Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı

1)        İstatistik ve Veri Analizi Birimi

2)        Proje Değerlendirme ve Hizmet Geliştirme Birimi

3)        Mevzuat Takip Birimi

4)        Dış İlişkiler Birimi

Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığı ve Birimlerin Görevleri

MADDE 39- (1) Araştırma Geliştirme ve Proje Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:

a) Genel müdürlüğün uluslararası düzeyde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon halinde yürütmek.

b) Genel Müdürlüğün görev alanına giren uluslararası düzenlemelere ve Avrupa Birliği mevzuatına uyum için gerekli çalışmaları Bakanlığın ilgili birimi ile koordinasyon halinde yürütmek.

c) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’nin ulusal düzeyde etkin bir şekilde uygulanması için politika ve stratejilerin belirlenmesine, uygulamaların izlenmesine ve değerlendirmesine, mevzuatın taranmasına ve oluşturulmasına yönelik çalışmaları koordine etmek,

ç) Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme gereği hazırlanacak olan ulusal raporlara ilişkin koordinasyonuna ve söz konusu raporların uluslararası platformda sunulmasına ilişkin çalışmaları yürütmek.

d) Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek, aynı alanda faaliyetlerde bulunan uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak inceleme ve araştırma yapmak veya yaptırmak, bu konuda proje teklifleri hazırlamak veya hazırlatmak.

e) Genel Müdürlüğün görev alanına ilişkin istatistiki verileri toplamak, analiz etmek ve raporlamak, veri tabanına ilişkin çalışmaları ilgili daire başkanlıkları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordinasyon halinde yürütmek.

f) Veri ve istatistik alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışmalar yürütmek,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarına, engelli ve yaşlı bireylere yönelik hizmetlere ilişkin veri derleme yöntemlerini, tanım  ve değişkenlerini belirlemede rehberlik etmek ve kayıt sistemlerinin geliştirilmesini teşvik etmek.

ğ) Genel Müdürlüğün görev alanına giren konulara ilişkin mevzuat değişikliklerini izlemek, Genel Müdürlük bünyesinde gerekli bilgilendirmeyi yapmak.

h) Genel Müdürlüğün ihtiyaç duyduğu bilişim uygulamalarının geliştirilmesi ve etkin ve verimli şekilde kullanımını ve teknik destek sağlanması gibi hizmetleri Bakanlık Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ile koordineli yürütmek.

ı) Engelli ve yaşlı haklarına ilişkin konularda ulusal ve uluslararası düzeyde oluşturulacak izleme ve danışma amaçlı kurul, komite ve komisyonların sekretarya işlemlerini yürütmek.

i) Engelliler için kimlik kartlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.

j) Genel Müdür tarafından verilecek diğer görevleri yapmak.