Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

1)  Engelli Bakım Tertip ve Nakil İşlemleri Birimi

2)  Engelli Bakım Resmi Kuruluş İşlemleri Birimi

3)  Engelli Bakım Özel Kuruluş İşlemleri Birimi

4)  Engelli Bakım İdari ve Mali İşlemler Birimi

5)  Engelli Bakım Mevzuat İşlemleri Birimi

6)  Engelli Bakım Eğitim ve Proje İşlemleri Birimi

  

Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 41- (1) Engelli Bakım Hizmetleri Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Bakım ve desteğe muhtaç engellileri tespit etmek, süreli ve/veya sürekli bakım altına almak, korumak, günlük bakım ve rehabilitasyonunu sağlamak üzere ilke, esaslar ve standartları tespit ederek bunları uygulamak, var olan uygulamaları koordine etmek, izlemek, değerlendirmek, yönlendirmek, denetlemek ve rehberlik etmek.

b) Bakıma muhtaç engellilerin kurum bakımına alınmasına yönelik yerleştirme ve nakil taleplerini değerlendirmek ve gerekli işlemleri yapmak.

c) Engellilere yönelik yatılı ve gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Merkezleri/Engelsiz Yaşam Merkezleri/Umutevleri ve benzer nitelikteki kuruluşların yurt genelinde dengeli bir biçimde planlanmasını ve açılışlarını sağlamak.

ç) Resmi kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, gerçek ve tüzel kişilerce engellilere yönelik yürütülen yatılı, gündüzlü, kısmi zamanlı hizmetler ile kuruluşlara ilişkin açılış, personel, işleyiş, ücretlendirme, devir, nakil, kapatma, denetleme, rehberlik etme ve izleme çalışmalarına ilişkin ilke, usul ve standartları belirlemek, bu yöndeki çalışmaları koordine etmek, ilgili birimlerle işbirliği yapmak ve bu standartlara uyulmasını sağlamak. 

d) Bakım ve desteğe muhtaç engellilerin, yaşamlarını evlerinden ve sosyal çevrelerinden ayrılmadan sürdürebilecekleri sosyal desteklerin verilmesi için gerekli mekanizmaların kurulması çalışmalarını koordine etmek, var olanları standardize etmek, uygulamaları izlemek ve değerlendirmek.

e) Engellilere yönelik gündüzlü hizmetler, evde bakım hizmetleri ve evde bakıma destek hizmetleri çalışmalarını planlamak, yürütmek, hizmetlerin organizasyonu, uygulanması, denetlenmesi, geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

f) Görev alanındaki konulara ilişkin verileri ve istatistiki bilgileri toplamak, periyodik olarak derlemek, değerlendirmek, ilgili birimlere iletmek, veri tabanı oluşturulmasına katkı sağlamak.

g) Bağlı kuruluş ve merkezlerin yıllık bütçe tekliflerinin hazırlanması ve ödeneklerin gönderilmesine ilişkin iş ve işlemlere ilgili birimlerle koordineli şekilde katılmak.

ğ) Görev alanı ile ilgili olarak, sektörler arası işbirliği ve gönüllü hizmetler çalışmalarını yürütmek, gündüzlü ve yatılı bakım hizmeti veren kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, sosyal amaçlı dernekler ve diğer sivil toplum kuruluşları ile özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, proje, protokol hazırlama çalışmalarını koordine etmek

h) Engellilerin bakım hizmetlerine ilişkin sorunları ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesi amacıyla personel, engelliler, aileler ve topluma yönelik öneri, proje, program ve eğitimler hazırlamak, hazırlatmak, uygulamak ve uygulatmak.

ı) Bağlı kuruluşlar için tip projelerin geliştirilmesine ait yeni ihtiyaç programları hazırlamak ve ilgili birimlerle işbirliği içinde bu projelerin gerçekleştirilmesini sağlamak.

i) Engelli bakımı ile ilgili yeni hizmet modelleri araştırmak ve geliştirmek.

j) Engelli bakımı kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin teftiş raporlarını değerlendirmek, izlemek ve gerekli işlemleri yapmak.

k) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.