Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı

1)    Eğitim Birimi

2)    Sağlık ve Tıbbi Rehabilitasyon Birimi

3)    Sosyal Destekler Birimi

4)    Sosyal Hayata Katılım Birimi

  

Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 38- (1) Eğitim, Rehabilitasyon ve Sosyal Hayata Katılım Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Engellilerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata ilişkin sorunlarını ve çözüm yollarını araştırmak, bu konuda uygulamanın geliştirilmesine yönelik öneri ve programlar hazırlamak ve uygulamak.

b) Engellilerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımı konularında ulusal düzeyde politika ve stratejilerin belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek, ayrımcılığı engelleyici politika ve stratejileri uygulamak, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek.

c) Engellilerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımı konularında ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon ve işbirliği sağlamak.

ç) Engellilerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımı konularında ilgili mevzuatı ve uygulanmasını izlemek, bu konuda gerekli mevzuat değişikliklerini önermek ve mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak.

d) Görev alanına giren konularda engellilere yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve rehabilite edici sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek ve koordine etmek.

e) Eylem planları, teklifler, projeler hazırlamak ve hazırlatmak, değerlendirmek, uygulamak ve inceleme ve araştırmalar yapmak.

f) İnceleme ve araştırma alanlarında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesini ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasını sağlamak.

g) Örnek uygulamaları araştırarak ulusal olarak uygulanabilecek modeller konusunda çalışmalar yapmak, proje geliştirmek ve yürütmek, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ğ) Ulusal ve uluslararası düzeyde toplumu aydınlatıcı yayınlar hazırlamak, toplumu bilgilendirmeye yönelik eğitsel faaliyetler, kongre, seminer, şûra ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.

h) Engellilerin eğitime ve sosyal hayata katılımını kısıtlayan engellerin kaldırılması ve destek teknolojilerinin sağlanmasına ilişkin çalışmalar yapmak, haklardan eşit derecede ve ayrımcılığa uğramadan yararlanmasını sağlayacak teklifler hazırlamak,

ı) Bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında bakım hizmeti alan engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon hizmetlerinden, etkin bir şekilde yararlanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,

i) Gönüllü hizmetlerini teşvik etmek, geliştirmek için eğitim programları hazırlamak, çalışmalar yapmak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon yapmak.

j) Engellilere yönelik indirim, istisna, muafiyet ve kolaylıklar konusunda çalışmalar yapmak, bu konudaki bilgileri derlemek, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği ve koordinasyon yapmak.

k) Engelliler ile ilgili derecelendirmeler, sınıflandırmalar ve tanılamaların uluslararası engellilik ölçütlerine göre düzenlenmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalar yapmak.

l) Engel grupları içinde ihtiyaçları farklılaşan engellilere özgü sorunların tespiti ve hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ulusal ve uluslararası araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, teklifler hazırlamak.

m) Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.