- Valiliklerin proje tekliflerini değerlendirirken, proje koordinatörünün ve projede görevli ya da istihdam edilecek personelin görevini dikkate almak suretiyle proje bütçesinin bu ödemeye ilişkin kalemindeki ödenek ile diğer kalemlerdeki ödeneklerin uygunluğunu sağlayarak göndermesi, zaman kaybını ve sonradan revize edilmesini önleyecektir.

- Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri,

EDES tanımındaki amaçlara uygunluk,

Sürdürülebilirlik,

Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,

Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,

Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi,

Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,

Proje hedef kitlesinin genişliği,

Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,

İldeki engelli bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri gözönünde bulundurularak değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları Bakan onayı ile belirlenir. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

- Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde EDES için bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini bu hesaba aktarır.

- Karadeniz Bölgesinde engellilik oranının en yüksek olduğu Çorum ve Giresun illerinde desteklenecek projeler için bu valiliklere 2015 EDES bütçesinden ödenek aktarılmayacak olup 2011, 2012, 2013 ve 2014 EDES Programı kapsamında proje uygulayan Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak ili valilikleri EDES hesabında bulunan tamamlanmış projelere ait ödenekler Çorum ve Giresun ili valilikleri EDES hesabına aktarılacaktır. Bu ödenek ve diğer projeler tamamlandıkça aktarılacak ödenek; Çorum ve Giresun ili valiliklerinin kendi EDES hesaplarındaki ödenek ile birlikte EDES Programı kapsamında uygulanacak projelerde kullanılacaktır. Bu amaçla Ek-II(1) ve Ek-II(2)'de yer alan listeler adı geçen iller tarafından doldurulacaktır.

- Proje yürütücüsü, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde her EDES projesi için ayrı bir hesap açtırır.

- Projenin kabul edilmesi ve ödeneklerin valilik hesaplarına aktarılmasını müteakip bir ay içerisinde proje yürütücüsü ile valilik arasında EDES Finansman Sözleşmesi imzalanır. İmzalanan sözleşmenin bir örneği valilik tarafından Bakanlığa gönderilir.

- İmzalanan EDES Finansman Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, proje için tahsis edilen ödenek Valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.

- Proje hesabına aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı “Engelliler Destek Programı (EDES) 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları”nda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.

EDES MEVZUAT

Bütçe Kanunu

Kanun no: 6583

2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu

E Cetveli

 

Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar
 

Sıra No 72:
 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesinin 24.01.33.00-10.1.2.00-1-07.1 tertibinde yer alan ödenek; engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamayı, koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmeyi ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık yaratmayı amaçlayan Engelliler Destek (EDES) Programı ile engellilerin yapılı çevre ve kentsel hizmetlere bağımsız ve güvenli olarak ulaşabilmesi ve bunları kullanabilmesi için örnek uygulamalar yapılmasını amaçlayan Erişilebilirlik Destek Projesinin (ERDEP) yürütülmesi, değerlendirilmesi, izlenmesi ve tanıtımına yönelik faaliyetler için kullandırılır. EDES Programı ve (ERDEP) kapsamında valilikler tarafından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına teklif edilen ve anılan Bakanlık tarafından uygun bulunan projelerden, valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilmesi uygun görülenlerin bedelleri, münhasıran proje ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere söz konusu ödenekten ilde valilik adına açılacak özel bir hesaba aktarılır ve proje amaçlarına uygun olarak vali tarafından kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler, meslek odaları ve üniversitelere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde kullandırılır.


Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2014 Resmî Gazete Sayısı: 29217 (Mükerrer)


EDES Uygulama Usul ve Esasları

BİRİNCİ BÖLÜM


Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç


Madde 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı; engellilerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarını sağlamaya, koruyucu ve önleyici hizmetleri geliştirmeye ve engellilik konusunda toplumun tüm kesimlerinde farkındalık ve duyarlılık yaratmaya yönelik Engelliler Destek Programının (EDES) 2015 yılında uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.Kapsam


Madde 2- (1) Bu Usul ve Esaslar; Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerindeki valilikler tarafından; kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin, meslek odaları ve üniversitelerin Engelliler Destek Programı (EDES) kapsamında desteklenecek ve valinin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek projelerine tahsis edilecek ödeneğin harcanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesine dair hükümleri kapsar.Dayanak


Madde 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesinin (b) ve (ç) bentleri ile 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa ekli (E) işaretli cetvelin 72 nci maddesine ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

 

Tanımlar


Madde 4- (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

 • a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
 • b) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 • c) Ödenek: EDES kapsamındaki projeleri desteklemek amacıyla Bakanlık bütçesinden valiliklere aktarılan ödeneği,
 • ç) EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli: Proje yürütücüsü tarafından proje gelişmelerine ilişkin bilginin girildiği, üçer aylık dönemler halinde valiliğe ve valilik tarafından onaylanarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına gönderilecek olan cetveli,
 • d) Engelliler Destek Programı (EDES): Uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projeler ile engellilik nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini amaçlayan projeleri destekleyen programı,
 • e) Proje Yürütücüsü: Proje teklifi Bakanlık tarafından kabul edilen ve söz konusu projeyi yürütmekle sorumlu kurum ve kuruluşu,


ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM


Genel Esaslar


Desteklenecek proje türleri


Madde 5- (1) EDES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:

 •  
 • a) Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 • b) Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler,
 • c) Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler.


(2) Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 

 • a) Toplumun engellilik konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılmasına,
 • b) Engelli bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik projelerdir.


(3) Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler;
 

 • a) Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesine ve yaygınlığının artırılmasına,
 • b) Engelli bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesine,
 • c) Engelliliğin nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılmasına,
 • ç) Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar, genetik nedenler, akraba evlilikleri, yetersiz ve kötü beslenme, ilaç kullanımı, zehirlenme, madde bağımlılığı, hastalıklar, kazalar, çevresel faktörler gibi engellilik nedenlerinin tespit edilmesi, ortadan kaldırılması veya etkilerinin azaltılmasına yönelik (araştırma, bilgilendirme, bilinçlendirme, eğitim, toplum taraması, danışmanlık ve rehberlik, program veya model geliştirme ve uygulamaları gibi) projelerdir.


(4) Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler;
 

 • a) Engelli bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesine, eğitim programları ve/veya rehberleri oluşturulmasına, engellilerde okuma yazma oranının artırılmasına, engelli yakınlarına eğitim desteği verilmesine, kamu hizmetlerinden yararlanması için aksaklıkları tespit eden ve yerele ilişkin çözüm üreten modeller geliştirilmesine,
 • b) Uygulama alanlarında engel gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitimlerin verilmesine,
 • c) Engelli bireylere, engelli olmayan bireylerle birlikte kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesine,
 • ç) Engellilerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımını sağlamaya ve kolaylaştırmaya yönelik bağımsız yaşam eğitimlerinin verilmesine,
 • d) Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla farklı engel gruplarının (otizm, serebral palsi, ruhsal ve duygusal engellilik, görme, işitme ve konuşma, ortopedik, zihinsel, kronik hastalıklara bağlı engellilik gibi) hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması ve empatik ilişki kurulmasına yönelik programlar uygulanmasına,
 • e) Engellilerle ilgili sivil toplum örgütleri aracılığıyla toplumun engelli bireylerle buluşturulması ve psikososyal rehabilitasyonu için projenin uygulandığı ilde ve EDES kapsamındaki illerde yapılacak kaynaştırma etkinliklerine yönelik projelerdir.


(5) EDES ödeneğinin projelere göre dağılımı Bakanlık tarafından belirlenir.

 

Proje başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar
 

Madde 6- (1) EDES kapsamında aşağıdaki kurum ve kuruluşlar Ek-III’deki Proje Teklif Formu ile proje başvurusu yapabileceklerdir.
 

 • a) Kamu kurum ve kuruluşları,
 • b) İl özel idareleri,
 • c) Belediyeler,
 • ç) Meslek odaları,
 • d) Üniversiteler.


(2) Okul, rehberlik araştırma merkezi, halk eğitim merkezi, çocuk, gençlik, bakım, rehabilitasyon, aile danışma ve sosyal hizmet merkezleri, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü
 

Madde 7– (1) Bu Usul ve Esaslar kapsamında desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. Projenin çeşitli nedenlerle öngörülen sürede tamamlanamaması durumunda proje yürütücüsü ilgili valiliğe tamamlanamama nedenlerini yazılı olarak bildirerek en fazla üç aya kadar ek süre talep edebilir. Ek süre, valiliğin uygun görmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilebilir.
 

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsamında teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.
 

(3) Projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısım valilik EDES hesabında kalır. Valilik EDES hesabında kalan miktar, valilik tarafından başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer EDES projelerine aktarılır.
 

(4) EDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanamaz.

 

Desteklenecek projelerin seçimi
 

Madde 8 – (1) Desteklenecek projelerin seçiminde;
 

 • a) Dördüncü maddede yer alan EDES tanımındaki amaçlara uygunluk,
 • b) Sürdürülebilirlik,
 • c) Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,
 • ç) Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,
 • d) Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 • e) Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,
 • f) Proje hedef kitlesinin genişliği,
 • g) Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,
 • ğ) İldeki engelli bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri,


göz önünde bulundurulur.


(2) Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler kapsamında 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bendlerinde yer alan projelerde; engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklığı olmayan projeler değerlendirmeye alınmaz. Bu projelerin yararlanıcılarda kalıcı etkiler bırakması ve uygulanan projenin etkinliğinin ölçülmesi için tüm katılımcılara ön test ve son test yapılması zorunludur.


(3) Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler kapsamında 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan projelerin bütçesindeki ulaşım, iaşe, konaklama vb. ödenekler, projenin toplam bütçesinin % 10’unu geçemez.


(4) Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerin değerlendirilmesinde, farklı engel gruplarının katılımını sağlayan, hedef kitlesi geniş olan ve hedef kitle içerisinde engelli katılımının daha yüksek olduğu projelere öncelik verilir.


(5) EDES kapsamında daha önce proje uygulamayan kurum ve kuruluşlara öncelik verilir. Ancak, uygulama yeri aynı olan projelerde, başvuru sahibinin ilgililiği dikkate alınır.


(6) Birden fazla proje teklifi bulunan proje yürütücüsünün en fazla iki adet projesi desteklenebilir ancak proje koordinatörüne sadece bir proje için ödeme yapılır.


(7) Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri EDES’e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler EDES’ten desteklenemez. Bu durumdaki projeler valilik tarafından kontrol edilerek değerlendirmeye alınmaz.


(8) Bakanlık, proje teklif çağrısını Valiliklere yazı ile bildirir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

 

(9) Proje teklifleri kurum ve kuruluşlarca elektronik ortamda ve yazılı olarak ilgili valiliğe sunulur.


(10) Valilikler proje tekliflerini;
 

 • a) EDES’in amaçlarına uygunluğu,
 • b) Ek-III’deki proje formatına uygunluğu,
 • c) Aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması,
 • ç) Başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması,
 • d) İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek-I’deki listeyle birlikte resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa bildirir. Gönderilen proje tekliflerinin elektronik ve yazılı nüshaları arasında fark olması halinde ilgili teklifler değerlendirmeye alınmaz.


(11) Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri, Genel Müdürlük tarafından belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilerek Bakan onayına sunulur. Desteklenecek projeler Bakanlık tarafından resmi yazıyla Valiliğe bildirilir ve internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.Projelere ödeneklerin aktarılması


Madde 9- (1) Engellilik oranının en yüksek olduğu Çorum ve Giresun illerinde desteklenecek projeler için bu valiliklere 2015 EDES bütçesinden ödenek aktarılmayacak olup 2011, 2012, 2013 ve 2014 EDES Programı kapsamında proje uygulayan Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Düzce, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak ili valilikleri EDES hesabında bulunan tamamlanmış projelere ait ödenekler Çorum ve Giresun ili valilikleri EDES hesabına aktarılacaktır. Bu ödenek ve diğer projeler tamamlandıkça aktarılacak ödenek; Çorum ve Giresun valiliklerinin kendi EDES hesaplarındaki ödenek ile birlikte EDES Programı kapsamında uygulanacak projelerde kullanılacaktır. Bu amaçla Ek-II(1) ve Ek-II(2)'de yer alan listeler adı geçen iller tarafından doldurulacaktır. Aktarılacak ödenek tutarının Çorum ve Giresun ili valiliklerine ve desteklenecek projelere göre dağılımı Genel Müdürlük tarafından belirlenir.


(2) 2015 EDES bütçesinden desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için valilikler, Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde EDES için ayrı bir hesap açtırırlar. Açtırılan hesaplara ilişkin bilgiler Bakanlığa iletilir. Bakanlık, desteklenmesi uygun görülen projelerin ödeneklerini serbest ödenek dahilinde bu hesaba aktarır.


(3) Projenin kabul edilmesi ve ödeneklerin Valiliğe aktarılmasını müteakip Ek-IV’de yer alan EDES Finansman Sözleşmesi kapsamında proje yürütücüsü ile valilik arasında yapılan sözleşme hükümleri çerçevesinde proje için tahsis edilen ödenek Valinin onayıyla proje hesabına aktarılır.


(4) Bankaya aktarılan ödeneğin proje yürütücüleri tarafından kullanımı bu Usul ve Esaslarda yer alan hükümlere göre yapılır. Aktarılan ödenekler proje amacı dışında kullanılamaz.


(5) Valilik EDES hesaplarındaki ödenek bakiyeleri, Valilikler tarafından Ağustos ve Aralık ayları sonunda ve/veya her bir projenin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa bildirilir.


(6) Valilik EDES hesabında kalan miktar valilik tarafından başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer EDES projelerine aktarılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


Görev, Yetki ve Sorumluluklar


Valilerin görev, yetki ve sorumlulukları


Madde 10- (1) Vali EDES kapsamında aşağıda sıralanan görevleri yürütmekle yetkili ve sorumludur:
 

 • a) Valiliklere iletilen proje başvurularının bu Usul ve Esasların 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasındaki kriterlere göre değerlendirmesini yaparak Bakanlığa göndermek,
 • b) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde EDES Programı için ayrı bir hesap açtırmak,
 • c) Projelerin kabul edilmesi ve ödeneklerin aktarılmasını müteakip bir ay içerisinde proje yürütücüleriyle Ek-IV’deki EDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde sözleşme imzalamak, imzalanan sözleşmenin bir örneğini Bakanlığa göndermek,
 • ç) Projelere yapılacak ödemeleri bu Usul ve Esaslardaki hükümler çerçevesinde gerçekleştirmek,
 • d) Söz konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,
 • e) Söz konusu projeler ile ilgili her türlü sekreterya hizmetini ve arşivleme işlemlerini yapmak,
 • f) EDES kapsamındaki projeler için ilde yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılmak,
 • g) İl düzeyinde benzer alanlarda yürütülen diğer projeleri takip ederek projelerin tamamlayıcılığını sağlamak,
 • ğ) İldeki engellilerin ihtiyaçları doğrultusunda ilgili kuruluşları ve kamuoyunu proje hazırlamaya yönlendirmek üzere bilgilendirmek ve EDES’in tanıtımını yapmak,
 • h) Projelerin gelişimiyle ilgili proje yürütücüleri tarafından Ek-VI’daki EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edip onaylayarak, ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa göndermek,
 • ı) Proje bitiminde proje yürütücüleri tarafından hazırlanarak Valiliğe verilen nihai raporu onaylayarak 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa göndermek,
 • i) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödeneklerinin, gerçekleşen proje maliyetlerin proje bütçesinin altında kalması durumunda kalan ödeneğin ve projeye tahsis edilen ödeneğin tamamının süresi içinde harcanamaması halinde harcanamayan kısmının Valilik EDES hesabına aktarılmasını sağlamak ve bu ödenekleri başarı ile uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer EDES projelerine aktarmak,
 • j) EDES hesap bakiyesini Ağustos ve Aralık ayları sonunda ve her bir projenin tamamlanmasından sonra 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa bildirmek,
 • k) EDES projeleri kapsamında bugüne kadar alınan demirbaşların envanterini 31 Ağustos tarihine kadar Bakanlığa göndermek,
 • l) Bakanlık tarafından istenen bilgi ve belgeleri temin etmek,
 • m) Proje yürütücüleri arasında her türlü koordinasyonu ve işbirliğini sağlamak.


(2) Yukarıda sıralanan iş ve işlemler, valinin EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri tarafından yürütülür.Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları


Madde 11- (1) Proje yürütücülerinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
 

 • a) Projelerin kabul edilmesini ve ödeneklerin Valiliğe aktarılmasını müteakip bir ay içerisinde Ek-IV’deki EDES Finansman Sözleşmesi çerçevesinde Valilikle sözleşme imzalamak,
 • b) Desteklenen projelerin ödeneklerinin kullanılabilmesi için Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği çerçevesindeki bankalardan birinde her EDES projesi için ayrı bir hesap açtırmak,
 • c) Projeyi amaçlarına uygun olarak yürütmek ve sonuçlandırmak,
 • ç) Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kurum veya kuruluşlarla ortaklık beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,
 • d) Projede sorun yaşanması halinde durumu hemen Valiliğe bildirmek,
 • e) Proje harcamalarını sözleşmeye ve bu Usul ve Esaslara göre yapmak; harcamalarla ilgili 14 üncü maddenin üçüncü fıkrasında sayılan belgeleri hazırlamak, Valiliğe sunmak ve 5 yıl süreyle saklamak,
 • f) Projenin izlenme ve denetlenmesi esnasında Valiliğin talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi sağlamak,
 • g) Proje gelişmelerine ilişkin bilgileri üçer aylık dönemler halinde Ek-VI’daki EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline girerek imzalamak ve ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında Valiliğe elektronik ortamda ve yazılı olarak göndermek,
 • ğ) Proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde nihai rapor hazırlayıp imzalayarak basılı ve görsel tüm materyallerle birlikte Valiliğe vermek,
 • h) Proje başlangıcı ve sonunda kamuoyunu proje amaçları, faaliyetleri ve sonuçları hakkında bilgilendirmek,
 • ı) Proje ihale ilanlarını en az bir hafta önceden valilik internet sitesinden yayınlamak,
 • i) Hizmet akdine dayanılarak istihdam edilecek kişilerin işe başlama ve ayrılma bilgisini ilgili kuruma ve valiliğe bildirmek, bu kişilerin aylık hizmet ve prim belgelerini ilgili kuruma vermek ve primlerini zamanında yatırmak,
 • j) Proje kapsamındaki eğitimleri verecek olan eğitmenlerin, eğitimler konusundaki yeterliliğini gösterir belgeyi projenin başlangıcında Valiliğe sunmak,
 • k) Projenin uygulanması safhasında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin her türlü önlemi almak,
 • l) Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projelerde öncelikle il sağlık müdürlükleri ile işbirliği yapmak,
 • m) Farkındalık eğitimleri ve engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak.


(2) Proje kapsamındaki basılı ve görsel materyallerde yer alan bilgilerin içeriğinden proje yürütücüsü sorumludur.


(3) Proje yürütücüsü, projenin yürütülmesi esnasında ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabileceği her türlü zarardan üçüncü kişilere karşı tek başına sorumlu olmayı kabul eder.


(4) Proje yürütücüsü; kendisi veya çalışanları tarafından yapılan bir hukuka aykırılık veya üçüncü kişilerin haklarının ihlali nedeniyle ortaya çıkabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Bakanlığı ve ilgili valiliği her türlü sorumluluğun dışında tutar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


Proje Harcamaları, Projelerin İzlenmesi ve Denetlenmesi


Proje harcamaları


Madde 12- (1) EDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler şunlardır:
 

 • a) Proje yürütücüsünün proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretleri, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer maliyetler,
 • b) Projede koordinatör veya idari personel olarak çalışan ve kamu görevlisi olan personele, 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevlisi personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler,
 • b) Yolculuk ve konaklama giderleri,
 • c) Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel”de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri ise 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)
 • ç) Piyasa fiyatlarına uygun olması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması ve daha önce EDES kapsamında alınmamış olması koşulu ile yeni ekipman ile hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,
 • d) Sarf malzemeleri maliyetleri,
 • e) Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 • f) Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında kullanılacak alanların engellilere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak ve toplam proje bütçesinin % 10’unu aşmayan tadilat giderleri,
 • g) Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
 • ğ) Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri,
 • h) Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan il içi ve il dışı kaynaştırma etkinliği giderleri,
 • ı) Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan görünürlük giderleri.Proje harcamalarına ilişkin özel hükümler


Madde 13- (1) Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörüne EDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele tabi olduğu mevzuata göre aylık net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Bu ücret, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir.


(2) Proje koordinatörünün dışında projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret; brüt asgari ücretin iki katını, yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. Bu ücretler, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir.


Projede çalışan ve kamu görevlisi olan personele ödenecek ücretler, ilgili personelin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde belirlenir.


(3) Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun yetkilileri projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz.


(4) Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su, telefon, internet erişimi dahil hiç bir gideri EDES kapsamında ödenmez.


(5) Proje kapsamında nakit veya demirbaş malzeme; harçlık, ödül veya sosyal yardım olarak verilemez.


(6) Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.


(7) Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.


(8) Proje yürütücüsünün kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olması halinde, projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve Ek-VII’de yer alan hükümlere uyulur. Ek-VII’de yer alan hükümlere, denetimin sağlanması ve uygulamanın aksatılmadan yürütülmesi için Bakanlığa bildirilmek kaydıyla valilik tarafından ekleme yapılabilir.


(9) Proje kapsamındaki harcamalar, belgelenebilmesi amacıyla oluşturulacak banka hesapları üzerinden gerçekleştirilir.


(10) Bakanlık tarafından desteklenmek üzere belirlenen projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler, gösterge niteliğinde olup, bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir.Proje harcamalarının muhasebeleştirilmesi


Madde 14- (1) Proje yürütücüsü projeye ilişkin hesapları kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

 

(2) Her proje için ayrı hesap tutulur ve projenin tüm gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak üzere, ayrıntılı olarak bu hesaplarda gösterilir.


(3) Proje yürütücüsü yapılan giderlere ilişkin aşağıdaki belgeleri hazırlar ve saklar.
 

 • a) Projeye ilişkin muhasebe kayıtları,
 • b) Teknik ve idari şartname, fiyat teklifleri ve fiyat araştırması raporu vb. satın alma işlemlerine ilişkin belgeler,
 • c) Sipariş formları ve sözleşmeler gibi taahhütlerin belgeleri,
 • ç) Tedarikçilerden alınan teslim-tesellüm makbuzu türünde belgeler,
 • d) Bir işin tamamlandığını kanıtlayan ibraname türü belgeler,
 • e) Bir hizmet veya mal alımını ispatlayan makbuz ve fatura türü belgeler,
 • f) İş sözleşmeleri, maaş bordroları ve sosyal güvenlik prim belgeleri gibi personele ilişkin kayıtlar.


(4) Yapılan giderlere ilişkin belgeler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanır. Bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilir.Projelerde yıl içinde yapılacak değişiklikler


Madde 15 - (1) Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına ve EDES 2015 kapsamına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.


(2) Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir.


(3) Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir. Aynı bütçe kalemi içerisinde ilgili bütçe kaleminin toplam tutarını değiştirmeyen birim fiyatı ve miktar değişiklikleri ile uzman veya eğitici sayısı değişiklikleri, banka hesabı ve iletişim bilgileri değişiklikleri en geç 10 gün içinde valiliğe bilgi vermek kaydıyla proje yürütücüsü tarafından yapılabilir.


(4) Projelerde, bu Usul ve Esaslarda yer alan sınırlamalar saklı kalmak kaydıyla, proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin EDES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Aktarılacak ek ödenek miktarı projeye sağlanan EDES destek tutarının %30’unu aşamaz.


(5) Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek, valilik EDES hesabına aktarılır ve valilik tarafından başarıyla uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer EDES projelerine aktarılır. Diğer projelere aktarılan ödeneklere ilişkin bilgiler gerekçesiyle birlikte aktarma işlemini takiben 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.


(6) Uygulanma olanağı ortadan kalkan projelerin ödenekleri valilik EDES hesabına aktarılır.


(7) Projelerde yapılan tüm değişiklikler valiliğe ve Bakanlığa 10 gün içerisinde bildirilir.


(8) Projelerde yapılan değişiklikler sonucunda oluşan revize proje ve finansman sözleşmesi her türlü işlemde esas alınır.Projelerin izlenmesi ve denetlenmesi ve raporlama


Madde 16- (1) Valilikler, projelerin durumuna göre belirleyecekleri dönemlerde, projeleri yerinde inceler ve projelerin;

 

 • a) İhale kurallarına uygunluğu,
 • b) Maliyetlerin uygunluğu,
 • c) Ödemelerin usule uygunluğu,
 • ç) Amaca, faaliyet planına ve takvime uygunluğu,
 • d) Görünürlük kurallarına uygunluğu,
 • e) Dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin uygunluğu,
 • f) Muhasebe işlemlerinin uygunluğu,
 • g) Proje ve sözleşme değişikliklerinin uygunluğunu ve bu Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.


(2) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygular, durdurulan ve iptal edilen projeleri Bakanlığa bildirir.


(3) Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje başladıktan sonra proje yürütücüleri tarafından Ek-VI’daki EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline yazılarak üçer aylık dönemler halinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Valiliğe iletilir. Valilikler, İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra söz konusu cetvelleri elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderir. İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgiler; ilgili döneme ait basılı ve görsel materyallerle desteklenir.


(4) Proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde proje yürütücüsü tarafından hazırlanacak nihai raporda; projenin mali ve fizikî gerçekleşme durumunun ayrıntılı olarak yazılmasının yanısıra projenin tüm faaliyetlerinin katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklaması, faaliyet değişikliğinin nedenleri, faaliyetin sonuçları, ulaşılan hedef grupların performans göstergelerine göre sayıları, görünürlüğün nasıl sağlandığı, proje kapsamında gerçekleştirilmiş iyi uygulama örnekleri, projenin sağladığı faydalar, karşılaşılan sorunlar ve ihtiyaçlar gibi projenin değerlendirilmesine ilişkin bilgilere yer verilir.


(5) Ödeneğin amacı dışında kullanıldığının tespit edilmesi halinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.


(6) Proje bilgilerinin gönderilmesine ilişkin formlar, çalışma, izleme ve değerlendirme esasları, iletişim yöntemleri ve bu Usul ve Esasların uygulanmasına ilişkin açıklamalar Genel Müdürlük tarafından belirlenir ve yıl içinde değişiklik yapılabilir.


(7) Valilikler EDES projelerinin izlenmesi ve denetlenmesi için görevlendirecekleri personeline gerekli araç vb. ekipmanları sağlar.BEŞİNCİ BÖLÜM


Çeşitli ve Son Hükümler


Görünürlük kuralları


Madde 17- (1) Projelerde Ek-V’de belirtilen EDES Görünürlük Kuralları uygulanır. Proje bütçesindeki görünürlük ödeneği, projenin toplam bütçesinin % 10’unu geçemez.Dokümantasyon ve arşivleme


Madde 18- (1) Bu Usul ve Esasların 14 üncü maddesinde belirtilen işlemler saklı kalmak kaydıyla, proje kapsamında yapılan her türlü yazışmalar ve onaylar, uygulamada kullanılan eğitim materyalleri, uygulama ve/veya faaliyet raporları, ara ve nihai raporlar, izleme cetvelleri, kitaplar, davetiyeler, broşürler, anket, görüşme ve ziyaret formları, sunumlar gibi tüm dokümanlar ile tanıtım ve görünürlük malzemeleri örnekleri, sınıflandırılarak arşivlenir. Fotoğraf ve kamera kayıtlarının arşivlenmesi, Ek-V’deki Görünürlük Kuralları’nda belirtildiği şekilde yapılır.


(2) Proje bitiminde, tüm basılı, görsel ve sesli materyallerin bir kopyası arşivlenmek üzere valiliğe teslim edilir.Proje sonuçlarının kullanımı


Madde 19- (1) Proje sonucunda ortaya çıkan ürünlerin mülkiyeti proje yürütücüsüne aittir.


(2) Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin ve/veya merkezlerin, proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Proje yürütücüsünün istekli veya yeterli olmaması halinde valilik başka kurum ve kuruluşlarla işbirliğine gidebilir.


(3) Demirbaş malzemeler üç yıldan sonra, EDES Programının amaçları kapsamında en az iki yıl süreyle proje ve/veya faaliyet uygulayacağını taahhüt eden ve valilik tarafından uygun görülen 6. maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar ile projelerde ortak olarak aktif görev alan, en az iki yıl süreyle demirbaş malzemeleri engellilerle ilgili faaliyetlerde kullanacağını taahhüt eden, engelliler tarafından kurulan ve engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren ve valilik tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşlarına bir protokolle devredilir. Demirbaş malzemelerin kaydı, giriş ve çıkış işlemleri kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuata göre gerçekleştirilir. Devredilen demirbaşların amacına uygun olarak kullanımı iki yıl süreyle valilik tarafından denetlenerek raporlanır.Proje uygulamalarına ilişkin özel hükümler


Madde 20 - (1) Proje yürütücüleri, koordinatörler dışında varsa proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı ve öncelikle engelli kişiler arasından belirler.


(2) Engellilere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir.


(3) Proje ortağı sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir.


(4) Engelli bireye tanı konulduktan sonraki süreçten başlayarak yaşamın tüm alanlarına engellilerin ulaşabilmesi için yerele özgü sorunları tespit eden ve çözüm üreten danışmanlık, rehberlik, program ve model geliştiren projelere öncelik verilir.Yürürlük


Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.Yürütme


Madde 22 - (1) Bu Usul ve Esaslardaki hükümleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür.
DUYURULAR

Teklif Duyuruları

Henüz Duyuru Bulunmamaktadır.

Diğer Duyurular

Henüz Duyuru Bulunmamaktadır.

Engelliler Destek Programı 2015 Duyurular

VALİLİKLERİN DİKKATİNE

PROJE TEKLİFLERİ GÖNDERİLMEDEN ÖNCE

Projelerin değerlendirmesinde ve seçiminde, zaman kaybını ve proje teklifinin belirlenen koşulları taşımadığı için değerlendirme dışı kalmasını önlemek için proje tekliflerini lütfen aşağıdaki kontrolleri yaptıktan sonra değerlendirerek gönderiniz.

Proje tekliflerinin aşağıdaki koşullara uygun olup olmadığını kontrol ediniz:

EDES kapsamında olmalıdır.

EDES’in amaçlarına uygun olmalıdır.

EK-III’deki proje formatına uygun olarak doldurulmuş olmalıdır.

Tüm başvurular içinde aynı hedef kitlesine yönelik benzer projeler olmamalıdır.

Başka bir finansman kaynağına sunulmuş ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmamalıdır.

İldeki engelli bireylerin ihtiyaç ve önceliklerine uygun olmalıdır.

Proje tekliflerinin EK-III’deki proje formatına uygunluğunun değerlendirilmesinde genel hususlarla birlikte aşağıdaki hususları kontrol ediniz:

Proje Teklif Formunun 1.4 Bölümündeki Temel Faaliyetler, Formun diğer bölümlerinde yer alan numaralanmış faaliyetler ile aynı sırada ve kapsamda olmalıdır.

Proje Teklif Formunun 1.6 Bölümündeki faaliyetler, 1.7 Bölümündeki faaliyet planını tekrarlamamalıdır.

Proje Teklif Formunun 1.7 Bölümündeki süre ve faaliyet planı ile 1.4, 1.6 ve 3. Bölümdeki faaliyetler örtüşmelidir. 1.7 Bölümünde yer alan faaliyet planı formatındaki ifadeler örnek olarak verilmiş olup her faaliyet, başlığıyla birlikte ayrı yazılmalıdır.

3. Bölümdeki Bütçe tablosunun 1.1 sırasında yer alan ifade örnek olarak yazılmış olup tüm kalemlerdeki harcamalar genel ifadelerle değil içerikleriyle ayrı ayrı belirtilmiş olmalıdır.

3. Bölümdeki Bütçe tablosunda proje koordinatörü, projede çalışacak kişiler ve eğitimciler için yazılan ücretler brüt ve ilgili kişinin tabi olduğu mevzuata uygun olmalıdır.

Projeler kapsamında alınacak olan demirbaş malzemelerin kayda alınacağını ve valilik tarafından proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılmasının sağlanacağını, bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanacağını unutmayınız.

Usul ve Esaslarda oran belirterek yer alan harcama sınırlarının (Madde 12/f, 12/h, 12/ı) aşılmadığına dikkat ediniz.

Başvuru sahibi ve varsa ortaklar tarafından doldurulup imzalanması gereken kısımlar doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.

Proje teklifi yukarıdaki koşullara göre değerlendirildikten sonra uygun görülen her bir projeye kayıt numarası vererek bu numarayı Proje Teklif Formunun ilk sayfasındaki “Başvuru Kodu” alanına Valilik koduyla birlikte yazınız.

Proje Kayıt Numarası alan proje başvuruları için EK-1’deki “Proje Teklif Listesi”ni doldurup imzalayarak,

edes@aile.gov.tr adresine elektronik posta ile

İmzalı Proje Teklif Listesi ile Proje Teklif Formlarının aslını veya valilik tasdikli fotokopisini posta veya kargo ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Eskişehir Yolu Söğütözü Mah. 2177 Sok. No:10/A Kat: 15-16, 06510 Çankaya/ANKARA) gönderiniz.

Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde 2015 Yılı EDES Proje Teklif Çağrısı başlamıştır.

Son başvuru tarihi 21 AĞUSTOS 2015’tir.

Başvuru süreci için tıklayınız.


Sayı: 41062479-604.01-86080 03/06/2015

Konu: 2015 Engelliler Destek Programı (EDES)    

... VALİLİĞİNE

Bilindiği gibi, Bakanlığımız tarafından engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulduğundan, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlanan Engelliler Destek Programı’nın (EDES) ilk uygulaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılmasını, engellilik nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini ve engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan EDES Programı 2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2013 yılında yaygınlaştırılarak Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2014 yılında ise bu illere Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin eklenmesiyle uygulanmıştır. EDES Programı’nın 2015 yılında da uygulanması için 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede; 2011, 2012, 2013 ve 2014 EDES Programı kapsamında Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop,Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde uygulanarak tamamlanan ve tamamlanacak projelerden valiliklerin EDES hesaplarında bulunan ödeneğin; engellilik oranının en yüksek olduğu Çorum ve Giresun ili valilik EDES hesabına aktarılarak projelerde kullanılması, 2015 EDES Programı ödeneğinin ise Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerindeki projelerde kullanılması öngörülmektedir.

2015 yılı EDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek 1’de yer alan EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar; EDES’in amaç, kapsam ve dayanağını, EDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili kurumların EDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir.

2015 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır. EDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Projelerin uygulanmasında ve denetlenmesinde sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, Valinin EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri aracılığıyla yerine getirecektir.

Ayrıca EDES projelerinin izlenip denetlenmesi için Valiliklerin il düzeyinde gerekli tedbirleri almaları ve üç aylık izleme raporları ile nihai raporları onaylayarak zamanında, elektronik ortamda ve yazılı olarak göndermeleri gerekmektedir. Valiliklerin söz konusu raporları, projelerdeki gelişmeleri ortaya koyan mümkün olduğu kadar görsel malzemelerle desteklemeleri yararlı olacaktır.

EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtildiği şekilde, Çorum ve Giresun illeri için; Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde tamamlanan ve tamamlanacak projelerden valilik EDES hesabında bulunan ödenek tutarı kullanılacağından adı geçen illerin Ek 3'deki ödenek listelerini doldurarak 21 Ağustos 2015 tarihine kadar Bakanlığımıza göndermesi ve valilik EDES hesaplarındaki tutarın Çorum ve Giresun ili valilik EDES hesabına aktarmaları gerekmektedir. Ödeneklerin aktarılacağı hesap bilgileri, Çorum ve Giresun ili valilikleri hariç söz konusu illere bildirilecektir.


EDES 2015 bütçesinin kullanılacağı Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illeri ile Çorum ve Giresun ili valiliklerinin Ek 4’teki Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje tekliflerinin; EDES’in amaçlarına ve proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması ve ildeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördüğünüz proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek 2’deki Valilik Proje Teklifleri Listesiyle birlikte en geç 21 Ağustos 2015 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin EDES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM

Bakan

EKLER :

1- Valilik Proje Teklifleri Listesi (1 sayfa)

2- a) Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon Valilikleri Proje Ödenek Listesi (1 sayfa)

2- b) Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak Valilikleri Proje Ödenek Listesi (1 sayfa)

3- EDES Proje Teklif Formu (11 sayfa)

4- EDES Finansman Sözleşmesi (3 sayfa)

5- EDES Görünürlük Kuralları (6 sayfa)

6- EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli (3 sayfa)

7- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci (1 sayfa)

Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Giresun, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde 2015 Yılı EDES Proje Teklif Çağrısı başlamıştır.


Son başvuru tarihi 21 AĞUSTOS 2015’tir.


Başvuru süreci için tıklayınız.

Sayı: 41062479-604.01-86080 03/06/2015

Konu: 2015 Engelliler Destek Programı (EDES)    

... VALİLİĞİNE

Bilindiği gibi, Bakanlığımız tarafından engelliliğin önlenmesi ve engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımlarının sağlanması amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca birçok kurum ve kuruluş tarafından da son zamanlarda gerçekleştirilen projelerle bu çalışmalar desteklenmektedir. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarının yürüttüğü faaliyetlerin ve olağan görevlerinin yanı sıra, ortaya çıkabilecek yeni ihtiyaçların karşılanabilmesi için daha esnek proje geliştirilebilecek ve uygulanabilecek bir yapıya gereksinim duyulduğundan, valiliklerin doğrudan sorumlu olduğu, projeye dayalı olarak ihtiyaçların kısa sürede giderilmesi amacıyla hazırlanan Engelliler Destek Programı’nın (EDES) ilk uygulaması 2011 yılında gerçekleştirilmiştir.

Yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılmasını, engellilik nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini ve engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan EDES Programı 2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2013 yılında yaygınlaştırılarak Karadeniz Bölgesindeki illerde, 2014 yılında ise bu illere Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illerinin eklenmesiyle uygulanmıştır. EDES Programı’nın 2015 yılında da uygulanması için 26 Aralık 2014 tarih ve 29217 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunuyla ödenek tahsis edilmiştir. Bu çerçevede; 2011, 2012, 2013 ve 2014 EDES Programı kapsamında Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop,Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde uygulanarak tamamlanan ve tamamlanacak projelerden valiliklerin EDES hesaplarında bulunan ödeneğin; engellilik oranının en yüksek olduğu Çorum ve Giresun ili valilik EDES hesabına aktarılarak projelerde kullanılması, 2015 EDES Programı ödeneğinin ise Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illerindeki projelerde kullanılması öngörülmektedir.

2015 yılı EDES uygulamalarına esas oluşturmak üzere, Ek 1’de yer alan EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları hazırlanmıştır. Söz konusu esaslar; EDES’in amaç, kapsam ve dayanağını, EDES’e yapılacak başvurulara, projelerin seçimine, uygulanmasına, izlenmesine ve denetlenmesine ilişkin süreç ve usulleri, valilikler, proje yürütücüleri ve ilgili kurumların EDES kapsamında üstlenecekleri rol ve sorumlulukları içermektedir.

2015 yılı için Valiliklerin gönderecekleri projelerin süreleri bir yılı aşmayacaktır. EDES ödeneğindeki sınırlılık dikkate alınarak projeler için alt sınır 10.000 TL, üst sınır 100.000 TL olarak belirlenmiştir. Projelerin uygulanmasında ve denetlenmesinde sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valilikler bu sorumluluklarını EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde, Valinin EDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri ve/veya proje koordinasyon birimleri aracılığıyla yerine getirecektir.

Ayrıca EDES projelerinin izlenip denetlenmesi için Valiliklerin il düzeyinde gerekli tedbirleri almaları ve üç aylık izleme raporları ile nihai raporları onaylayarak zamanında, elektronik ortamda ve yazılı olarak göndermeleri gerekmektedir. Valiliklerin söz konusu raporları, projelerdeki gelişmeleri ortaya koyan mümkün olduğu kadar görsel malzemelerle desteklemeleri yararlı olacaktır.

EDES 2015 Yılı Uygulama Usul ve Esasları’nda belirtildiği şekilde, Çorum ve Giresun illeri için; Amasya, Artvin, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Karabük, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon ve Zonguldak illerinde tamamlanan ve tamamlanacak projelerden valilik EDES hesabında bulunan ödenek tutarı kullanılacağından adı geçen illerin Ek 3'deki ödenek listelerini doldurarak 21 Ağustos 2015 tarihine kadar Bakanlığımıza göndermesi ve valilik EDES hesaplarındaki tutarın Çorum ve Giresun ili valilik EDES hesabına aktarmaları gerekmektedir. Ödeneklerin aktarılacağı hesap bilgileri, Çorum ve Giresun ili valilikleri hariç söz konusu illere bildirilecektir.

EDES 2015 bütçesinin kullanılacağı Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak, Yalova illeri ile Çorum ve Giresun ili valiliklerinin Ek 4’teki Proje Teklif Formuna uygun olarak hazırlanacak proje tekliflerinin; EDES’in amaçlarına ve proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması ve ildeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördüğünüz proje tekliflerine proje kayıt numarası vererek Ek 2’deki Valilik Proje Teklifleri Listesiyle birlikte en geç 21 Ağustos 2015 tarihinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne elektronik ortamda ve yazılı olarak gönderilmesi beklenmektedir. Bu bakımdan Valiliklerin EDES amaçlarına ve ilin ihtiyaçlarına en uygun nitelikteki proje tekliflerinin hazırlanmasını temin etmek üzere il düzeyinde gerekli koordinasyon ve yönlendirmeyi yapması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Doç. Dr. Ayşenur İSLAM

Bakan

EKLER :

1- Valilik Proje Teklifleri Listesi (1 sayfa)

2- a) Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon Valilikleri Proje Ödenek Listesi (1 sayfa)

2- b) Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak Valilikleri Proje Ödenek Listesi (1 sayfa)

3- EDES Proje Teklif Formu (11 sayfa)

4- EDES Finansman Sözleşmesi (3 sayfa)

5- EDES Görünürlük Kuralları (6 sayfa)

6- EDES İzleme ve Değerlendirme Cetveli (3 sayfa)

7- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci (1 sayfa)

SIKÇA SORULAN SORULAR

1. EDES nedir?

Engelliler Destek Programı (EDES), uygulandığı ildeki yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumsal bütünleşmenin sağlanmasına ve engelliliğin önlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan destek programıdır.

2. EDES’in amaçları nelerdir?

EDES, uygulandığı illerde yerel dinamikleri harekete geçirerek, toplumun engellilik ve engelliler konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının artırılması, engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlayan projeler ile engellilik nedenlerinin tespit edilmesini, koruyucu ve önleyici hizmetlerin geliştirilmesini, engellilik oranının azaltılmasını ve engelliliğin etkilerinin en aza indirilmesini amaçlamaktadır.

3. EDES’e kimler başvurabilir?
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • İl özel idareleri,
 • Belediyeler,
 • Meslek odaları,
 • Üniversiteler.

Okul, rehberlik araştırma merkezi, halk eğitim merkezi, çocuk, gençlik, bakım, rehabilitasyon, aile danışma ve sosyal hizmet merkezleri, huzurevi gibi kamu kuruluşlarının proje teklifleri bağlı bulundukları il ve ilçe müdürlükleri tarafından yapılır ve kabul edilmeleri halinde bunlar tarafından yürütülür.

4. EDES’e STK’lar başvuru yapabilir mi?

EDES’e STK’lar başvuru yapamaz ancak STK’ların ortak olduğu projelere öncelik verilir.

5. EDES başvuruları nereye yapılır?

Proje teklifleri ilgili valiliğe sunulur. Valilikler, proje tekliflerini; EDES’in amaçlarına uygunluğu, proje formatına uygunluğu, aynı hedef kitlesine yönelik benzer projelerin olmaması, başka bir finansman kaynağına sunulan ve/veya başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler olmaması, ildeki engelli bireylerin ihtiyaç ve öncelikleri bakımından değerlendirerek uygun gördükleri proje tekliflerini resmi yazıyla ve elektronik ortamda Bakanlığa bildirir.

6. EDES hangi illerde uygulanmaktadır?

2011 ve 2012 yıllarında Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya, Artvin, Bayburt, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerinde (11 il) uygulanan EDES Programına 2013 yılında Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, ve Zonguldak illeri dahil edilmiş olup Karadeniz Bölgesindeki 18 ilde uygulanmıştır. EDES 2014 Programına Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir ve Nevşehir illeri de dahil edilmiştir. EDES 2015 Programı Karadeniz Bölgesinde engellilik oranının yüksek olduğu Çorum ve Giresun illerinde devam edecek olup Afyon, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Edirne, Isparta, Karaman, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Muğla, Nevşehir, Tekirdağ, Uşak ve Yalova illerinde uygulanacaktır.

7. Birden fazla ilde proje yürütülebilir mi?

EDES kapsamındaki iller olması ve valiliğin uygun görmesi halinde yürütülebilir.

8. EDES 2014 kapsamında desteklenen proje türleri nelerdir?
 • Farkındalık eğitimlerine yönelik projeler,
 • Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projeler,
 • Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler EDES kapsamında desteklenecektir.
9. EDES’in hedef kitlesi kimlerdir?

EDES’in hedef kitlesi engelliler, engellilerin aileleri ve toplumun tüm kesimleridir.

10. Projelerin süresi ne kadar olmalıdır?

Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.

11. Proje bütçeleri için alt/ üst limit var mıdır?

Teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir.

12. Desteklenecek projelerin seçimindeki kriterler nelerdir?

Desteklenecek projelerin seçiminde;

 • EDES’in amaçlarına uygunluk,
 • Sürdürülebilirlik,
 • Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık,
 • Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi,
 • Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi,
 • Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler,
 • Proje hedef kitlesinin genişliği,
 • Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı,
 • İldeki engelli bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri,

göz önünde bulundurulur.

13. Projelerde koordinatörlerin ücret alması mümkün mü? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörü için EDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde olan projelerde koordinatör olarak görev yapacak en fazla bir personele tabi olduğu mevzuata göre aylık net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Proje bütçesinde bu tutar brüt olarak yazılır.

14. Projelerde istihdam edilen kamu görevlileri ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Kamu görevlilerine yapılacak ödemeler 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ve kamu personelinin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır. Projelerde görev alan kamu görevlilerinin ücret alması öngörülürse, söz konusu kamu görevlilerinin ek ücret (fazla mesai, ek ders ücreti gibi) alabilmelerine imkan sağlayan mevzuat valiliklere ibraz edilmelidir.

15. Projelerde koordinatör dışında istihdam edilen ve kamu görevlisi olmayan kişiler ücret alabilir mi? Alınabiliyorsa bu ücretin miktarı ne kadardır?

Proje koordinatörünün dışında, projelerde tam zamanlı (haftada en az 30 saat) olarak çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret, brüt asgari ücretin iki katını; yarı zamanlı olarak (haftada 30 saatten az) çalışacak kamu görevlisi olmayan personele ödenecek aylık ücret ise brüt asgari ücreti geçemez. EDES proje teklif formu doldurulurken proje bütçesi bölümünde, asgari ücret üzerinden ödenecek sosyal güvenlik primi ve vergi gibi kalemler dikkate alınarak belirlenecek brüt tutar yazılacaktır.

16. EDES kapsamında desteklenecek projelerde eğitim verecek kişilere bir ödeme yapılıyor mu?

Proje bütçesinde gerekçeli olarak yer alması ve eğitim verecek kişinin tabi olduğu mevzuata uygun olması halinde ödeme yapılır.

17. EDES kapsamında bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılabilir mi?

EDES kapsamında yeni bina, kaldırım, yol gibi inşaatlar yapılamaz. İnşaatı devam eden binalar, kaldırımlar, yollar tamamlanamaz. Sadece psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon projeleri kapsamında, bağımsız yaşam ve destek teknolojileri eğitimi projeleri için kullanılacak uygulama alanlarının engellilere uygun olarak düzenlenmesi halinde proje bütçesinin % 10’unu aşmamak üzere tadilat giderleri karşılanabilir.

18. EDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçler karşılanıyor mu?

EDES kapsamında tekerlekli sandalye, ortez-protez, işitme cihazı gibi araç-gereçlerin bedelleri karşılanmaz. Ayrıca proje kapsamında harçlık, ödül veya sosyal yardım olarak, nakit veya demirbaş malzeme verilemez. Ancak, kişi veya kurum ve kuruluşların bu malzemeleri karşılayarak proje ortağı olduğu projelere öncelik verilir.

19. Projelerde araç alımı yapılabilir mi?

EDES kapsamında araç alımı yapılamamaktadır.

20. Proje faaliyetlerindeki satın alma işlemleri hangi usulle yapılmalıdır?

Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir

21. Proje yürütücüsü olan kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları proje kapsamındaki mal/ hizmet satın alımlarında herhangi bir usule tabi midir?

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yürütülecek projelerde doğrudan temin usulü uygulanır ve “EDES Uygulama Usul ve Esasları”nın ekinde yer alan “Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Takip Edeceği Satın Alma Süreci”nde yer alan hükümlere uyulur.

22. Projelerde yıl içinde değişiklikler yapılabilir mi?

Projenin amaçları ve faaliyetlerinde değişiklik yapılamaz. Uygulama imkanı ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje bütçesinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle proje amaçlarına uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerin uygulama yeri ve süresinde valinin izniyle değişiklik yapılabilir. Projelerde valiliklerce yıl içinde yapılacak değişiklik sayısı üçü geçemez.

23. Projenin bütçe kalemleri arasında aktarma yapılabilir mi?

Projenin bütçe kalemleri arasında valinin izniyle aktarma yapılabilir.

24. Proje yürütücüsü proje hesabında oluşacak faiz giderlerini kullanabilir mi?

Projeye ait banka hesabında oluşan faiz ve benzeri gelirler proje yürütücüsü tarafından kullanılamaz ve projenin tamamlanmasını müteakip Valilik hesabına aktarılır.

25. Proje için aktarılan ödeneğin fazla gelmesi durumunda, proje yürütücüsü söz konusu ödenek fazlasını kullanabilir mi?

Projelerin gerçekleşen maliyetlerinin proje bütçesinin altında kalması durumunda, proje için tahsis edilen ödenek, valilik EDES hesabına aktarılır ve valilik tarafından başarıyla uygulanmakta olan ve ödenek ihtiyacı bulunan diğer EDES projelerine aktarılır.

26. Bir koordinatörün yürütebileceği proje sınırı var mı? Bir koordinatör birden fazla proje yürütebilir mi?

Birden fazla proje teklifi bulunan proje yürütücüsünün en fazla iki adet projesi desteklenebilir ancak proje koordinatörüne sadece bir proje için ödeme yapılır.

27. Bütçede yapmak istediğimiz harcama gözükmüyor, olmayan kalemler için yeni bir satır açılıp ihtiyaç olan gider yazılabilir mi? Yoksa olmayan kalemlere ödenek verilmeyecek mi?

Proje Teklifindeki bütçe tablosundaki kalemler örnek olarak verilmiştir, faaliyetlerinize göre yeni satırlar açarak bütçelemenizi yapabilirsiniz.

28. EDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen maliyetler nelerdir?

EDES kapsamındaki projelerde desteklenmesi uygun görülen harcamalar şunlardır:

 • Proje yürütücüsünün proje kapsamında iş akdi yaptığı personelin maaş ve ücretleri, sosyal sigorta primleri ve ilgili diğer maliyetler,
 • Projede koordinatör veya idari personel olarak çalışan ve kamu görevlisi olan personele, 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve kamu görevlisi personelin tabi olduğu diğer mevzuatın ilgili hükümleri çerçevesinde yapılacak ödemeler,
 • Yolculuk ve konaklama giderleri,
 • Gündelik giderler (Maliye Bakanlığı’nın her yıl belirlediği “harcırah kanunu uyarınca verilecek gündelik ve tazminat tutarlarını gösterir cetvel”de yer alan memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın üç katını aşmayacak şekilde belirlenmelidir. Kamu görevlilerine yapılacak gündelik ödemeleri ise 6512 sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde olacaktır.)
 • Piyasa fiyatlarına uygun olması, projenin uygulanabilmesi için gerekli olması ve daha önce EDES kapsamında alınmamış olması koşulu ile yeni ekipman ile hizmet (eğitim, nakliye, kira, proje yararlanıcılarının ulaşım maliyetleri vb.) satın alma maliyetleri,
 • Sarf malzemeleri maliyetleri,
 • Taşeron maliyetleri (yayın, basım, etkinlik organizasyonu vb.),
 • Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanması hariç, psikososyal ve tıbbi rehabilitasyon eğitim projeleri kapsamında kullanılacak alanların engellilere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak ve toplam proje bütçesinin % 10’unu aşmayan tadilat giderleri,
 • Mali hizmet giderleri (özellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, işveren SGK payı vb.),
 • Proje faaliyetinin yürütüldüğü mekanların elektrik, su, internet erişimi ile telefon gibi idari giderleri,
 • Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan il içi ve il dışı kaynaştırma etkinliği giderleri,
 • Proje bütçesinin % 10’unu aşmayan görünürlük giderleri.

29. Demirbaş malzemeler nasıl kaydedilecek?

30. Proje kapsamında alınan demirbaş malzemeler proje bitiminde kullanılmaya devam edilebilecek mi?

31. 2011, 2012 ve 2013 EDES Programı kapsamında uygulanan proje bütçesinden alınan bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi, fotoğraf makinesi, video, ofis masası ve sandalyesi gibi malzemeler 2014 EDES Programı kapsamında sunulacak proje için tekrar alınabilir mi?

Proje kapsamında alınan demirbaş malzemeler, EDES Görünürlük Kurallarına uygun olarak etiketlenmeli ve proje evrak kayıtlarına işlenmelidir.

Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin ve/veya merkezlerin, proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Bu nedenle, EDES kapsamında bilgisayar, projeksiyon cihazı, fotoğraf ve video kamerası, büro eşyaları gibi malzemeleri almış olan proje yürütücüsü bu malzemeleri kullanmaya devam edebilmek için Valilikle Protokol imzalayacaktır.

Daha önce EDES kapsamında demirbaş malzeme almış olan proje yürütücüsüne 2014 yılında uygulayacağı projede aynı malzemeler için ödeme yapılmaz, buna ilişkin harcamalar öngörülmüşse değerlendirme sırasında bütçe teklifinden düşülür. Ancak, yeni sunulan projenin kapsamı ve hedef kitlesi bu malzemeleri gerektirecek nitelikte ise makûl sayıda yeni ekipman ödenebilir.

2011, 2012, 2013 ve 2014 ÖDES ve EDES Programı kapsamında uygulanmış olan projelerde alınan demirbaş malzemeler, EDES Programının amaçları kapsamında en az iki yıl süreyle proje ve/veya faaliyet uygulayacağını taahhüt eden ve valilik tarafından uygun görülen 6. maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar ile projelerde ortak olarak aktif görev alan, en az iki yıl süreyle demirbaş malzemeleri engellilerle ilgili faaliyetlerde kullanacağını taahhüt eden, engelliler tarafından kurulan ve engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren ve valilik tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşlarına bir protokolle devredilir. Demirbaş malzemelerin kaydı, giriş ve çıkış işlemleri kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuata göre gerçekleştirilir. Devredilen demirbaşların amacına uygun olarak kullanımı iki yıl süreyle valilik tarafından denetlenerek raporlanır.

29. Demirbaş malzemeler nasıl kaydedilecek?
İçerik güncelleniyor.
31. 2011, 2012 ve 2013 EDES Programı kapsamında uygulanan proje bütçesinden alınan bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi, fotoğraf makinesi, video, ofis masası ve sandalyesi gibi malzemeler 2014 EDES Programı kapsamında sunulacak proje için tekrar alınabilir mi?

Proje kapsamında alınan demirbaş malzemeler, EDES Görünürlük Kurallarına uygun olarak etiketlenmeli ve proje evrak kayıtlarına işlenmelidir.

Proje çerçevesinde satın alınan demirbaş malzemelerin ve/veya merkezlerin, proje bitiminden sonra en az üç yıl süreyle proje amaçlarına uygun şekilde veya benzer amaçlı projelerde kullanılması valilik tarafından sağlanır. Bu amaçla, valilik ile proje yürütücüleri arasında protokol imzalanır. Bu nedenle, EDES kapsamında bilgisayar, projeksiyon cihazı, fotoğraf ve video kamerası, büro eşyaları gibi malzemeleri almış olan proje yürütücüsü bu malzemeleri kullanmaya devam edebilmek için Valilikle Protokol imzalayacaktır.

Daha önce EDES kapsamında demirbaş malzeme almış olan proje yürütücüsüne 2014 yılında uygulayacağı projede aynı malzemeler için ödeme yapılmaz, buna ilişkin harcamalar öngörülmüşse değerlendirme sırasında bütçe teklifinden düşülür. Ancak, yeni sunulan projenin kapsamı ve hedef kitlesi bu malzemeleri gerektirecek nitelikte ise makûl sayıda yeni ekipman ödenebilir.

2011, 2012, 2013 ve 2014 ÖDES ve EDES Programı kapsamında uygulanmış olan projelerde alınan demirbaş malzemeler, EDES Programının amaçları kapsamında en az iki yıl süreyle proje ve/veya faaliyet uygulayacağını taahhüt eden ve valilik tarafından uygun görülen 6. maddenin birinci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlar ile projelerde ortak olarak aktif görev alan, en az iki yıl süreyle demirbaş malzemeleri engellilerle ilgili faaliyetlerde kullanacağını taahhüt eden, engelliler tarafından kurulan ve engellilere yönelik olarak faaliyet gösteren ve valilik tarafından uygun görülen sivil toplum kuruluşlarına bir protokolle devredilir. Demirbaş malzemelerin kaydı, giriş ve çıkış işlemleri kurum ve kuruluşların tabi olduğu mevzuata göre gerçekleştirilir. Devredilen demirbaşların amacına uygun olarak kullanımı iki yıl süreyle valilik tarafından denetlenerek raporlanır.


32. Valilikler projeleri hangi sıklıkla incelemeli ve hangi hususları denetlemelidir?

Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda yürütülen EDES projelerinin idari ve mali denetimini yapmak valiliklerin görev alanında olup valilikler, projelerin durumuna göre belirleyecekleri dönemlerde, projeleri yerinde inceler ve projelerin;

a) İhale kurallarına uygunluğu,

b) Maliyetlerin uygunluğu,

c) Ödemelerin usule uygunluğu,

ç) Amaca, faaliyet planına ve takvime uygunluğu,

d) Görünürlük kurallarına uygunluğu,

e) Dokümantasyon ve arşivleme işlemlerinin uygunluğu,

f) Muhasebe işlemlerinin uygunluğu,

g) Proje ve sözleşme değişikliklerinin uygunluğunu ve Usul ve Esaslarda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler.

Bu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar, uygunsuzluk ve usulsüzlükler bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.

Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygulamaya yetkilidir.

33. İzleme ve Değerlendirme Cetvelinin “Öngörülen” sütununa ilgili 3 aylık bilgiler mi yazılacak?

İzleme ve Değerlendirme Cetvelinin “Öngörülen” sütununa, projenin tümü için Proje bütçesinde öngörülen miktar ve tutarlar aynen yazılacak (revize edilmişse yeni haliyle aynen yazılacak), “Gerçekleşen” sütununa ise ilk cetvelde 3, ikinci cetvelde 6, üçüncü cetvelde 9 ve son cetvelde 12 aylık (projenin süresine göre) harcama yapılan (harcama belgelerindeki) miktar ve tutarlar yazılacaktır.

İzleme ve Değerlendirme Cetvelinde her bir faaliyetin alt açıklamaları ve bunların süre/adet, birim ve toplam bedeli yazılacak, “malzeme alımı”, “eğitim organizasyonu”, “etkinlik organizasyonu” veya “eğitim malzemesi” gibi genel ifadeler ve toplam tutar yazılmayacaktır.

34. İzleme ve Değerlendirme Cetveli nereye gönderilecek?

İzleme ve Değerlendirme Cetveli, Proje Yürütücüsü tarafından ilgili dönemi takip eden ayın ilk haftasında elektronik ortamda ve yazılı olarak Valiliğe gönderilir. Valilik İzleme ve Değerlendirme Cetveline girilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edip onaylayarak, aynı hafta içerisinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderir.

35. Proje bitiminde hazırlanacak nihai rapor ne zaman gönderilecek ve raporda hangi hususlara yer verilecek?

Nihai rapor proje bitim tarihinden sonra 15 gün içinde proje yürütücüsü tarafından hazırlanarak basılı ve görsel tüm materyallerle birlikte Valiliğe gönderilecektir. Valilik nihai raporu onaylayarak 15 gün içinde elektronik ortamda ve yazılı olarak Bakanlığa gönderecektir.

Nihai raporda;

 • Ayrıntılı ve projenin bütününü gösterecek şekilde projenin mali ve fizikî gerçekleşme durumu (izleme ve değerlendirme cetvelindeki format kullanılabilir),
 • Projenin tüm faaliyetlerinin, faaliyet başlıkları altında genel durumu, uygulanması ve katılımcı sayılarıyla ayrıntılı açıklaması (Katılımcıların yaş, cinsiyet ve engel grubu bazında belirtilmesi),
 • Varsa faaliyet değişikliğinin nedenleri,
 • Ulaşılan hedef grupların performans göstergelerine göre sayıları,
 • Görünürlüğün nasıl sağlandığı,
 • Proje kapsamında gerçekleştirilmiş varsa iyi uygulama örnekleri,
 • Projenin sonuçları, sağladığı faydalar (yarattığı farkındalık ve çarpan etkiler) ve somut çıktıları,
 • Karşılaşılan farklı durumlar, sorunlar ve ihtiyaçlar,

gibi projenin değerlendirilmesine ilişkin bilgiler yer almalıdır.

36. Görünürlük Kurallarına ilişkin olarak küçük materyallere logo ve yazılar birlikte sığmıyor, değişiklik yapılabilir mi?

Görünürlük Kuralları, Usul ve Esasların ekinde yer almaktadır. Bu Kurallarda logolar ve destek ifadelerinin kullanım koşulları ve istisnalara yer verilmiştir. Ayrıca, Proje kapsamındaki basılı ve görsel materyallerin, basılmadan ve yayınlanmadan önce valiliklere ibraz edilerek görünürlük kurallarına uygunluğunun sağlanması yararlı olacaktır.

37. Proje bütçesinin hazırlanmasında dikkat edilecek sınırlamalar var mı?

Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler kapsamında Usul ve Esasların 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (e) bendinde yer alan projelerin bütçesindeki ulaşım, iaşe, konaklama vb. ödenekler, projenin toplam bütçesinin % 10’unu geçemez.

Destek teknolojileri kullanımı ve bağımsız yaşam eğitimleri kapsamında kullanılacak alanların engellilere uygun olarak düzenlenmesi için yapılacak tadilat giderleri toplam bütçenin % 10’unu aşamaz.

Görünürlük giderleri toplam bütçenin % 10’unu aşamaz.

38. Projelere eş finansman sağlanabilir mi?

EDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanamaz. Ancak, engellilere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir.

Dikkat Edilmesi Gereken Diğer Hususlar:

Proje Teklif Formu, üst ve alt başlıklarına uygun olarak doldurulmalıdır. Formun 1.4, 1.6, 1.7 ve 3. Bölümündeki faaliyetler birbiriyle örtüşmelidir. Formun “Somut Çıktılar” bölümü yapılacak faaliyetlere göre düzenlenmeli, her satırının doldurulmasına çalışılmamalıdır. 3. Bölümde yer alan proje bütçesinde, ilgili kalemlerdeki harcamalar ayrı ayrı belirtilmeli, “malzeme alımı”, “eğitim organizasyonu”, “etkinlik organizasyonu” veya “eğitim malzemesi” gibi genel ifadeler ve toplam tutarlar yazılmamalıdır. Tahmini bütçede yer alacak tutarlar, piyasa araştırması yapılarak makul ücretler üzerinden ve brüt olarak yazılmalıdır. Ayrıca, desteklenecek projelerin bütçe kalemlerindeki birim maliyetler, gösterge niteliğinde olup bu harcamaların makul olan en düşük fiyattan gerçekleştirilmesinde Valilik her türlü yetki ve sorumluluğa sahiptir. Proje bütçesine, görünürlük faaliyetlerinin maliyetleri için toplam bütçenin % 10’unu aşmayacak tutarda ödenek konulmalıdır.

Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projeler kapsamında Usul ve Esasların 5 inci maddenin dördüncü fıkrasının (d) ve (e) bendlerinde yer alan projelerde; engellilerle ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklığı olmayan projeler değerlendirmeye alınmaz. Bu projelerin yararlanıcılarda kalıcı etkiler bırakması ve uygulanan projenin etkinliğinin ölçülmesi için tüm katılımcılara ön test ve son test yapılması zorunludur.

Engellilerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerin değerlendirilmesinde, farklı engel gruplarının katılımını sağlayan, hedef kitlesi geniş olan ve hedef kitle içerisinde engelli katılımının daha yüksek olduğu projelere öncelik verilecektir.

Engelliliğin nedenleri ve önlenmesine yönelik projelerde öncelikle il sağlık müdürlükleri, farkındalık eğitimleri ve engellilerin psikososyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamaya yönelik projelerde sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapılmalıdır.

Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri EDES’e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler EDES’ten desteklenemez. Bu durumdaki projeler valilik tarafından kontrol edilerek değerlendirmeye alınmayacaktır.

Satın alma işlemleri ile proje hesaplarının muhasebeleştirilmesi, proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirileceğinden, bu işlemlerde kullanılacak yöntem ve belgeler de tabi olunan mevzuata göre yapılacaktır. Yapılan giderlere ilişkin belgeler, proje yürütücüsü kurum veya kuruluşun sorumlu amirince belirlenecek 3 kişilik bir komisyon tarafından onaylanacak, bu belgeler proje dosyasında saklanarak, istenmesi durumunda Valiliğe veya diğer yetkili kurumlara ibraz edilecektir. Valilikler, yapılacak ihalelere gözlemci olarak katılacaktır.

Projelerde proje bütçesini aşacak şekilde öngörülmeyen bir takım giderlerin ortaya çıkması durumlarında, valiliğin EDES hesabında yeterli ödenek olması halinde, valilik tarafından projeye ek ödenek sağlanabilir. Aktarılacak ek ödenek miktarı projeye sağlanan EDES destek tutarının % 30’unu aşamaz. Diğer projelere aktarılan ödeneklere ilişkin bilgiler gerekçesiyle birlikte aktarma işlemini takiben 15 gün içerisinde Bakanlığa bildirilir.

Valilikler EDES projelerinin izlenmesi ve denetlenmesi için görevlendirecekleri personeline gerekli araç vb. ekipmanları sağlar.