Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011 – 2013)

Yüksek Planlama Kurulundan:

Tarih         : 31/12/2010

Karar No   : 2010/44

Konu         : Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)
 


Yüksek Planlama Kurulunca;
 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 30/11/2010 tarih ve MY-71 sayılı yazısı ile Kurula intikal ettirilen Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nın (Mülga) 17/9/2010 tarih ve 1715 sayılı yazısı dikkate alınarak; Özürlüler İdaresi Başkanlığı (Mülga) koordinatörlüğünde sorumlu ve işbirliği yapılacak kurumların görüşleri alınmak suretiyle hazırlanan ekli “Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2013)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

BAKIM HİZMETLERİ STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2011-2013) OCAK 2011 - HAZİRAN 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

Başkanlığımız koordinatörlüğünde hazırlanan “Bakım Hizmetleri Stratejisi ve Eylem Planı (2011–2013)” Yüksek Planlama Kurulunun 31.12.2010 tarih ve 2010/44 sayılı Kararı ile kabul edilmiş olup, 19 Ocak 2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. 

Strateji Belgesi gereğince, eylem planındaki faaliyetlerden sorumlu kurumların Eylem Planı’nın resmen kabul edilmesinden altı ay sonra ve her altı ayda bir yaptıkları iş ve işlemler hakkında faaliyet raporlarını hazırlayarak İzleme ve Değerlendirme Kuruluna sunmaları gerekmektedir. Bu kapsamda, Ocak 2011-Haziran 2011 dönemini kapsayan ilk altı aylık döneme ait faaliyet raporunuzun İzleme ve Değerlendirme Kurulu’na sunulmak üzere en geç 19 Temmuz 2011 tarihine kadar lmutluoglu@aile.gov.trveya mergun@aile.gov.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.