657 sayılı DMK’nun 53 üncü maddesine göre 2012 yılında Belediye Başkanlığınıza ait toplam (3) adet memur kadrosuna engelli personel alım talebinize dair. (04/05/2012-21940) (Kadro özel koşullarının düzelttirilmesi hk.)


   Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36 ncı maddesinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfı için; “Bu Kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanunla tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar Genel İdare Hizmetleri sınıfını teşkil eder.” hükmü ve Yardımcı Hizmetler Sınıfı için de “Yardımcı hizmetler sınıfı, kurumlarda her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak, müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerini temizleme, aydınlatma ve ısıtma işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama yapmak veya yaptırmak veya tedavi kurumlarında hastaların ve hastanelerin temizliği ve basit bakımı ile ilgili hizmetleri yapmak veya kurumlarda koruma ve muhafaza hizmetleri gibi ana hizmetlere yardımcı mahiyetteki görevlerde her kurumun özel bünyesine göre ve yine bu mahiyette olmak üzere ihdasına lüzum gördüğü yardımcı hizmetleri ifa ile görevli bulunanlardan 4 üncü maddenin (D) bendinde tanımlananların dışında kalanları kapsar. 

Bu sınıfa dahil personel tarafından yerine getirilmesi gereken hizmetlerden hizmet yerlerinin ve tedavi kurumlarının temizlenmesi, tesisatın bakım ve işletilmesi ve benzeri nitelikteki hizmetlerin üçüncü şahıslara ihale yoluyla gördürülmesi mümkündür.” hükmü yer almaktadır.

657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinde de; “Kurum ve kuruluşlar bu Kanuna göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % 3 oranında engelli çalıştırmak zorundadır. % 3’ün hesaplanmasında ilgili kurum veya kuruluşun (yurtdışı teşkilat hariç) toplam dolu kadro sayısı dikkate alınır.
Engelliler için sınavlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar için açılan sınavlardan ayrı zamanlı olarak, engelli kontenjanı açığı bulunduğu sürece özür grupları ve eğitim durumları itibarıyla sınav sorusu hazırlanmak ve ulaşılabilirliklerini sağlamak suretiyle merkezi olarak yapılır veya yaptırılır.

Engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden Devlet Personel Başkanlığı sorumludur. Engelli açığı bulunan kamu kurum ve kuruluşları bir sonraki yıl için alım yapacakları engellilere ilişkin taleplerini her yılın Ekim ayının sonuna kadar Devlet Personel Başkanlığına bildirmek zorundadır. Devlet Personel Başkanlığı kurum ve kuruluşların bildirimi üzerine, engelli kontenjanlarına yerleştirme yapabilir veya yaptırabilir.

Engellilerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, engellilerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca engelli personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar Engelliler İdaresi Başkanlığının görüşü alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur Kanunun değişik 53 üncü maddesi hükmünün uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan “Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik” ise 03/10/2011 tarihli ve 28073 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, bahsi geçen Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre kurumların, hizmet gereklerine göre engellilere tahsis edecekleri münhal kadrolarını, ÖMSS sonuçlarına veya kura usulüne göre yerleştirme yapılmasını sağlayacak şekilde farklı eğitim, sınıf ve unvanlar itibarıyla hazırlamak zorunda oldukları, aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında ise engelli alımı yapılabilecek memur kadrolarına ilişkin Nitelik-Kod Kılavuzunun Başkanlıkça hazırlanacağı, 13 üncü maddesinin son fıkrasında da yerleştirmenin Başkanlık adına Merkezce yapılması halinde, Başkanlığın bu bildirimleri, Nitelik-Kod Kılavuzunda yer alan hususlara uygunluk yönünden inceleyerek sonucu on-line olarak Merkeze bildireceği, Merkezin, bu kadrolarla ilgili olarak gerektiğinde kurumlarla son mutabakatı sağlayacağı hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, Belediye Başkanlığınızca engelli alımı yapılacak kadrolar ve bu kadrolar için belirlediğiniz nitelikler; 657 sayılı Kanun hükümleri, Nitelik-Kod Kılavuzu, hizmet gerekleri ve kadro koşulları bakımından değerlendirilmiş olup;  6 ncı ve 8 inci dereceli (2) adet Memur ve 11 inci dereceli Hizmetli kadrosu için öngörülen (6225) no’lu “Özel Koşul”un bu kadro unvanları için zorunlu bir koşul olmadığı ve uygulamada da kamu kurum ve kuruluşları arasında uygulama birliğinin sağlanması bakımından, bahsi geçen kadrolara ilişkin özel koşulun on-line olarak her iki unvanlı kadrodan da çıkarılması ve alınacak raporun onaylandıktan sonra yazılı olarak ivedilikle gönderilmesi halinde engelli alım talebiniz hakkında gerekli işlemin tesis edilebilmesi mümkün olacaktır.